Showroomy 

Użyteczna aranżacja przestrzeni 

Oferujemy pro­fe­sjo­nal­ną obsłu­gę w zakre­sie aran­ża­cji i reali­za­cji loka­li komer­cyj­nych i Showroomów. Doradzimy Państwu pod kątem funk­cjo­no­wa­nia i efek­tyw­ne­go wyko­rzy­sta­nia prze­strze­ni biu­ra. Tworzymy uni­ka­to­we pro­jek­ty loka­li han­dlo­wych dla naszych Klientów. Każda kon­cep­cja jest trak­to­wa­na indy­wi­du­al­nie, z naj­wyż­szą starannością.

KLIKNIJ & ZOBACZ NASZE REALIZACJE

 

Masz wię­cej pytań? Skontaktuj się z nami!

marketing@melinski-minuth.com.pl

Tel. +48 61 845 63 07
Tel. +48 61 845 63 19

ZOBACZ WIĘCEJ …