Zarządzamy w zrównoważony sposób!

Meliński Minuth, jako świa­do­my dostaw­ca usług w bran­ży even­to­wej, od począt­ku swo­jej dzia­łal­no­ści przy­kła­da dużą wagę do zrów­no­wa­żo­ne­go sys­te­mu zarzą­dza­nia w biz­ne­sie. Na prze­strze­ni lat wypra­co­wa­li­śmy sze­reg prak­tyk, któ­re w zna­ko­mi­tej więk­szo­ści są zbież­ne z zale­ce­nia­mi ISO 20121. Natomiast w 2014 roku roz­po­czę­li­śmy projekt:

Podwyższenie świadomości CSR poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z normami EN-ISO 9001:2008 i EN-ISO 20121:2012 (zrównoważone zarządzanie eventami).”

Projekt ten jest współ­fi­nan­so­wa­ny przez Szwajcarię w ramach szwaj­car­skie­go pro­gra­mu współ­pra­cy z nowy­mi kra­ja­mi człon­kow­ski­mi Unii Europejskiej. Kwota wspar­cia wyno­si: 69 685,00 zł, tj. 20 366,80 CHF. Więcej szcze­gó­łów o pro­jek­cie: www.programszwajcarski.gov.pl oraz www.swiss-contribution.admin.ch/poland Standard ISO 20121 doty­czy zarów­no klien­tów, orga­ni­za­to­rów oraz wszel­kich pod­do­staw­ców usług zwią­za­nych z even­tem. Chcemy uświa­do­mić zarów­no orga­ni­za­to­rom, jak i uczest­ni­kom, że pozy­tyw­ne rezul­ta­ty moż­na uzy­skać nie­wiel­kim nakła­dem kosz­tów oraz efek­tyw­niej­szym zarzą­dza­niem dostęp­ny­mi zaso­ba­mi. Realizacja pro­jek­tu według nor­my przy­no­si oszczęd­no­ści finan­so­we, ale przede wszyst­kim budu­je pozy­tyw­ny wize­ru­nek, zwięk­sza­jąc naszą wia­ry­god­ność oraz zain­te­re­so­wa­nie ofer­tą. Wprowadzanie nowo­cze­snych roz­wią­zań i  wdra­ża­nie mię­dzy­na­ro­do­wych stan­dar­dów pozwo­li­ło  na zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści zarów­no na ryn­ku lokal­nym, jak i glo­bal­nym. Dodatkowo pro­jekt przy­czy­nia się do: 1. Zmniejszenia zuży­cia mate­ria­łów i ener­gii w pro­ce­sie reali­za­cji wyro­bów. 2. Zmniejszenia opłat poprzez mini­ma­li­za­cję ilo­ści odpa­dów popro­duk­cyj­nych pod­da­wa­nych recy­klin­go­wi i uty­li­za­cji, a tak­że poprzez mniej­sze zuży­cie ogrze­wa­nia. 3. Zmniejszenia odpa­dów po reali­za­cji usług i even­tów oraz do zmniej­sze­nia kosz­tów mate­ria­ło­wych dzię­ki powtór­ne­mu wyko­rzy­sta­niu ele­men­tów do reali­za­cji usług.