MORE Mannequins

EuroShop Dusseldorf

Targi EuroShop , to  jed­ne z naj­więk­szych imprez na świe­cie w kate­go­rii wypo­sa­że­nia skle­pów, sprze­da­ży i rekla­my. Od lat są nume­rem 1 dla bran­ży han­dlo­wej. Była to tak­że dosko­na­ła oka­zja dla nasze­go Klienta – MORE Mannequins, do zapre­zen­to­wa­nia sowich pro­duk­tów.

Powyższe sto­isko cha­rak­te­ry­zu­je się mię­dzy inny­mi:

  • lek­ką for­mą
  • pół­tran­spa­ren­tą tka­ni­ną
  • sub­tel­nym oświe­tle­niem
  • zasto­so­wa­niem obłych kształ­tów
  • cha­rak­te­ry­stycz­nym, łuko­wym wej­ściem
  • pod­świe­tla­ny­mi ele­men­ta­mi.

Całość zosta­ła zapro­jek­to­wa­na z god­nie z naj­now­szy­mi tren­da­mi. Konstrukcję wyróż­nia spój­ność i deli­kat­ność. Stoisko tar­go­we z tka­ni­ny, jest peł­ne nie­sza­blo­no­wych roz­wią­zań. Każda zapro­jek­to­wa­na przez nas zabu­do­wa to indy­wi­du­al­ny pro­jekt. Oferujemy kom­plek­so­we sto­iska tar­go­we, któ­re są ory­gi­nal­ne i przy­ku­wa­ją­ce uwa­gę.

Napisz do nas! Pomożemy Ci zre­ali­zo­wać sto­isko Twoich marzeń:

Kategoria:
Stoiska Targowe
Targi:

EuroShop Dusseldorf

Projekt stoiska & realizacja:

Meliński Minuth