Rzetelny wykonawca stoisk targowych

Każdą fir­mę, tak­że naszą, porów­nać moż­na do ludz­kie­go orga­ni­zmu czy spraw­nie dzia­ła­ją­cej maszyny.
Sercem Meliński Minuth jest nowo­cze­sna pro­duk­cja. W jej skład wcho­dzą: pro­fe­sjo­nal­na sto­lar­nia, naj­wyż­szej kla­sy lakier­nia, stu­dio gra­ficz­ne przy­go­to­wu­ją­ce mate­ria­ły, któ­re zaspo­ko­ją potrze­by naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych Klientów, a tak­że dział elek­try­ki i mul­ti­me­diów, któ­ry pomo­że w tym, by wyeks­po­no­wać pięk­no stoiska.

Serce to jed­nak nie jedy­ny organ potrzeb­ny do życia. Do spraw­ne­go funk­cjo­no­wa­nia nie­zbęd­ny jest nam tak­że kre­atyw­ny dział pro­jek­to­wy, empa­tycz­ny mar­ke­ting, skru­pu­lat­na księ­go­wość czy życz­li­wa administracja.

Wyjątkowości naszej „maszy­nie” nada­je jed­nak dusza, któ­ra sta­no­wią fascy­nu­ją­cy Ludzie. Nasz nie­po­wta­rzal­ny zespół, któ­re­go pasją są tar­gi, współ­dzia­ła po to, by być czę­ścią Państwa suk­ce­su targowego.

Nasza historia 

Meliński Minuth profesjonalizm potwierdzony latami doświadczeń. 

Właścicielami i zało­ży­cie­la­mi fir­my są Teresa i Andrzej Melińscy, któ­rzy nadal czyn­nie uczest­ni­czą w życiu fir­my. Nie tyl­ko zarzą­dza­ją zespo­łem, ale tak­że wspie­ra­ją Pracowników swo­ją radą i doświad­cze­niem. 

Firma powsta­ła w 1993 roku, począt­ko­wo two­rząc spół­kę z nie­miec­ką fir­mą Minuth, posia­da­ją­cą ponad stu­let­nią tra­dy­cję. 

Współpraca na polsko-niemieckiej linii Meliński – Minuth sta­no­wi gene­zę nazwy spół­ki, zaś wie­lo­let­nia koope­ra­cja pozwo­li­ła nam zdo­być wie­dzę o naj­bar­dziej roz­wi­nię­tym ryn­ku tar­go­wym w Europie oraz prze­nieś ją na prak­tycz­ną dzia­łal­ność w Polsce.