ISO 9001

 

Jest to stan­dard akcep­to­wa­ny i roz­po­zna­wa­ny na całym świe­cie. Działanie zgod­nie z nor­mą gwa­ran­tu­ją naszym Klientom ter­mi­no­wość i wyso­ką jakość wyko­na­nia. Warto pod­kre­ślić, że fir­ma  Meliński Minuth jako pierw­sza wpro­wa­dzi­ła nor­mę ISO 9001 w bran­ży tar­go­wej w Polsce.