Meble na wymiar 

Indywidualne zamówienia 

Poczuj się dobrze w swo­im wnę­trzu! Nasi spe­cja­li­ści dopa­su­ją meble do Twoich potrzeb.

Meliński Minuth to fir­ma rodzin­na dzia­ła­ją­ca od 1993 roku. Nasza ofer­ta obej­mu­je kom­plek­so­wą reali­za­cję od pro­jek­tu poprzez pro­duk­cję mebli, aż po ich final­ny mon­taż w Twoim wnętrzu.

Wykonujemy zabu­do­wy sto­lar­skie do wnętrz pry­wat­nych – domów i miesz­kań, jak i komer­cyj­nych – meble biu­ro­we, skle­po­we lub do salo­nów sprze­da­ży. Indywidualne zamó­wie­nia to nasza specjalność ?

Naszym naj­więk­szym atu­tem jest róż­no­rod­ność wyko­rzy­sty­wa­nych mate­ria­łów: MDF, HDF, pły­ty lami­no­wa­ne, sklej­ka, two­rzy­wa sztucz­ne, dibond, corian, ple­xi, pcv czy tka­ni­ny. Oferujemy fron­ty lakie­ro­wa­ne, lami­nio­wa­ne, akry­lo­we i for­ni­ro­wa­ne. Pracujemy na spraw­dzo­nych dostaw­cach – Blum, Kronospan, Egger czy Swiss Krono. Posiadamy wła­sne zaple­cze pro­duk­cyj­ne – sto­lar­nię i lakier­nię, więc gwa­ran­tu­je­my zarów­no naj­wyż­szą jakość i ter­mi­no­wość realizacji.

Różnorodność naszej ofer­ty umoż­li­wia wybór wypo­sa­że­nia dosto­so­wa­ne­go do wymia­rów poszcze­gól­nych pomiesz­czeń. Z nami wyko­nasz kuch­nię, meble łazien­ko­we, sypial­nię, przed­po­kój, a tak­że garderobę.

Podziel się z nami swo­imi meblo­wy­mi marze­nia­mi, a pomo­że­my Ci je spełnić!

 

 

KLIKNIJ & ZOBACZ NASZE REALIZACJE

 

Projektujemy i wyko­nu­je­my indy­wi­du­al­ne meble.

Masz wię­cej pytań? Skontaktuj się z nami!

marketing@melinski-minuth.com.pl

Tel. +48 61 845 63 07

 

Sprawdź nasze możliwości ?

zobacz wię­cej …

Napisz do nas 

    Składając zamó­wie­nie akcep­tu­jesz Ogólne warun­ki sprze­da­ży.