Polityka prywatności

Polityka Prywatności ser­wi­su inter­ne­to­we­go spół­ki Meliński Minuth sp. z o.o.

[wer­sja z dnia 9.01.2019 r.]

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 1. Przekazując nam swo­je dane oso­bo­we za pośred­nic­twem ser­wi­su inter­ne­to­we­go dostęp­ne­go na stro­nie www.melinski-minuth.com.pl wyra­ża­ją Państwo zgo­dę na ich prze­twa­rza­nie w odnie­sie­niu do prze­ka­za­nych nam danych. 
 2. W przy­pad­ku, gdy­by nie chcie­li Państwo udzie­lić takiej zgo­dy albo ją wyco­fać, pro­si­my o wyraź­ne zazna­cze­nie tej oko­licz­no­ści we wia­do­mo­ści e-mail, wysła­nej na adres rodo@melinski-minuth.com.pl. 
 3. Administratorem Państwa danych oso­bo­wych jest fir­ma Meliński Minuth sp. z o.o. z sie­dzi­bą i adre­sem w Poznaniu, ul. Obornicka 253 A,B , 60-693 Poznań, Polska, zare­je­stro­wa­ną w IX Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, nr KRS  0000038634 / NIP: 777-00-07-800 / REGON: 632448406. 
 4. Celem prze­twa­rza­nia danych jest roz­pa­trze­nie lub zło­że­nie ofer­ty zawar­cia umo­wy, prze­sy­ła­nie infor­ma­cji o naszej fir­mie, a w przy­pad­ku zawar­cia umo­wy – jej nale­ży­te wyko­na­nie (Podstawy prze­twa­rza­nia: art. 6 ust. 1 lit b, c) i f) RODO – wyko­na­nie umo­wy i obo­wią­zek praw­ny, nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res). 
 5. Przysługują Państwu nastę­pu­ją­ce pra­wa: wyco­fa­nia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych (i), dostę­pu do danych oso­bo­wych oraz żąda­nia ich spro­sto­wa­nia, ich usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia ich prze­twa­rza­nia (ii), do zło­że­nia skar­gi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych oso­bo­wych (iii), do prze­no­sze­nia Państwa danych oso­bo­wych (iv).
 6. Państwa dane może­my prze­ka­zy­wać naszym dostaw­com, któ­rym zle­ci­my usłu­gi zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych, np. dostaw­com usług IT. Takie pod­mio­ty prze­twa­rza­ją dane na pod­sta­wie umo­wy z nami i tyl­ko zgod­nie z naszy­mi pole­ce­nia­mi. 
 7. W przy­pad­ku wyra­że­nia przez Państwa sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia Państwa danych oso­bo­wych do celów mar­ke­tin­gu naszej fir­my, jeste­śmy zobo­wią­za­ni do zaprze­sta­nia prze­twa­rza­nia danych w tym celu. W odnie­sie­niu do prze­twa­rza­nia w innych celach, mogą Państwo w szcze­gól­nych sytu­acjach w dowol­nym momen­cie wnieść sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia danych, jeże­li pod­sta­wą prze­twa­rza­nia jest nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res lub inte­res publicz­ny. Po pozy­tyw­nym roz­pa­trze­niu takie­go sprze­ci­wu nie będzie­my mogli dalej prze­twa­rzać wska­za­nych przez Państwa danych obję­tych sprze­ci­wem, chy­ba że wyka­że­my, że istnieją: 
  1. pod­sta­wy do usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny przed rosz­cze­nia­mi, lub
  2. waż­ne praw­nie uza­sad­nio­ne pod­sta­wy do prze­twa­rza­nia danych, któ­re są w świe­tle pra­wa nad­rzęd­ne wobec Państwa inte­re­sów, praw i wolności.
 8. Wycofanie zgo­dy nie ma wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie Państwa zgo­dy przed jej wyco­fa­niem. Zgodę mogą Państwo wyco­fać poprzez wysła­nie oświad­cze­nia o wyco­fa­niu zgo­dy na nasz adres e-mail poda­ny na począt­ku niniej­szej Polityki Prywatności.

 

Rozdział II. Newsletter

 1. Otrzymywanie elek­tro­nicz­ne­go i bez­płat­ne­go Newsletter’a wyma­ga poda­nia w odpo­wied­nim for­mu­la­rzu adre­su e-mail. Uzyskane w ten spo­sób dane doda­wa­ne są do listy mailin­go­wej Newslettera. Podanie danych jest zawsze dobro­wol­ne i wyko­rzy­sty­wa­ne jest na www.melinski-minuth.com.pl zgod­nie z wolą użytkownika.
 2. Każdy z zare­je­stro­wa­nych użyt­kow­ni­ków Newslettera ma pra­wo w dowol­nym momen­cie zmie­nić lub usu­nąć swo­je dane z naszej bazy – w tym celu nale­ży na for­mu­la­rzu na stro­nie głów­nej www.melinski-minuth.com.pl, klik­nąć „wypisz się z listy”, wpi­sać adres e-mail, pod któ­rym otrzy­my­wa­ny był Newsletter i klik­nąć „wyre­je­struj”. Wypisać się moż­na rów­nież poprzez klik­nię­cie w odpo­wied­ni link dołą­czo­no do każ­de­go wysy­ła­ne­go Newslettera.

 

Rozdział III. Pliki Cookies

 1. Ciasteczka (ang. cookies) to nie­wiel­kie pli­ki, zapi­sy­wa­ne i prze­cho­wy­wa­ne na urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika.  Cookies zawie­ra­ją zazwy­czaj nazwę stro­ny inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas ist­nie­nia cia­stecz­ka oraz przy­pad­ko­wo wyge­ne­ro­wa­ny uni­kal­ny numer słu­żą­cy do iden­ty­fi­ka­cji prze­glą­dar­ki, z któ­rej nastę­pu­je połą­cze­nie ze stro­ną internetową.
 2. Cookies to pli­ki two­rzo­ne przez prze­glą­dar­kę na Państwa dys­ku kom­pu­te­ra. Są wyko­rzy­sty­wa­ne wyłą­cze­nie w celu popraw­ne­go dzia­ła­nia por­ta­lu, przy two­rze­niu sta­ty­styk oglą­dal­no­ści oraz śle­dze­niu aktyw­no­ści użyt­kow­ni­ka. Nie są w nich prze­cho­wy­wa­ne oraz prze­twa­rza­ne dane personalne.
 3. Wyłączenie pli­ków cookie może jed­nak spo­wo­do­wać nie­moż­li­wość peł­ne­go wyko­rzy­sta­nia opcji nasze­go ser­wi­su. Nie będzie moż­na mię­dzy inny­mi zalo­go­wać się do for oraz two­rze­nia i logo­wa­nia do wła­snych kont.

Rozdział IV Przetwarzanie danych oso­bo­wych kan­dy­da­tów do pracy

Informacje pod­sta­wo­we doty­czą­ce prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych kan­dy­da­tów do pracy

Administrator danych

Meliński Minuth Sp. z o.o.

Cele prze­twa­rza­nia

oce­na kwa­li­fi­ka­cji kan­dy­da­ta do pra­cy / współ­pra­cy  u Administratora danych na pod­sta­wie umo­wy cywil­no­praw­nej na okre­ślo­nym stanowisku

oce­na zdol­no­ści i umie­jęt­no­ści kan­dy­da­ta potrzeb­nych do pra­cy u Administratora danych na okre­ślo­nym stanowisku 

wybór odpo­wied­niej oso­by lub odpo­wied­nich osób do zatrud­nie­nia u Administratora danych

Podstawy praw­ne przetwarzania

Obowiązek praw­ny

Umowa o pracę

Twoja zgo­da

Nasz uza­sad­nio­ny interes

Odbiorcy danych

Podmioty prze­twa­rza­ją­ce dane w imie­niu Administratora danych

Prawa zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem danych

 • pra­wo wyco­fa­nia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych 
 • pra­wo dostę­pu do danych oso­bo­wych oraz pra­wo żąda­nia ich spro­sto­wa­nia, ich usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia ich przetwarzania
 • inne pra­wa okre­ślo­ne w infor­ma­cji szczegółowej

Zapoznałem się z infor­ma­cja­mi i wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych osobowych

_______________________________

Data, czy­tel­ny podpis

Szczegółowe infor­ma­cje doty­czą­ce prze­twa­rza­nia danych kan­dy­da­tów do pracy

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych oso­bo­wych będzie Meliński Minuth Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Poznaniu (60-693), ul. Obornicka 253 A,B (dalej: my). Możesz się z nami skon­tak­to­wać w nastę­pu­ją­cy sposób:

– listow­nie na adres: ul. Obornicka 253 A, B; 60-693 Poznań, Polska

– przez e-mail: rodo@melinski-minuth.com.pl

– tele­fo­nicz­nie: +48 61 842 92 83

 

2. Cele prze­twa­rza­nia oraz pod­sta­wa praw­na przetwarzania

Będziemy prze­twa­rzać Twoje dane oso­bo­we, aby:

 • oce­nić Twoje kwa­li­fi­ka­cje do pra­cy na sta­no­wi­sku, na któ­re aplikujesz;
 • oce­nić Twoje zdol­no­ści i umie­jęt­no­ści potrzeb­ne do pra­cy na sta­no­wi­sku, na któ­re aplikujesz;
 • wybrać odpo­wied­nią oso­bę do pra­cy u nas/ współ­pra­cy z nami.

Podstawą praw­ną prze­twa­rza­nia Twoich danych oso­bo­wych jest:

 • Przepis pra­wa (art. 221 § 1 kodek­su pra­cy) i prze­twa­rza­nie potrzeb­ne do zawar­cia umo­wy o pra­cę – w zakre­sie nastę­pu­ją­cych danych: imię i nazwi­sko; imio­na rodzi­ców; data uro­dze­nia; miej­sce zamiesz­ka­nia (adres do kore­spon­den­cji); wykształ­ce­nie; prze­bieg dotych­cza­so­we­go zatrudnienia.
 • Twoja zgo­da na prze­twa­rza­nie danych prze­ka­za­nych w CV i w liście moty­wa­cyj­nym, jeże­li prze­ka­zu­jesz nam dane inne niż: imię i nazwi­sko; imio­na rodzi­ców; data uro­dze­nia; miej­sce zamiesz­ka­nia (adres do kore­spon­den­cji); wykształ­ce­nie; prze­bieg dotych­cza­so­we­go zatrudnienia.
 • Nasz uza­sad­nio­ny inte­res – w zakre­sie danych zebra­nych pod­czas roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej oraz wyni­ków testów kwa­li­fi­ka­cyj­nych. Mamy uza­sad­nio­ny inte­res w tym, aby spraw­dzić Twoje umie­jęt­no­ści i zdol­no­ści – jest to nam potrzeb­ne do oce­ny, czy jesteś odpo­wied­nią oso­bą na sta­no­wi­sko, na któ­re rekrutujemy.

 

3. Wykorzystywanie testów kwalifikacyjnych

W ramach rekru­ta­cji prze­pro­wa­dza­my nastę­pu­ją­ce testy doty­czą­ce zna­jo­mo­ści prze­pi­sów pra­wa oraz umie­jęt­no­ści roz­wią­zy­wa­nia kazu­sów praw­ni­czych. Takie testy mają na celu spraw­dzić, czy masz umie­jęt­no­ści potrzeb­ne do pra­cy na sta­no­wi­sku, na któ­re aplikujesz. 

 

4. Okres prze­cho­wy­wa­nia danych osobowych

Będziemy prze­cho­wy­wać Twoje dane oso­bo­we do momen­tu zakoń­cze­nia rekru­ta­cji na sta­no­wi­sko, na któ­re apli­ku­jesz oraz jeże­li będzie­my roz­wa­żać zatrud­nie­nie Ciebie w przy­pad­ku zmian oko­licz­no­ści w przy­szło­ści – przez okres mak­sy­mal­nie 5 lat od momen­tu zakoń­cze­nia rekru­ta­cji na sta­no­wi­sko, chy­ba że uzna­my dal­sze prze­cho­wy­wa­nie za bezcelowe.

 

5. Odbiorcy danych

Będziemy prze­ka­zy­wać Twoje dane osobowe:

 • naszym dostaw­com, któ­rym zle­ci­my usłu­gi zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych, np. dostaw­com usług IT. Takie pod­mio­ty prze­twa­rza­ją dane na pod­sta­wie umo­wy z nami i tyl­ko zgod­nie z naszy­mi poleceniami.

 

6. Twoje pra­wa zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i podej­mo­wa­niem zauto­ma­ty­zo­wa­nych decyzji

Przysługują Ci nastę­pu­ją­ce pra­wa zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem danych osobowych:

 1. pra­wo wyco­fa­nia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych,
 2. pra­wo dostę­pu do Twoich danych osobowych,
 3. pra­wo żąda­nia spro­sto­wa­nia Twoich danych osobowych,
 4. pra­wo żąda­nia usu­nię­cia Twoich danych osobowych,
 5. pra­wo żąda­nia ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia Twoich danych osobowych,
 6. pra­wo wyra­że­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia Twoich danych ze wzglę­du na Twoją szcze­gól­ną sytu­ację – w przy­pad­kach, kie­dy prze­twa­rza­my Twoje dane na pod­sta­wie nasze­go praw­nie uza­sad­nio­ne­go interesu, 
 7. pra­wo do prze­no­sze­nia Twoich danych oso­bo­wych, tj. pra­wo otrzy­ma­nia od nas Twoich danych oso­bo­wych, w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym, powszech­nie uży­wa­nym for­ma­cie infor­ma­tycz­nym nada­ją­cym się do odczy­tu maszy­no­we­go. Możesz prze­słać te dane inne­mu admi­ni­stra­to­ro­wi danych lub zażą­dać, aby­śmy prze­sła­li Twoje dane do inne­go admi­ni­stra­to­ra. Jednakże zro­bi­my to tyl­ko jeśli takie prze­sła­nie jest tech­nicz­nie moż­li­we. Prawo do prze­no­sze­nia danych oso­bo­wych przy­słu­gu­je Ci tyl­ko co do tych danych, któ­re prze­twa­rza­my na pod­sta­wie umo­wy z Tobą lub na pod­sta­wie Twojej zgody,

Aby sko­rzy­stać z powyż­szych praw, skon­tak­tuj się z nami lub z naszym inspek­to­rem ochro­ny danych (dane kon­tak­to­we w punk­tach 1 i 2 powyżej.

Prawo wyco­fa­nia zgody

W zakre­sie, w jakim Twoje dane są prze­twa­rza­ne na pod­sta­wie zgo­dy (czy­li dane prze­ka­za­ne w CV i w liście moty­wa­cyj­nym, inne niż: imię i nazwi­sko; imio­na rodzi­ców; data uro­dze­nia; miej­sce zamiesz­ka­nia; wykształ­ce­nie; prze­bieg dotych­cza­so­we­go zatrud­nie­nia) – masz pra­wo wyco­fa­nia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych w dowol­nym momen­cie. Wycofanie zgo­dy nie ma wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie Twojej zgo­dy przed jej wyco­fa­niem. Zgodę możesz wyco­fać poprzez wysła­nie oświad­cze­nia o wyco­fa­niu zgo­dy na nasz adres kore­spon­den­cyj­ny lub adres emailowy. 

Prawo wnie­sie­nia skar­gi do organu

Przysługuje Ci tak­że pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go zaj­mu­ją­ce­go się ochro­ną danych oso­bo­wych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.