Doskonale zda­je­my sobie spra­wę, jak waż­nym i anga­żu­ją­cym przed­się­wzię­ciem jest udział w bran­żo­wych tar­gach. Wybierając fir­mę Meliński Minuth jako wyko­naw­cę swo­je­go sto­iska, zagwa­ran­tu­ją sobie Państwo spo­kój i bez­pie­czeń­stwo popar­te per­fek­cyj­nym, indy­wi­du­al­nym pro­jek­tem i nie­na­gan­ną reali­za­cją tej wizji. Zapewniamy kom­plek­so­wość usług i naj­wyż­szy poziom obsłu­gi Klienta.

To nasza spe­cjal­ność! Państwa wyma­ga­nia są dla nas inspi­ra­cją, a hasło „sky is the limit” to nasze mot­to prze­wod­nie. Oferujemy Państwu pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi w zakre­sie sze­ro­ko rozu­mia­nej orga­ni­za­cji even­tów oraz prze­strze­ni komercyjnej.

Meliński Minuth to nie tyl­ko sto­iska tar­go­we! Bliskie są nam zarów­no wnę­trza biu­ro­we jak i miesz­kal­ne. Nasi Projektanci nie­ustan­nie poszu­ku­ją inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań i świe­żych pomy­słów. Potrafią oży­wić każ­de wnę­trze. Designerzy przy­go­tu­ją pro­jekt i wybio­rą odpo­wied­nie mate­ria­ły, a doświad­cze­ni sto­la­rze zre­ali­zu­ją nawet naj­bar­dziej zwa­rio­wa­ną wizję!

Oferujemy pro­fe­sjo­nal­ną obsłu­gę w zakre­sie aran­ża­cji oraz reali­za­cji loka­li komer­cyj­nych i Showroomów. Doradzimy Państwu pod kątem funk­cjo­no­wa­nia i efek­tyw­ne­go wyko­rzy­sta­nia prze­strze­ni biu­ra. Tworzymy uni­ka­to­we pro­jek­ty loka­li han­dlo­wych dla naszych Klientów. Każda kon­cep­cja jest trak­to­wa­na indy­wi­du­al­nie, z naj­wyż­szą starannością.

Nasza fir­ma ofe­ru­je pro­jekt i pro­duk­cję mebli dopa­so­wa­nych do potrzeb Klienta. Wykonujemy zabu­do­wy do wnętrz skle­po­wych, biu­ro­wych, open spa­ce, a tak­że domo­wych. Indywidualne zamó­wie­nia to nasza spe­cjal­ność. Różnorodność naszej ofer­ty umoż­li­wia wybór wypo­sa­że­nia dosto­so­wa­ne­go do wymia­rów pomiesz­czeń Klienta.

Przegroda z plek­si to ide­al­ny spo­sób na stwo­rze­nie bez­piecz­nej, wydzie­lo­nej prze­strze­ni w miej­scach gdzie docho­dzi do kon­tak­tu bez­po­śred­nie­go pomię­dzy oso­ba­mi. Tego typu prze­gro­dy z powo­dze­niem może­my sto­so­wać: w biu­rach, w recep­cjach i w ośrod­kach uży­tecz­no­ści publicz­nej. Jako fir­ma posia­da­ją­ca spe­cja­li­stycz­ny sprzęt, jeste­śmy w sta­nie stwo­rzyć prze­gro­dę dopa­so­wa­ną do Państwa potrzeb oraz wymia­rów. Pamiętajmy, pro­fi­lak­ty­ka w ochro­nie przed wiru­sa­mi jest bar­dzo waż­na. W dużej mie­rze pole­ga ona na ogra­ni­cza­niu kon­tak­tu z oso­ba­mi poten­cjal­nie cho­ry­mi. Nasze prze­gro­dy z ple­xi sku­tecz­nie poma­ga­ją dbać o zdro­wie pracowników.