Pierwsi w Europie ze standardem ISO 20121

Poniżej pre­zen­tu­je­my pre­sti­żo­we zesta­wie­nie Światowej Organizacji Branży Wystawienniczej UFI (The Global Association of the Exhibition Industry), w któ­rej zna­la­zły się fir­my bran­żo­we, mogą­ce pochwa­lić się cer­ty­fi­ka­tem ISO 20121. Warto pod­kre­ślić, iż Meliński Minuth jest w tym gro­nie jedy­ną euro­pej­ską fir­mą zaj­mu­ją­cą się budo­wą sto­isk targowych.

źró­dło: http://www.ufi.org/industry-resources/sustainable-development/sustainable-development-guidelines/