Blog 

 • Epidemia koro­na­wi­ru­sa spra­wi­ła, że wie­le obsza­rów nasze­go codzien­ne­go życia musia­ło ulec spo­rym prze­obra­że­niom. Najważniejszą zmia­ną jest koniecz­ność sto­so­wa­nia środ­ków ochro­ny, takich jak osło­ny anty­wi­ru­so­we. To pro­ste roz­wią­za­nie zwięk­sza poziom bez­pie­czeń­stwa epi­de­micz­ne­go, jed­no­cze­śnie umoż­li­wia­jąc korzy­sta­nie ze skle­pów, środ­ków trans­por­tu, punk­tów usłu­go­wych czy insty­tu­cji. Jeśli chcesz się dowie­dzieć, na czym pole­ga funkcja 

 • Planujesz udział w tar­gach bran­żo­wych w naj­bliż­szym cza­sie? Jeśli tak, koniecz­nie zadbaj o wygląd prze­strze­ni wysta­wien­ni­czej. W zbu­do­wa­niu wize­run­ku pro­fe­sjo­nal­ne­go przed­się­bior­cy pomo­że Ci lami­no­wa­ne sto­isko tar­go­we. Z poniż­sze­go wpi­su dowiesz się, jakie mate­ria­ły będą Ci potrzeb­ne, a tak­że, na co musisz zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę, by stwo­rzyć zabu­do­wę, któ­ra przy­cią­gnie poten­cjal­nych klien­tów. Zapraszamy do lektury! 

 • Targi to ide­al­na oka­zja, by zapre­zen­to­wać pro­duk­ty i pozy­skać nowych kon­tra­hen­tów. Aby odnieść suk­ces, Twoje sto­isko tar­go­we musi przy­cią­gać uwa­gę i wyróż­niać Cię na tle kon­ku­ren­cji. Jeśli chcesz zapi­sać się w pamię­ci klien­tów, z pomo­cą przyj­dą Ci indy­wi­du­al­ne sto­iska na zamó­wie­nie. Specjalnie dla Ciebie przy­go­to­wa­li­śmy garść cen­nych wska­zó­wek. Dzięki nim dowiesz się, jak stwo­rzyć nie­sza­blo­no­wą prze­strzeń wysta­wien­ni­czą, któ­ra pomo­że Ci prze­ko­nać do sie­bie odwie­dza­ją­cych. Zaczynamy! 

 • Udział w tar­gach i podob­nych wyda­rze­niach pocią­ga za sobą koniecz­ność umie­jęt­ne­go zaaran­żo­wa­nia fir­mo­we­go sto­iska. Powinno ono być funk­cjo­nal­ne, este­tycz­ne, a zara­zem nowo­cze­sne. Jeśli zasta­na­wiasz się, jaki mate­riał pozwo­li na zre­ali­zo­wa­nie tych zało­żeń i będzie sta­no­wił naj­lep­szą wizy­tów­kę przed­się­bior­stwa, postaw na beton. Dzięki nie­mu łatwo wyróż­nisz się na tle kon­ku­ren­cji i spra­wisz, że Twoje sto­isko będzie wyglą­dać mod­nie oraz sty­lo­wo. To jed­nak dopie­ro począ­tek korzy­ści, jakie możesz odnieść dzię­ki temu roz­wią­za­niu. Jeżeli chcesz się dowie­dzieć, jakie są pozo­sta­łe, zapra­sza­my do lektury! 

 • Jednym z naj­prost­szych, a zara­zem naj­sku­tecz­niej­szych spo­so­bów dotar­cia do nowych klien­tów jest zapre­zen­to­wa­nie swo­jej ofer­ty pod­czas tar­gów bran­żo­wych. Aby jed­nak wyróż­nić się na tle kon­ku­ren­cji, nale­ży zadbać o odpo­wied­ni wygląd sto­iska tar­go­we­go. Jeśli chcesz się dowie­dzieć, jak się do tego zabrać i na jakie ele­men­ty war­to zwró­cić uwa­gę, zapra­sza­my do lek­tu­ry nasze­go krót­kie­go porad­ni­ka. Jesteśmy prze­ko­na­ni, że dzię­ki inspi­ra­cjom stwo­rzysz ory­gi­nal­ną, a przede wszyst­kim efek­tyw­ną zabu­do­wę, któ­ra pomno­ży przy­cho­dy Twojej firmy. 

 • Zastanawiasz się, w jaki spo­sób stwo­rzyć dobre sto­isko tar­go­we? Chcesz dowie­dzieć się, co zro­bić, by było ono wizy­tów­ką Twojej fir­my i sku­tecz­nie przy­cią­gnę­ło do niej klien­tów? Nie jesteś pewien, od cze­go powi­nie­neś zacząć budo­wę i na jakie ele­men­ty war­to zwró­cić uwa­gę? W takim razie zapra­sza­my do lek­tu­ry. Jesteśmy prze­ko­na­ni, że dzię­ki naszym inspi­ra­cjom łatwo wykreu­jesz sto­isko na naj­wyż­szym pozio­mie – takie, któ­re będzie dla Ciebie rekla­mą, ale też powo­dem do dumy. 

 • Udział w even­tach bran­żo­wych jest sku­tecz­nym spo­so­bem zdo­by­cia nowych klien­tów. Aby jed­nak odnieść w tym zakre­sie pełen suk­ces, potrze­bu­jesz cze­goś, co wyróż­ni Cię na tle kon­ku­ren­cji. Unikatowe sto­isko tar­go­we spra­wi, że łatwo przy­cią­gniesz spoj­rze­nia zwie­dza­ją­cych, zdo­bę­dziesz nowe kon­tak­ty i wzmoc­nisz swo­ją pozy­cję na ryn­ku. Jeśli chcesz się dowie­dzieć wię­cej na ten temat, zapra­sza­my do lek­tu­ry. Jesteśmy prze­ko­na­ni, że dzię­ki naszym pora­dom stwo­rzysz uni­kal­ne, a przede wszyst­kim efek­tyw­ne sta­no­wi­sko tar­go­we dla swo­jej firmy. 

 • Chcesz się dowie­dzieć, czym są kom­plek­so­we sto­iska tar­go­we i jakie ele­men­ty nale­ży uwzględ­nić pod­czas ich pro­jek­to­wa­nia? W takim razie zapra­sza­my do lek­tu­ry. Jesteśmy prze­ko­na­ni, że dzię­ki naszym pora­dom łatwo stwo­rzysz wyjąt­ko­we, prze­my­śla­ne sta­no­wi­sko dla swo­jej fir­my. Wierzymy, że pomo­że Ci ono dotrzeć do nowych klien­tów oraz wzmoc­nić pozy­cję Twojego przed­się­bior­stwa na rynku. 

 • Z przy­jem­no­ścią pre­zen­tu­je­my sto­iska, któ­re swo­imi nie­stan­dar­do­wy­mi roz­wią­za­nia­mi pro­jek­to­wy­mi przy­czy­ni­ły się do suk­ce­su naszych Klientów. Jeżeli chcesz zoba­czyć jak to robią naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ne mar­ki to koniecz­nie prze­czy­taj nasz wpis. 

 • Z przy­jem­no­ścią pre­zen­tu­je­my sto­iska, któ­re swo­imi nie­stan­dar­do­wy­mi roz­wią­za­nia­mi pro­jek­to­wy­mi przy­czy­ni­ły się do suk­ce­su naszych Klientów. Jeżeli chcesz zoba­czyć jak to robią naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ne mar­ki to koniecz­nie prze­czy­taj nasz wpis. 

 • Zachęcamy do zapo­zna­nia się z kolej­nym wpi­sem, w któ­rym zdra­dza­my klu­czo­we czyn­ni­ki suk­ce­su mar­ki Kaczkan na tar­gach Warsaw Home 2018. 

 • Zachęcamy do zapo­zna­nia się z krót­kim arty­ku­łem, któ­ry przed­sta­wia jak efek­tyw­nie wyko­rzy­stać poten­cjał tar­gów, aby móc stwo­rzyć nie­za­po­mnia­ne wra­że­nia dla zwie­dza­ją­cych, a przy tym osią­gnąć zamie­rzo­ne cele. Tym razem pre­zen­tu­je­my mar­kę Profim, któ­rą wspie­ra­li­śmy na tar­gach Orgatec 2018. 

 • Firma Meliński Minuth jest pio­nie­rem w aran­ża­cji prze­strze­ni eks­po­zy­cyj­nej, któ­ra ma za zada­nie dum­nie repre­zen­to­wać mar­kę klien­ta. Nieszablonowe myśle­nie pro­jek­tan­tów spo­ty­ka się z ory­gi­nal­ną wizją wystaw­cy. Stoisko na tar­gach jest pro­duk­tem koń­co­wym tej owoc­nej współpracy. 

 • Brief to doku­ment, któ­ry pozwa­la two­rzyć kon­cep­cje naj­le­piej dopa­so­wa­ne do cha­rak­te­ru kon­kret­nej mar­ki, ofe­ro­wa­nych przez nią pro­duk­tów lub usług oraz zało­żeń i celów pro­wa­dzo­nej kam­pa­nii. Należy go wypeł­nić zawsze przed pod­ję­ciem współ­pra­cy z agen­cją zaj­mu­ją­cą się dzia­ła­nia­mi rekla­mo­wy­mi. Przeczytaj nasz porad­nik i dowiedz się, jak popraw­nie przy­go­to­wać brief tar­go­wy, aby odnieść sukces. 

 • Luksusowy wystrój wnę­trza, deli­kat­na muzy­ka sączą­ca się z gło­śni­ków, orien­tal­ny zapach wita­ją­cy klien­tów prze­kra­cza­ją­cych pro­gi… To wca­le nie przy­pa­dek. Człowiek odbie­ra rze­czy­wi­stość nie tyl­ko poprzez jej logicz­ną ana­li­zę, ale tak­że na pozio­mie pod­świa­do­mym. W dzi­siej­szym wpi­sie pod­po­wia­da­my, jak wyko­rzy­stać go, gdy pro­jek­tu­je się sto­iska tar­go­we. Przeczytaj i poznaj spraw­dzo­ne triki! 

 • Kolorowe insta­la­cje świetl­ne, wygod­ne krze­sła, roll-upy w fir­mo­we bar­wy i hasła. To wszyst­ko jest powszech­nie spo­ty­ka­ne na sto­iskach tar­go­wych. Obecnie, by przy­cią­gnąć uwa­gę odwie­dza­ją­cych na wiel­kiej hali wysta­wien­ni­czej, trze­ba pójść o krok dalej. Warto się­gnąć po to, co nie­sza­blo­no­we. My pro­po­nu­je­my desi­gner­ski, a jed­no­cze­śnie eko­lo­gicz­ny ele­ment: ogród wer­ty­kal­ny. Co to takie­go? Dlaczego opła­ca się usta­wić go na przy­dzie­lo­nej Twojej fir­mie prze­strze­ni wysta­wien­ni­czej? Już wyjaśniamy! 

 • Przykuwające uwa­gę, przy­ja­zne, este­tycz­ne – takie powin­no być sen­sow­nie zapro­jek­to­wa­ne sta­no­wi­sko tar­go­we. Tak duże, bran­żo­we wyda­rze­nie jak tar­gi to zna­ko­mi­ta oka­zja do budo­wa­nia roz­po­zna­wal­no­ści i zdo­by­wa­nia nowych klien­tów. Jak idee spa­ce bran­din­gu mogą pomóc w przy­go­to­wa­niu się do tego even­tu? Podpowiadamy! Zapraszamy do lektury! 

 • Nie tyl­ko two­rzy­my sto­iska dla naszych klien­tów, ale rów­nież sami repre­zen­tu­je­my swo­ją ofer­tę na bran­żo­wych impre­zach tar­go­wych. W każ­dej reali­za­cji sta­ra­my się zna­leźć coś nie­po­wta­rzal­ne­go, coś co przy­cią­gnie uwa­gę klien­tów oraz poten­cjal­nych part­ne­rów biz­ne­so­wych. Za ory­gi­nal­ny pomysł i nie­kon­wen­cjo­nal­ne podej­ście do reali­za­cji sto­iska zosta­li­śmy fina­li­stą kon­kur­su Exhibitor Magazine’s pod­czas tar­gów Euroshop 2017 w Dusseldorfie. Zapraszamy do prze­czy­ta­nia krót­kie­go wpi­su, któ­ry opi­su­je jak osią­gnę­li­śmy ten sukces. 

 • Stworzenie pro­jek­tu, któ­ry będzie efek­tow­nie pre­zen­to­wał eks­klu­zyw­ny i mar­ko­wy asor­ty­ment jest nie lada wyzwa­niem. Na szczę­ście nasi pro­jek­tan­ci, nawet z tak wyma­ga­ją­cy­mi zle­ce­nia­mi, potra­fią sobie świet­nie pora­dzić. Kolejny raz nasza pra­ca zosta­ła doce­nio­na przez eks­per­tów. Stoisko mar­ki Elixa na tar­gach Inhorgenta w Monachium zosta­ło wyróż­nio­ne w kon­kur­sie „Ekspozycja Roku” 2016. 

 • Jesteśmy spe­cja­li­sta­mi w aran­ża­cji prze­strze­ni tar­go­wej. Nie tyl­ko dba­my o funk­cjo­nal­ność i naj­wyż­szą jakość sto­iska, ale rów­nież zwra­ca­my uwa­gę na deta­le. Takie podej­ście pozwa­la nam na wzmac­nia­nie pozy­cji lide­ra na ryn­ku. Owocna współ­pra­ca z Grupą Kęty zachwy­ci­ła zwie­dza­ją­cych oraz współ­wy­staw­ców tar­gów w Dusseldorfie. Po raz kolej­ny zosta­li­śmy wyróż­nie­ni w kon­kur­su „Ekspozycja Roku” 2016. 

 • Wystawcy coraz czę­ściej sta­wia­ją na sto­iska wyko­na­ne z kon­struk­cji drew­nia­nych. Jest to mate­riał, któ­ry nie tyl­ko este­tycz­nie wyglą­da, ale rów­nież moż­na go ponow­nie wyko­rzy­stać. Tym razem drew­no kró­lo­wa­ło na sto­isku fir­my Komplet Polska na tar­gach Polagra – Tech w Poznaniu. Stoisko zosta­ło nagro­dzo­ne 3 miej­scem w kon­kur­sie „Ekspozycja Roku” 2016. 

 • Planujesz udział w tar­gach? Zadbaj o nowo­cze­sne sto­isko wysta­wien­ni­cze. Sprawdź, jak powin­na wyglą­dać zabu­do­wa sta­no­wi­ska Twojej firmy! 

 • Sytuacja epi­de­mio­lo­gicz­na pokrzy­żo­wa­ła nam wszyst­kim pla­ny. Zamknięci przez lock­down z utę­sk­nie­niem wycze­ki­wa­li­śmy na roz­luź­nie­nie obostrzeń. Tłumnie wró­ci­li­śmy do swo­ich pry­wat­nych aktyw­no­ści, ale nadal mamy oba­wę o pod­ję­ciu decy­zji o powro­cie na obiek­ty tar­go­we. Ale czy rze­czy­wi­ście jest cze­go się oba­wiać? Czy korzy­ści z udzia­łu w tar­gach nie są więk­sze niż poten­cjal­ne oba­wy? Czy nasz biz­nes po ponad pół­to­ra roku bra­ku spo­tkań na tar­gach nie wyma­ga już wspar­cia w tym zakre­sie? Zerknijcie na nasze pod­po­wie­dzi jak moż­na sobie pora­dzić z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi i cie­szyć się z udzia­łu w targach. 

 • Ostatnio mie­li­śmy oka­zję prze­nieść się do świa­ta eko­lo­gii, zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju oraz naj­now­szych tech­no­lo­gii dla ochro­ny kli­ma­tu i gospo­dar­ki komu­nal­nej. Miało to miej­sce pod­czas tar­gów POLECO orga­ni­zo­wa­nych przez Grupę MTP w dniach 13 - 15 paź­dzier­ni­ka br. Wydarzenie cie­szy­ło się dużym zain­te­re­so­wa­niem pro­fe­sjo­na­li­stów z bran­ży o czym świad­czył boga­ty pro­gram wyda­rzeń towa­rzy­szą­cych oraz zapeł­nio­ne hale targowe. 

 • Udział w tar­gach jest jed­nym ze sku­tecz­niej­szych spo­so­bów na zwięk­sze­nie roz­po­zna­wal­no­ści mar­ki oraz pro­mo­cję biz­ne­su. Decydując się na uczest­nic­two w tego typu even­tach, war­to prze­my­śleć z wyprze­dze­niem kil­ka kwe­stii. Wybór bok­su, szko­le­nie pra­cow­ni­ków, przy­go­to­wa­nie atrak­cji dla odwie­dza­ją­cych, a tak­że pro­jekt sta­no­wi­ska tar­go­we­go – to wszyst­ko ma duże zna­cze­nie. Szukasz pomy­słu na ory­gi­nal­ną zabu­do­wę bok­su wysta­wo­we­go? Postaw na sto­isko całe ze szkła! Dlaczego war­to pomy­śleć o szkla­nej aran­ża­cji? Podpowiadają eks­per­ci z Meliński Minuth w Poznaniu – sprawdź! 

 • Zastanawiasz się, jak wyko­nać pro­fe­sjo­nal­ne sto­isko tar­go­we? Chcesz wie­dzieć, o czym war­to pamię­tać pod­czas jego pro­jek­to­wa­nia i jakie ele­men­ty powin­ny wejść w skład takiej zabu­do­wy? Jeżeli nur­tu­ją Cię tego rodza­ju pyta­nia, zapra­sza­my do lek­tu­ry nasze­go krót­kie­go porad­ni­ka. Znajdziesz w nim suge­stie doświad­czo­nych fachow­ców z Poznania, spe­cja­li­zu­ją­cych się w two­rze­niu nowo­cze­snych, a przede wszyst­kim efek­tyw­nych sta­no­wisk targowych. 

 • Planujesz udział w tar­gach lub kon­fe­ren­cji bran­żo­wej? Chcesz wyróż­nić się spo­śród kon­ku­ren­cji i przy­cią­gnąć uwa­gę poten­cjal­nych klien­tów? Koniecznie postaw na sto­isko tar­go­we, któ­re będzie ory­gi­nal­ne i pro­fe­sjo­nal­ne! Odpowiednio zapro­jek­to­wa­na i wyko­na­na zabu­do­wa Twojego sta­no­wi­ska to pierw­szy krok do suk­ce­su. Sprawdź, o czym pamię­tać i na co zwró­cić szcze­gól­ną uwagę. 

 • Wydarzenia bran­żo­we sta­no­wią dosko­na­łą oka­zję do pozy­ska­nia kon­tra­hen­tów oraz budo­wa­nia rela­cji biz­ne­so­wych. Jeśli chcesz odróż­nić się od kon­ku­ren­cji i przy­cią­gnąć poten­cjal­nych klien­tów, zain­we­stuj w indy­wi­du­al­ny pro­jekt zabu­do­wy tar­go­wej. Spójne ze stra­te­gią wize­run­ko­wą sto­isko autor­skie spra­wi, że w oczach odwie­dza­ją­cych zapre­zen­tu­jesz się jako pro­fe­sjo­nal­ny i nowo­cze­sny przed­się­bior­ca. Przekonaj się, jakie jesz­cze korzy­ści nio­są ze sobą autor­skie sto­iska targowe. 

 • Jako przed­się­bior­ca masz mnó­stwo moż­li­wo­ści, by zapre­zen­to­wać swo­je pro­duk­ty. Jednym ze spo­so­bów na przy­cią­gnię­cie uwa­gi klien­tów jest stwo­rze­nie ory­gi­nal­nej zabu­do­wy tar­go­wej pod­czas spo­tka­nia bran­żo­we­go. Z tego wpi­su dowiesz się, jakie zale­ty nio­są ze sobą ażu­ro­we sto­iska wysta­wien­ni­cze, a tak­że w jaki spo­sób je przy­go­to­wać, by sku­tecz­nie pro­mo­wać swo­ją fir­mę. Zapraszamy do lektury! 

 • Tego rodza­ju fron­ty, to nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści kolo­ry­stycz­ne! Mogą być mato­we, półmatowe lub w poły­sku. Zaletą mate­ria­łu jest łatwe czysz­cze­nie i duża odpor­ność na zary­so­wa­nia. Płyta MDF pokry­wa­na jest lakie­rem w kil­ku war­stwach, wybra­nym kolo­rem z pale­ty RAL. Dużą zale­tą jest moż­li­wość stwo­rze­nia uchwy­tów fre­zo­wa­nych. Jeżeli marzysz o nie­stan­dar­do­wej kolo­ry­sty­ce kuch­ni z pew­no­ścią znaj­dziesz coś dla siebie :). 

 • Naszą mate­ria­ło­wą przy­go­dę roz­pocz­nie­my od BLATU LAMINOWANEGO, który jest najczęściej wybie­ra­ną opcją. W porów­na­niu z inny­mi mate­ria­ła­mi, jego cena jest bar­dzo atrak­cyj­na. Składa się on z pły­ty wiórowej i nakle­jo­ne­go na nią lami­na­tu. Występuje w sze­ro­kiej gamie kolo­ry­stycz­nej, dzię­ki temu 

 • Wielu przed­się­bior­ców bar­dzo czę­sto zasta­na­wia się, jak zbu­do­wać odpo­wied­nie sto­isko tar­go­we. Ten nie­zwy­kle waż­ny ele­ment obec­no­ści na spo­tka­niu bran­żo­wym musi przede wszyst­kim przy­cią­gać uwa­gę. Jeśli w naj­bliż­szym cza­sie pla­nu­jesz udział w takim przed­się­wzię­ciu, zachę­ca­my Cię do prze­czy­ta­nia poniż­sze­go wpi­su. Dowiesz się z niego 

 • Niezależnie od tego, w jakich tar­gach bie­rzesz udział, fun­da­men­tem pozy­ska­nia nowych odbior­ców jest atrak­cyj­ne sto­isko tar­go­we. Dobrze zor­ga­ni­zo­wa­ne spra­wi, że Twoja fir­ma zosta­nie wyróż­nio­na i zapa­mię­ta­na na tle innych przedsiębiorstw 

 • Jeżeli roz­wa­żasz zaaran­żo­wa­nie show­ro­omu lub innej, komer­cyj­nej prze­strze­ni, koniecz­nie zapo­znaj się z tym arty­ku­łem. Nasi pra­cow­ni­cy od lat reali­zu­ją pro­jek­ty loka­li han­dlo­wych i chęt­nie dzie­lą się swo­im doświad­cze­niem. Sprawdź, co proponujemy! 

 • Jeżeli szu­kasz naj­lep­szych roz­wią­zań dla Twojej fir­my, koniecz­nie prze­czy­taj nasze wska­zów­ki doty­czą­ce prze­gród anty­wi­ru­so­wych. To dosko­na­ła ochro­na, nie tyl­ko w loka­lach o małej powierzch­ni. Dzięki nim zarów­no pra­cow­ni­cy, jak i klien­ci mogą czuć się bez­piecz­nie. Sprawdź, co ofe­ru­je­my w tym zakresie! 

 • Wielu oso­bom drew­nia­ne sto­iska tar­go­we koja­rzą się z pro­sty­mi bud­ka­mi na kier­ma­szach i jar­mar­kach. Tymczasem na halach tar­go­wych sto­iska drew­nia­ne to nowo­cze­sne kon­struk­cje, któ­re aran­żu­je się zgod­nie z potrze­ba­mi danej fir­my. Są kli­ma­tycz­ne i nie­ba­nal­ne. Zachwycają i zachę­ca­ją do tego, by spę­dzić w nich tro­chę wię­cej cza­su. Przyciągają cha­rak­te­ry­stycz­nym zapa­chem. Jeśli roz­wa­żasz wyko­rzy­sta­nie takie­go sto­iska, koniecz­nie prze­czy­taj ten wpis! Dowiesz się, jakie są inne jego zale­ty i w jaki spo­sób naj­le­piej je urządzić. 

 • Jeżeli chcesz wyróż­nić się na impre­zie bran­żo­wej, roz­waż zamó­wie­nie sto­iska tar­go­we­go z tka­ni­ny. Na pew­no zosta­nie zauwa­żo­ne wśród wie­lu zwy­czaj­nych sto­isk i zapa­mię­ta­ne przez odwie­dza­ją­cych. Zastanawiasz się, jak moż­na je urzą­dzić? Szukasz cie­ka­wych inspi­ra­cji? Koniecznie prze­czy­taj nasze podpowiedzi! 

 • Wybierając się na tar­gi bran­żo­we, trze­ba odpo­wied­nio wcze­śniej zare­zer­wo­wać opty­mal­ne miej­sce do zapre­zen­to­wa­nia swo­ich pro­duk­tów i usług. Spośród sta­no­wisk tar­go­wych naj­lep­sze są te, do któ­rych jest łatwy dostęp, takie jak sto­iska czo­ło­we, zwa­ne rów­nież pół­wy­spa­mi. Jeśli zasta­na­wiasz się, jak je zago­spo­da­ro­wać, koniecz­nie prze­czy­taj ten wpis. Podpowiadamy, jak w peł­ni wyko­rzy­stać ich moż­li­wo­ści i tym samym pozy­skać nowych klientów. 

 • Chcesz zapre­zen­to­wać swo­ją fir­mę więk­sze­mu gro­nu odbior­ców i pozy­skać nowych kon­tra­hen­tów? Koniecznie wybierz się na tar­gi bran­żo­we, któ­re są dosko­na­łą oka­zją do nawią­za­nia rela­cji biz­ne­so­wych. Pamiętaj jed­nak, że suk­ces na tego typu impre­zach jest zależ­ny od kil­ku czyn­ni­ków. Duże zna­cze­nie ma mię­dzy inny­mi wybór sto­iska. Spośród wie­lu moż­li­wo­ści opty­mal­ne są sta­no­wi­ska pół­wy­spo­we i naroż­ne. W jaki spo­sób je zaaran­żo­wać i jak wyko­rzy­stać ich moż­li­wo­ści? Przeczytaj nasze podpowiedzi! 

 • Kochamy tar­gi i z wiel­ką przy­jem­no­ścią ogła­sza­my, że po kil­ku­mie­sięcz­nej prze­rwie ośrod­ki w całej Europie ponow­nie zapeł­nią się zwie­dza­ją­cy­mi! Organizatorzy tar­gów i even­tów zadba­ją o nasze bez­pie­czeń­stwo i przy­go­tu­ją hale tak, by zmi­ni­ma­li­zo­wać ewen­tu­al­ne zagro­że­nie cho­ro­bo­we. Każdy z wystaw­ców zapew­ne chce rów­nież zapew­nić swo­im Klientom kom­fort i poczu­cie bez­pie­czeń­stwa na sto­isku. Podpowiadamy, jak osią­gnąć taki efekt. 

 • Udział w tar­gach to inwe­sty­cja, któ­rą trze­ba dobrze prze­my­śleć. Istotny jest przede wszyst­kim dobór odpo­wied­nie­go sto­iska tar­go­we­go. W dużej mie­rze to od nie­go zale­ży, czy dana fir­ma osią­gnie suk­ces i zakła­da­ny cel. Dlatego przed osta­tecz­ną decy­zją war­to zapo­znać się z róż­ny­mi rodza­ja­mi sta­no­wisk i ich spe­cy­fi­ką. Sprawdź, na co zwró­cić uwagę! 

 • Aktywne i czę­ste uczest­nic­two w tar­gach daje moż­li­wość pro­mo­cji, roz­po­wszech­nie­nia mar­ki i nawią­za­nia inte­re­su­ją­cych kon­tak­tów. Dlatego war­to brać w nich udział przy­naj­mniej kil­ka razy w roku. Jednak aby osią­gnąć suk­ces, nale­ży zadbać o odpo­wied­nie sto­isko tar­go­we. Podpowiadamy, jak je przy­go­to­wać i wypo­sa­żyć. Zapraszamy do lektury! 

 • Profesjonalna rekla­ma pozwa­la nie tyl­ko zapre­zen­to­wać kon­kret­ną mar­kę i pozy­skać nowych odbior­ców, ale też jest wizy­tów­ką danej fir­my. Sprawdza się szcze­gól­nie na bran­żo­wych tar­gach. Dlatego war­to zadbać o odpo­wied­nią pre­zen­cję i przy­cią­ga­ją­ce uwa­gę sto­isko tar­go­we. W dużej mie­rze to od nie­go zale­ży, ilu klien­tów i kon­tra­hen­tów zain­te­re­su­je się 

 • Profesjonalne sto­iska tar­go­we nie są już postrze­ga­ne tyl­ko jako miej­sce spo­tka­nia z poten­cjal­ny­mi klien­ta­mi. Stanowią bowiem waż­ny ele­ment pro­mo­cji i budo­wa­nia wize­run­ku danej fir­my. Dlatego przy­kła­da się do nich tyle uwa­gi - war­to więc znać naj­now­sze tren­dy w tej bran­ży! Chcesz wie­dzieć wię­cej? Zapoznaj się z poniż­szym artykułem!