Projektowanie i montaż stoisk targowych 

Innowacyjność i perfekcja 

Nasz zespół pro­jek­to­wy two­rzą absol­wen­ci uczel­ni arty­stycz­nych i tech­nicz­nych. Ich pasją są tar­gi, a naj­więk­szą ambi­cją pro­jek­to­wa­nie sto­isk tar­go­wych w taki spo­sób, aby na żywo wyglą­da­ły jesz­cze cie­ka­wiej, niż na ekra­nie kom­pu­te­ra. Team Project Managerów wspie­ra ich w tym dzia­ła­niu, nad­zo­ru­jąc prze­bieg mon­ta­żu sto­iska i czu­wa­jąc nad naj­wyż­szą jako­ścią wykonania.

Nasi Klienci cenią nas za jakość, design oraz kompleksowość naszych usług. Oferujemy Państwu:

  • Kreatywny pro­jekt, zgod­ny z tren­da­mi w świa­to­wym wystawiennictwie
  • Rzetelną wyce­nę
  • Transport, na życze­nie Klienta rów­nież Państwa produktów
  • Perfekcyjny mon­taż sto­iska tar­go­we­go oraz demon­taż z peł­ną dba­ło­ścią o Państwa produkty
  • Obsługę tech­nicz­ną pod­czas trwa­nia impre­zy targowej
  • Zatwierdzenie pro­jek­tu tech­nicz­ne­go u orga­ni­za­to­ra impre­zy, zamó­wie­nie mediów, wyko­na­nie kal­ku­la­cji sta­tycz­nych, zapew­nie­nie koniecz­nych zabez­pie­czeń prze­ciw­po­ża­ro­wych czy­li wszyst­ko to, co spę­dza Państwu sen z powiek
  • Catering, roz­wią­za­nia mul­ti­me­dial­ne, hostes­sy, deko­ra­cje kwia­to­we, orga­ni­za­cja even­tów na sto­isku oraz cały sze­ro­ki wachlarz usług towa­rzy­szą­cych tar­gom.