Osłony antywirusowe – zapewniamy bezpieczeństwo w czasie pandemii

Epidemia koro­na­wi­ru­sa spra­wi­ła, że wie­le obsza­rów nasze­go codzien­ne­go życia musia­ło ulec spo­rym prze­obra­że­niom. Najważniejszą zmia­ną jest koniecz­ność sto­so­wa­nia środ­ków ochro­ny, takich jak osło­ny anty­wi­ru­so­we. To pro­ste roz­wią­za­nie zwięk­sza poziom bez­pie­czeń­stwa epi­de­micz­ne­go, jed­no­cze­śnie umoż­li­wia­jąc korzy­sta­nie ze skle­pów, środ­ków trans­por­tu, punk­tów usłu­go­wych czy insty­tu­cji. Jeśli chcesz się dowie­dzieć, na czym pole­ga funk­cja takiej zabu­do­wy, w jaki spo­sób ona dzia­ła oraz jak wybrać naj­lep­szy dla Ciebie model osło­ny – zapra­sza­my do lek­tu­ry. Jesteśmy prze­ko­na­ni, że dzię­ki poniż­szym infor­ma­cjom doko­nasz uda­ne­go zaku­pu, a tym samym zwięk­szysz poziom bez­pie­czeń­stwa Twoich pra­cow­ni­ków oraz klientów.

Czemu służą osłony antywirusowe?

Zacznijmy od tego, że wbrew obie­go­wym opi­niom, nie „zabi­ja­ją” one wiru­sa ani nie likwi­du­ją innych bak­te­rii. Tego rodza­ju ochro­nę mogą zapew­nić jedy­nie spe­cja­li­stycz­ne, szczel­ne ślu­zy, jakie sto­so­wa­ne są w szpi­ta­lach zakaź­nych lub labo­ra­to­riach badaw­czych. Warto jed­nak pamię­tać, że w takich miej­scach ist­nie­je real­ne nie­bez­pie­czeń­stwo utra­ty zdro­wia. Przebywają tam oso­by ze zdia­gno­zo­wa­ną cho­ro­bą, a więc szan­sa zara­że­nia jest bar­dzo duża, a wręcz gra­ni­czy z pew­no­ścią. Dlatego wła­śnie pra­cu­ją­cy w takich miej­scach leka­rze potrze­bu­ją naj­wyż­sze­go stop­nia ochro­ny, tym bar­dziej że ich eks­po­zy­cja na wiru­sa trwa wie­le godzin.
W przy­pad­ku odwie­dza­nia skle­pów, restau­ra­cji, uczest­nic­twa w tar­gach, gdzie ryzy­ko spo­tka­nia oso­by zaka­żo­nej jest nie­po­rów­ny­wal­nie mniej­sze, wystar­czy solid­na osło­na anty­wi­ru­so­wa wyko­na­na z ple­xi. Spełni swo­je zada­nie w wystar­cza­ją­cym stop­niu, by zapew­nić ade­kwat­ny poziom bez­pie­czeń­stwa dla osób, któ­re znaj­dą się po obu jej stronach.

Jak to działa?

Podstawową rolą, jaką ma do ode­gra­nia taka zabu­do­wa, jest ogra­ni­cze­nie pro­pa­ga­cji powie­trza wydy­cha­ne­go przed oso­by, któ­re przed nią sto­ją. Mówiąc kolo­kwial­nie, dzię­ki osło­nie anty­wi­ru­so­wej, Twój roz­mów­ca nie „nachu­cha” bez­po­śred­nio na Ciebie. Pamiętaj, że koro­na­wi­rus, podob­nie zresz­tą jak inne wiru­sy, nie jest w sta­nie samo­dziel­nie prze­miesz­czać się w powie­trzu – do tego celu potrze­bu­je jakie­goś nośni­ka. Za śro­dek trans­por­tu słu­żą mu dro­bin­ki śli­ny, zawar­te w ludz­kim odde­chu. Dlatego wła­śnie roz­no­sze­nie zaraz­ków w ten spo­sób nazy­wa się zaka­ża­niem dro­gą kropelkową.
Drobinki wil­go­ci mają jed­nak pew­ną masę i przez to pod­le­ga­ją sile gra­wi­ta­cji. Nie mogą więc swo­bod­nie uno­sić się w powie­trzu i sto­sun­ko­wo szyb­ko opa­da­ją na zie­mię. Z tego powo­du usta­wie­nie fizycz­nej barie­ry, takiej jak zabu­do­wa z ple­xi, może powstrzy­mać je przed dotar­ciem do Twoich dróg oddechowych.
Czy to zapew­ni Ci stu­pro­cen­to­wą pew­ność, że nie zosta­niesz zara­żo­ny? Oczywiście, że nie. Podobnie jak masecz­ki i inne środ­ki ochro­ny oso­bi­stej, osło­ny na sto­iskach mają za zada­nie zmniej­sze­nie ryzy­ka, ale nie są w sta­nie cał­ko­wi­cie go wyeli­mi­no­wać. Mimo to poziom bez­pie­czeń­stwa oso­by sto­ją­cej za nie­prze­pusz­czal­ną prze­gro­dą z ple­xi jest nie­po­rów­ny­wal­nie wyż­szy niż w przy­pad­ku, gdy­by nie było tam żad­nej bariery.

Gdzie warto stawiać osłony z plexi?

Sprawdzają się one wszę­dzie tam, gdzie mamy do czy­nie­nia z dużym prze­pły­wem osób. Weź pod uwa­gę, że znacz­na część popu­la­cji prze­cho­dzi infek­cję koro­na­wi­ru­sa w spo­sób cał­ko­wi­cie bez­ob­ja­wo­wy lub na tyle lek­ki, że myli symp­to­my tej cho­ro­by ze zwy­kłym prze­zię­bie­niem. Co wię­cej, nawet u tych osób, u któ­rych wystą­pią ewi­dent­ne obja­wy zaka­że­nia COVID-19, nie poja­wia­ją się one bez­po­śred­nio po zara­że­niu, ale dopie­ro po kil­ku dniach. Istnieje zatem ryzy­ko, że ktoś, kto czu­je się dosko­na­le i myśli, że jest zdro­wy, tak napraw­dę nie­świa­do­mie zara­ża. Jeśli taka oso­ba spo­tka się z inny­mi ludź­mi i poroz­ma­wia z nimi twa­rzą w twarz, może dojść do zain­fe­ko­wa­nia ich.

Ustawienie osło­ny z ple­xi znacz­nie ogra­ni­czy ryzy­ko prze­nie­sie­nia cho­ro­by. Dlatego wła­śnie tego rodza­ju prze­gro­dy war­to insta­lo­wać wszę­dzie tam, gdzie spo­ty­ka się na raz wie­le osób lub gdzie duże natę­że­nie klien­tów zwięk­sza praw­do­po­do­bień­stwo kon­tak­tu z kimś cho­rym. Zabudowa ochron­na powin­na być insta­lo­wa­na w takich miej­scach, jak:
sto­iska na tar­gach,
• restauracje,
• kawiarnie,
• bary,
• recepcje,
• poczekalnie,
• biura,
• biblioteki,
• muzea,
• taksówki,
• urzędy,
• sklepy,
• punk­ty usługowe.

Co możesz zyskać dzięki osłonie z plexi?

Jak wia­do­mo, zabu­do­wa anty­wi­ru­so­wa może przyj­mo­wać róż­ne for­my. Szczegóły jej kon­struk­cji zale­żą w dużej mie­rze od miej­sca, w któ­rym ma ona zostać zamon­to­wa­na. Nieco inne­go typu osło­ny potrze­bu­jesz prze­cież na sto­isku han­dlo­wym, a inne­go w tak­sów­ce czy biu­rze open spa­ce. Ponieważ opcji jest bar­dzo wie­le, naj­lep­szym spo­so­bem zapew­nie­nia ochro­ny pra­cow­ni­kom i klien­tom jest wyko­na­nie solid­nej prze­gro­dy na wymiar. Dopasowanie para­me­trów zabu­do­wy do wiel­ko­ści i cha­rak­te­ru prze­strze­ni, w któ­rej zosta­nie usta­wio­na, może przy­nieść Ci kon­kret­ne korzyści:
• spra­wi, że osło­na sku­tecz­nie speł­ni swo­ją rolę, ogra­ni­cza­jąc pro­pa­ga­cję wiru­sa i chro­niąc przed zakażeniem,
• spo­wo­du­je, że zabu­do­wa będzie się pre­zen­to­wać sty­lo­wo i ele­ganc­ko, a przy tym nowocześnie,
• poka­że klien­tom oraz pra­cow­ni­kom, że trosz­czysz się o ich zdro­wie, co pozy­tyw­nie wpły­nie na wize­ru­nek Twojej firmy.

Jaka powinna być idealna zabudowa?

Głównym zada­niem osłon anty­wi­ru­so­wych jest zmniej­sze­nie ryzy­ka zara­że­nia. Warto jed­nak pamię­tać, że poza tym powin­ny one speł­niać jesz­cze inne warun­ki. Do naj­waż­niej­szych ele­men­tów, na jakie war­to zwró­cić uwa­gę pod­czas ich zaku­pu, należą:
• odpo­wied­nia sta­bil­ność – kon­struk­cja powin­na być na tyle solid­na, by unie­moż­li­wić przy­pad­ko­we prze­wró­ce­nie zabudowy,
• lek­kość – ten para­metr ma szcze­gól­nie duże zna­cze­nie w przy­pad­kach, gdy osło­na będzie zamon­to­wa­na na biur­ku, sto­isku lub innym meblu, któ­ry musi wytrzy­mać jej ciężar,
• spo­sób wyko­na­nia – zasto­so­wa­nie mate­ria­łu o wyso­kiej jako­ści i odpo­wied­niej gru­bo­ści spra­wi, że nawet duża pły­ta nie będzie się giąć ani odkształcać,
• przej­rzy­ste two­rzy­wo – naj­le­piej spraw­dza się ple­xi – jest bar­dzo wytrzy­ma­łe, a przy tym rów­nie przej­rzy­ste jak szkło, co znacz­nie uspraw­nia komu­ni­ka­cję osób znaj­du­ją­cych się po obu stro­nach przegrody,
• spo­sób wykoń­cze­nia – wszel­kie ran­ty i kra­wę­dzie powin­ny zostać zabez­pie­czo­ne w taki spo­sób, by nie doszło do zra­nie­nia klien­ta lub pra­cow­ni­ka, ani uszko­dze­nia ele­men­tów jego garderoby.

Nie tylko na czas pandemii

Warto zauwa­żyć, że nie­któ­re z roz­wią­zań, jakie wymu­sił na nas koro­na­wi­rus, w rze­czy­wi­sto­ści przy­da­ją się nie tyl­ko pod­czas pan­de­mii. Możliwość zała­twie­nia wie­lu spraw przez tele­fon lub inter­net, pra­ca zdal­na czy powszech­na dba­łość o higie­nę to jedy­nie nie­któ­re z przy­kła­dów. Prawdopodobnie więk­szość z nich będzie­my chcie­li kon­ty­nu­ować nawet wów­czas, gdy zagro­że­nie wiru­sem już minie. Można więc śmia­ło zało­żyć, że osło­ny anty­wi­ru­so­we rów­nież pozo­sta­ną sta­łym ele­men­tem prze­strze­ni publicz­nej, tym bar­dziej że peł­nią one wie­le poży­tecz­nych funk­cji, na przykład:
• zapew­nia­ją pry­wat­ność – klien­ci nie zawsze mają ocho­tę na to, by przy­pad­ko­we oso­by sły­sza­ły ich wypo­wie­dzi. Dzięki zabu­do­wie z ple­xi pro­pa­ga­cja dźwię­ków na boki jest utrud­nio­na, a co za tym idzie, trud­niej jest pod­słu­chać cudzą rozmowę,
• zwięk­sza­ją poczu­cie kom­for­tu – mimo iż prze­strze­nie typu open spa­ce pre­zen­tu­ją się nowo­cze­śnie, więk­szość osób woli zacisz­ne, ustron­ne miej­sca, w któ­rych może spo­koj­nie zała­twić swo­je spra­wy, prze­pro­wa­dzić roz­mo­wę czy zjeść posi­łek. Osłona z ple­xi, oddzie­la­ją­ca ich od resz­ty klien­tów, dosko­na­le speł­nia to zada­nie, nie ogra­ni­cza­jąc jed­nak widocz­no­ści ani dopły­wu światła,
• pozy­tyw­nie wpły­wa­ją na zdro­wie – nie zapo­mi­naj, że poza COVID-19 ist­nie­ją jesz­cze inne cho­ro­by, któ­re prze­no­szą się dro­gą kro­pel­ko­wą, jak choć­by zwy­kła gry­pa. Dzięki zabu­do­wie ryzy­ko przy­pad­ko­we­go zła­pa­nia takiej infek­cji jest znacz­nie zmniejszone.

Podsumowanie

Zainstalowanie osłon anty­wi­ru­so­wych jest szcze­gól­nym wymo­giem obec­nych cza­sów. Mamy nadzie­ję, że dzię­ki naszym pora­dom będzie Ci łatwiej wybrać typ zabu­do­wy odpo­wied­ni dla Twoich potrzeb. Jesteśmy prze­ko­na­ni, że tego rodza­ju zakup zwró­ci się wie­lo­krot­nie. Pamiętaj, że kupu­jąc w prze­gro­dę z ple­xi, tak napraw­dę inwe­stu­jesz w zdro­wie Twoich pra­cow­ni­ków oraz klien­tów. W ten spo­sób budu­jesz tak­że pozy­tyw­ny wize­ru­nek Twojej fir­my jako pod­mio­tu, któ­ry potra­fi sta­nąć na wyso­ko­ści zada­nia i spro­stać nie­ła­twym wyma­ga­niom chwili.

ZOBACZ NASZE REALIZACJE!

Skontaktuj się z nami:

Tel. +48 61 845 63 07
Tel. +48 61 845 63 19
marketing@melinski-minuth.com.pl