Blog 

  • Gorąco zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z naszym rapor­tem CSR za lata 2016-2018, w któ­rym zna­leźć moż­na m.in. infor­ma­cje o struk­tu­rze fir­my, zdo­by­tych nagro­dach, a tak­że naszych dzia­ła­niach na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska i lokal­nej spo­łecz­no­ści. [Pobierz raport 2016 - 2018] [Pobierz raport 2014 - 2015] 

  • Meliński Minuth, jako świa­do­my dostaw­ca usług w bran­ży even­to­wej, od począt­ku swo­jej dzia­łal­no­ści przy­kła­da dużą wagę do zrów­no­wa­żo­ne­go sys­te­mu zarzą­dza­nia w biz­ne­sie. Na prze­strze­ni lat wypra­co­wa­li­śmy sze­reg prak­tyk, któ­re w zna­ko­mi­tej więk­szo­ści są zbież­ne z zale­ce­nia­mi ISO 20121. Natomiast w 2014 roku roz­po­czę­li­śmy pro­jekt: „Podwyższenie świa­do­mo­ści CSR poprzez wdro­że­nie zin­te­gro­wa­ne­go sys­te­mu zarzą­dza­nia jako­ścią zgod­ne­go z nor­ma­mi EN-ISO 9001:2008 i EN-ISO 20121:2012 (zrów­no­wa­żo­ne zarzą­dza­nie even­ta­mi).” Projekt ten jest współ­fi­nan­so­wa­ny przez Szwajcarię w ramach szwaj­car­skie­go pro­gra­mu współ­pra­cy z nowy­mi kra­ja­mi człon­kow­ski­mi Unii Europejskiej. Kwota wspar­cia wyno­si: 69 685,00 zł, tj. 20 366,80 CHF. Więcej szcze­gó­łów o pro­jek­cie: www.programszwajcarski.gov.pl oraz www.swiss-contribution.admin.ch/poland Standard ISO 20121 doty­czy zarów­no klien­tów, orga­ni­za­to­rów oraz wszel­kich pod­do­staw­ców usług zwią­za­nych z even­tem. Chcemy uświa­do­mić zarów­no orga­ni­za­to­rom, jak i uczest­ni­kom, że pozy­tyw­ne rezul­ta­ty moż­na uzy­skać nie­wiel­kim nakła­dem kosz­tów oraz efek­tyw­niej­szym zarzą­dza­niem dostęp­ny­mi zaso­ba­mi. Realizacja pro­jek­tu według nor­my przy­no­si oszczęd­no­ści finan­so­we, ale przede wszyst­kim budu­je pozy­tyw­ny wize­ru­nek, zwięk­sza­jąc naszą wia­ry­god­ność oraz zain­te­re­so­wa­nie ofer­tą. Wprowadzanie nowo­cze­snych roz­wią­zań i  wdra­ża­nie mię­dzy­na­ro­do­wych stan­dar­dów pozwo­li­ło  na zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści zarów­no na ryn­ku lokal­nym, jak i glo­bal­nym. Dodatkowo pro­jekt przy­czy­nia się do: 1. Zmniejszenia zuży­cia mate­ria­łów i ener­gii w pro­ce­sie reali­za­cji wyro­bów. 2. Zmniejszenia opłat poprzez mini­ma­li­za­cję ilo­ści odpa­dów popro­duk­cyj­nych pod­da­wa­nych recy­klin­go­wi i uty­li­za­cji, a tak­że poprzez mniej­sze zuży­cie ogrze­wa­nia. 3. Zmniejszenia odpa­dów po reali­za­cji usług i even­tów oraz do zmniej­sze­nia kosz­tów mate­ria­ło­wych dzię­ki powtór­ne­mu wyko­rzy­sta­niu ele­men­tów do reali­za­cji usług. 

  • Poniżej pre­zen­tu­je­my pre­sti­żo­we zesta­wie­nie Światowej Organizacji Branży Wystawienniczej UFI (The Global Association of the Exhibition Industry), w któ­rej zna­la­zły się fir­my bran­żo­we, mogą­ce pochwa­lić się cer­ty­fi­ka­tem ISO 20121. Warto pod­kre­ślić, iż Meliński Minuth jest w tym gro­nie jedy­ną euro­pej­ską fir­mą zaj­mu­ją­cą się budo­wą sto­isk tar­go­wych. źró­dło: http://www.ufi.org/industry-resources/sustainable-development/sustainable-development-guidelines/

  • Igrzyska Olimpijskie w Londynie uświa­do­mi­ły mię­dzy­na­ro­do­wym orga­ni­za­cjom potrze­bę opra­co­wa­nia nowe­go stan­dar­du okre­śla­ją­ce­go zrów­no­wa­żo­ny sys­tem zarzą­dza­nia w bran­ży even­to­wej. Regularny wzrost licz­by imprez oraz świa­to­wy zasięg takich przed­się­wzięć wyma­ga­ją odpo­wie­dzial­ne­go podej­ścia, któ­re będzie uwzględ­nia­ło eko­no­micz­ne, śro­do­wi­sko­we i spo­łecz­ne kon­se­kwen­cje wyda­rzeń o cha­rak­te­rze maso­wym. W związ­ku z powyż­szym Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna wpro­wa­dzi­ła IS0 20121: Sustainability in event mana­ge­ment”, w któ­re­go opra­co­wa­nie włą­czy­ło się 30 państw i insty­tu­cji. W obrę­bie nowe­go stan­dar­du ISO 20121 zosta­ły nakre­ślo­ne ramy pro­eko­lo­gicz­nych roz­wią­zań moż­li­we do zasto­so­wa­nia nie tyl­ko przez orga­ni­za­to­rów even­tów, ale rów­nież przez poszcze­gól­nych uczest­ni­ków łań­cu­cha dostaw. Takie sys­te­mo­we dzia­ła­nie „od pod­staw” ma dopro­wa­dzić do dłu­go­trwa­łych i wie­lo­płasz­czy­zno­wych zmian, któ­re w istot­ny spo­sób zmi­ni­ma­li­zu­ją nega­tyw­ny wpływ prze­my­słu na środowisko. 

  • Jest to stan­dard akcep­to­wa­ny i roz­po­zna­wa­ny na całym świe­cie. Działanie zgod­nie z nor­mą gwa­ran­tu­ją naszym Klientom ter­mi­no­wość i wyso­ką jakość wyko­na­nia. Warto pod­kre­ślić, że fir­ma Meliński Minuth jako pierw­sza wpro­wa­dzi­ła nor­mę ISO 9001 w bran­ży tar­go­wej w Polsce.