Bezpieczny powrót na targi

Kochamy tar­gi i z wiel­ką przy­jem­no­ścią ogła­sza­my, że po kil­ku­mie­sięcz­nej prze­rwie ośrod­ki w całej Europie ponow­nie zapeł­nią się zwie­dza­ją­cy­mi! Organizatorzy tar­gów i even­tów zadba­ją o nasze bez­pie­czeń­stwo i przy­go­tu­ją hale tak, by zmi­ni­ma­li­zo­wać ewen­tu­al­ne zagro­że­nie chorobowe.

Każdy z wystaw­ców zapew­ne chce rów­nież zapew­nić swo­im Klientom kom­fort i poczu­cie bez­pie­czeń­stwa na stoisku.

Podpowiadamy, jak osią­gnąć taki efekt.

 

Projekt stoiska – Strefa powitalna

Zgodnie z regu­la­cja­mi sani­tar­ny­mi, powin­ni­śmy zwró­cić uwa­gę na zacho­wa­nie dystan­su pomię­dzy zwie­dza­ją­cy­mi oraz mini­ma­li­zo­wa­nie ilo­ści osób na stoisku.
Pomoże nam w tym:

 • Lada recep­cyj­na wraz ze słup­ka­mi zabez­pie­cza­ją­cy­mi przej­ście oraz
  z prze­sło­ną ple­xi, któ­ra sta­no­wi barie­rę dla wiru­sa. Symboliczne wej­ście na sto­isko uła­twi nam kon­tro­lo­wać ilość osób odwie­dza­ją­cych i uni­kać tłumu.
 • Umieszczenie na ladzie tablicz­ki infor­ma­cyj­nej o nie­poda­wa­niu rąk przez
  per­so­nel. Dodatkowo w tym miej­scu powin­ny zostać umiesz­czo­ne środki
  ochro­ny bez­po­śred­niej maski, ręka­wicz­ki, płyn do dezynfekcji.

Projekt stoiska – Strefa rozmów

 • Jest miej­scem, gdzie szcze­gól­nie liczy się komfort.
  Pamiętajmy więc o:
 • zacho­wa­niu 1,5 m odstę­pu pomię­dzy stolikami
 • ogra­ni­cza­niu uży­cia wie­lo­oso­bo­wych VIP roomów
 • dezyn­fe­ko­wa­niu pomiesz­czeń po każ­dym spotkaniu
 • w przy­pad­ku mniej­szych powierzch­ni moż­na użyć ścia­nek z ple­xi, by oddzie­lić poszcze­gól­ne sektory.

Projekt stoiska – Strefa produktowa

Pamiętaj, by mini­ma­li­zo­wać ilość pro­duk­tów, do któ­rych klien­ci mają bez­po­śred­ni dostęp. W przy­pad­ku tych, któ­re tego wyma­ga­ją, zde­zyn­fe­kuj je po każ­dym użyciu.

 • Wyznacz klien­tom kie­ru­nek zwie­dza­nia. Pomogą Ci w tym ozna­cze­nia w posta­ci strza­łek na pod­ło­dze czy drogowskazów.
 • Dodatkowo skie­ruj też pro­duk­ty na zewnątrz sto­iska, tak, by zwięk­szyć ich dostęp­ność, bez gene­ro­wa­nia tłoku.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Wejście sta­je się miej­scem stra­te­gicz­nym sto­iska. Twoi Klienci nie­jed­no­krot­nie będą musie­li tutaj pocze­kać na moż­li­wość odwie­dzin. Strefa ta powin­na zostać zaaran­żo­wa­na w cie­ka­wy spo­sób, tak, by oso­by ocze­ku­ją­ce zna­la­zły tam coś, co umi­li im czas.

Organizacja pracy zespołu targowego

Bezpieczeństwo i kom­fort Twoich pra­cow­ni­ków jest rów­nie waż­ny, jak Twoich Klientów. Zapewnij im więc nie­zbęd­ne środ­ki ochrony:

O czym warto pomyśleć przed targami?

Pandemia COVID – 19 zmu­si­ła nas wszyst­kich, by pod­jąć dzia­ła­nia, któ­re wcze­śniej nie były prio­ry­te­to­we. Chcąc spraw­nie dzia­łać w nowej rze­czy­wi­sto­ści rekomendujemy:

 • Zminimalizowanie ilo­ści nie­za­po­wie­dzia­nych gości na sto­isku. Wysyłaj zapro­sze­nie, uma­wiaj spo­tka­nia, pla­nuj godzi­ny tak, by zwie­dza­ją­cy swo­bod­nie wymie­nia­li się i by nie zabra­kło cza­su na dezyn­fek­cję stolików.
 • Wykorzystaj urzą­dze­nia i pro­gra­my do ska­no­wa­nia wizy­tó­wek, ogra­nicz przyj­mo­wa­nie ich w papie­ro­wej wersji.
 • Przygotuj kata­lo­gi i bro­szu­ry rekla­mo­we w for­mie elek­tro­nicz­nej. Ogranicz wyda­wa­nie gadżetów.
 • Przygotuj ankie­ty zdro­wot­ne dla zwie­dza­ją­cych (mogą być tak­że w wer­sji onli­ne). W przy­pad­ku potwier­dze­nia cho­ro­by u człon­ka zespo­łu lub odwie­dza­ją­ce­go, są one nie­zbęd­ne do powia­do­mie­nia osób, któ­re mogły zostać nara­żo­ne na zakażenie.

Co zapewnia Meliński Minuth?

Możliwość bez­po­śred­nie­go spo­tka­nia kon­tra­hen­tów jest bez­cen­na. Wspólnie zadbaj­my o bez­piecz­ną i przy­ja­zną prze­strzeń Waszego sto­iska. Do reali­za­cji tego celu ofe­ru­je­my Państwu:

 • indy­wi­du­al­ny pro­jekt przy­go­to­wa­ny zgod­nie z nowy­mi wytycz­ny­mi sanitarnymi
 • osło­ny z plexi
 • pły­ny dezyn­fek­cyj­ne wraz z podajnikami
 • masecz­ki, ręka­wicz­ki, termometry
 • odpo­wied­nie ozna­cze­nie ruchu na stoisku
 • wypo­sa­że­nie wyko­na­ne z mate­ria­łów gład­kich, łatwych do dezynfekcji
 • odpo­wied­nie roz­wią­za­nia kon­struk­cyj­ne, mate­ria­ło­we i wypo­sa­że­nie, któ­re pozwo­li na zwięk­sze­nie bezpieczeństwa
 • urzą­dze­nia oczysz­cza­ją­ce powie­trze, lam­py UV lub sys­te­my ozo­no­wa­nia na życze­nie Klienta.

Zobacz nasze realizacje!

Skontaktuj się z nami:

Tel. +48 61 845 63 07
Tel. +48 61 845 63 19
marketing@melinski-minuth.com.pl