Aranżacja wnętrz 

Detal ma znaczenie 

Meliński Minuth to nie tyl­ko sto­iska tar­go­we! Bliskie są nam zarów­no wnę­trza biu­ro­we jak i miesz­kal­ne. Nasi Projektanci nie­ustan­nie poszu­ku­ją inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań i świe­żych pomy­słów. Potrafią oży­wić każ­de wnę­trze. 

Designerzy przy­go­tu­ją pro­jekt i wybio­rą odpo­wied­nie mate­ria­ły, a doświad­cze­ni sto­la­rze zre­ali­zu­ją nawet naj­bar­dziej zwa­rio­wa­ną wizję! 

KLIKNIJ & ZOBACZ NASZE REALIZACJE

PORTFOLIO MM

CENNIK

Masz wię­cej pytań? Skontaktuj się z nami!

marketing@melinski-minuth.com.pl

Tel. +48 61 845 63 07
Tel. +48 61 845 63 19

ZOBACZ WIĘCEJ …