Nakarm Psa”

Uczestnictwem w akcji chcie­li­śmy oka­zać nasze posza­no­wa­nie dla zwie­rząt. W ramach pomo­cy zwie­rzę­tom ze schro­ni­ska, poda­ro­wa­li­śmy kar­mę i potrzeb­ne im koce.