Zapraszamy do kontaktu 

Biuro, fabry­ka pomy­słów i zaple­cze pro­duk­cyj­ne znaj­du­ją się w jed­nej lokalizacji.
Zwyczajowo w wir pra­cy rzu­ca­my się od 8 do 16, dla­te­go jest to naj­lep­sza pora, aby się z nami kontaktować.

Meliński Minuth 

ul. Obornicka 253 A,B
60-693 Poznań, Polska

Biuro 

Dział Marketingu 

Meliński Minuth Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000038634 / NIP: 777-00-07-800 / REGON: 632448406
Kapitał zakła­do­wy: 303 000,00 PLN (w cało­ści wpłacony)

Napisz do nas