KACZKAN Zakład Produkcji Drzewnej

Warsaw Home

Stoisko dla fir­my KACZKAN na tar­gach Warsaw Home w Nadarzynie zaj­mo­wa­ło powierzch­nię 120 m2. Zostało zapro­jek­to­wa­ne tak, by przede wszyst­kim pod­kre­ślić pięk­no pro­duk­tów klien­ta.

Firma sta­wia na nowo­cze­sny design oraz kreu­je tren­dy w  bran­ży pod­łóg drew­nia­nych i to odzwier­cie­dlać mia­ła prze­strzeń tar­go­wa. Inspiracją do stwo­rze­nia pro­jek­tu była miłość do drew­na oraz łącze­nia fak­tur.

Stoisko tar­go­we fir­my Kaczkan zosta­ło podzie­lo­ne na stre­fy.

Wartą uwa­gi stre­fą eks­po­zy­cyj­ną były kubi­ki z drew­nia­nej kon­struk­cji w kolo­rze czar­nym.  Mniejszy kubik peł­nił rolę pomiesz­cze­nia wzor­co­we­go z pod­ło­gą klien­ta uzu­peł­nio­ną pasu­ją­cy­mi do cha­rak­te­ry­sty­ki pro­duk­tu i fir­my dodat­ka­mi – mebla­mi, rośli­na­mi oraz tek­sty­lia­mi.

Strefa infor­ma­cyj­na znaj­do­wa­ła się przy głów­nym szla­ku komu­ni­ka­cyj­nym. Znajdowała się w niej lada info oraz stan­dy z kata­lo­ga­mi.  W tym miej­scu moż­na było spo­tkać spe­cjal­ne­go gościa fir­my KACZKAN, twarz mar­ki Rozalię Mancewicz – pol­ską model­kę, zdo­byw­czy­ni tytu­łu Miss Polonia w roku 2010 oraz Miss Polski nasto­la­tek z roku 2004.

Strefa eks­po­zy­cyj­na oraz stre­fa roz­mów z klien­ta­mi prze­ni­ka­ły się na sto­isku. Półotwarty VIP room oraz bar­dziej dostęp­na stre­fa znaj­du­ją­ca się w więk­szym kubi­ku oto­czo­ne były pro­duk­ta­mi klien­ta. Pozwoliło to na odno­sze­nie się do ofer­ty w trak­cie roz­mów han­dlo­wych. Wytyczono tak­że dodat­ko­we stre­fy eks­po­zy­cyj­ne. Ich zało­że­niem była duża dostęp­ność dla zwie­dza­ją­cych, dla­te­go też eks­po­zy­to­ry usta­wio­ne zosta­ły z trzech stron sto­iska – wszę­dzie tam, gdzie znaj­do­wa­ły się szla­ki komu­ni­ka­cyj­ne.

Prostota oraz ele­gan­cja to sło­wa klu­czo­we przy tej reali­za­cji. Ciemne kolo­ry nada­ły nato­miast nie­po­wta­rzal­ne­go cha­rak­te­ru budow­li.  Stoisko odzwier­cie­dla­ło tren­dy obo­wią­zu­ją­ce w desi­gnie – skan­dy­naw­ski, lek­ko suro­wy styl, któ­re­mu cie­pła i przy­tul­no­ści nada­wa­ło natu­ral­ne drew­no. Prosta kon­struk­cja stwo­rzy­ła nowo­cze­sny cha­rak­ter sto­iska, jed­no­cze­śnie nie przy­tła­cza­jąc zwie­dza­ją­ce­go, a kon­cen­tru­jąc jego uwa­gę na pre­zen­to­wa­nych pro­duk­tach.

Podwieszane kost­ki nad sto­iskiem to alu­mi­nio­wa kon­struk­cja pokry­ta tka­ni­ną. Elementy te sta­no­wi­ły nie tyl­ko ozdo­bę sto­iska, ale przede wszyst­kim zapew­ni­ły klien­to­wi widocz­ność na hali tar­go­wej.

Prezentacja pro­duk­to­wa zasłu­gu­je na szcze­gól­ną uwa­gę.  Zachwycała jej róż­no­rod­ność, któ­ra jed­no­cze­śnie two­rzy­ła spój­ną całość.  Drewno przed­sta­wio­ne zosta­ło na eks­po­zy­to­rach wie­lo­krot­ne­go użyt­ku, ale rów­nież w nie­ty­po­wej for­mie tablic, z któ­rych stwo­rzo­no nie­ja­ko rzeź­bę na ścia­nie sto­iska. Tablice wypeł­nia­ły tak­że kon­struk­cję ścian więk­sze­go z kubi­ków, co utwo­rzy­ło pięk­ną ażu­ro­wą kom­po­zy­cję.  Wykorzystanie drew­na Klienta do wykoń­cze­nia pod­ło­gi sto­iska pozwo­li­ło tak­że na eks­po­zy­cję pro­duk­tu nie­mal­że w jego codzien­nej roli. Duża powierzch­nia pozwo­li­ła nato­miast na wydo­by­cie pięk­na pro­duk­tu.

Wzrok odwie­dza­ją­cych przy­ku­wa­ły wiel­ko­for­ma­to­we gra­fi­ki. Na zewnątrz sto­iska umiesz­czo­no zdję­cia model­ki Rozalii Mancewicz. Natomiast w VIP roomie ozdo­bę ścia­ny sta­no­wił kolaż zdjęć nowej, nie­zwy­kle impo­nu­ją­cej sie­dzi­by fir­my KACZKAN.

Diabeł tkwi w szcze­gó­łach. Ważną rolę przy aran­ża­cji sto­iska peł­ni­ły więc ele­men­ty deko­ra­cyj­ne i wykoń­cze­nio­we.  Do sty­li­sty­ki prze­strze­ni tar­go­wej dopa­so­wa­ne zosta­ły meble i dodat­ki w sty­lu lofto­wym, takie jak meta­lo­we doni­ce czy ażu­ro­we lam­py. Dużą wagę przy­kła­da­no tak­że do  roślin. Elementem ozdob­nym były duże kwia­ty w doni­cach oraz „las w szkle”, któ­ry jed­no­cze­śnie nawią­zy­wał do natu­ral­ne­go pocho­dze­nia pro­duk­tu.

Dbałość o śro­do­wi­sko natu­ral­ne oraz zrów­no­wa­żo­ne zarzą­dza­nie to war­to­ści, któ­re łączą fir­mę KACZKAN i Meliński Minuth.

Drewno, z któ­re­go pro­du­ko­wa­ne są deski pocho­dzi nie­zmien­nie ze spraw­dzo­nych
i racjo­nal­nie zarzą­dza­nych źró­deł – głów­nie z Warmii i Mazur. Pozyskiwane jest ono zgod­nie z zasa­da­mi świa­do­me­go zarzą­dza­nia zaso­ba­mi natu­ral­ny­mi, nato­miast wszyst­kie pro­duk­ty Kaczkan posia­da­ją cer­ty­fi­kat FSC oraz peł­ną doku­men­ta­cję zgod­ną z wymo­ga­mi Unii Europejskiej.

Każdy z eta­pów pro­duk­cji fir­my KACZKAN odby­wa się w Europie i jest nad­zo­ro­wa­ny przez eks­per­ta. Odróżnia to mar­kę od innych firm, któ­re pro­du­ku­ją pod­ło­gę na ska­lę maso­wą. Innowacyjne tech­no­lo­gie pozwa­la­ją na uzy­ska­nie wyso­kiej pre­cy­zji, opty­ma­li­za­cję pro­duk­cji, obni­że­nie kosz­tów oraz ochro­nę śro­do­wi­ska, co potwier­dza aż sie­dem cer­ty­fi­ka­tów PN-EN doty­czą­cych jako­ści pro­duk­cji, cer­ty­fi­kat CE (Conformite Europeene), dekla­ru­ją­cy speł­nie­nie wymo­gów doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa użyt­ko­wa­nia oraz jako­ści pro­duk­tów wg dyrek­tyw UE, cer­ty­fi­kat DIBT świad­czą­cy o jako­ści pro­duk­tów oraz o wyso­kich stan­dar­dach śro­do­wi­ska i ludzi w bran­ży budow­la­nej, a tak­że cer­ty­fi­kat FSC, przy­zna­wa­ny za posza­no­wa­nie zasad gospo­dar­ki leśnej.

Proekologiczne dzia­ła­nia pro­mu­je rów­nież Meliński Minuth. Projektując sto­iska każ­do­ra­zo­wo prio­ry­te­tem są dla nas nie tyl­ko potrze­by klien­ta. Zgodnie ze stan­dar­da­mi ISO 20121 Zrównoważone Zarządzanie Eventami przy­wią­zu­je­my rów­nież wagę do dba­ło­ści o śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Staramy się, by wyko­rzy­sta­ne na sto­isku ele­men­ty zosta­ły wyko­rzy­sta­ne ponow­nie. Najlepszym przy­kła­dem jest sto­isko z tar­gów Warsaw Home.

Przygotowane przez klien­ta tabli­ce pro­duk­to­we wykoń­czo­ne zosta­ły drew­nia­ną ramą w kolo­rze czar­nym. Elementy te, wyko­rzy­sty­wa­ne są wie­lo­krot­nie w trak­cie tar­gów oraz bran­żo­wych even­tów. Ponownie uży­te zosta­ły też lada oraz sto­ja­ki na ulot­ki. Warto pod­kre­ślić, iż oba te ele­men­ty wykoń­czo­ne zosta­ły drew­nem pocho­dzą­cym z zaso­bów klien­ta.

Stoisko tar­go­we KACZKAN na tar­gach Warsaw Home wzbu­dzi­ło zain­te­re­so­wa­nie i zachwyt zwie­dza­ją­cych. Potwierdzeniem uzna­nia dla reali­za­cji  jest wie­lo­krot­ne wyko­rzy­sty­wa­nie zdjęć na wie­lu stro­nach i por­ta­lach poświę­co­nych tema­ty­ce desi­gnu i wystą­pień tar­go­wych.

Kategoria:
Stoiska Targowe
Targi:

Warsaw Home

Projekt stoiska & realizacja:

Meliński Minuth