O Meliński Minuth 

Rzetelny wykonawca 

Międzynarodowa współ­pra­ca oraz przy­na­leż­ność do ogól­no­świa­to­wej orga­ni­za­cji IFES owo­cu­je  wie­dzą o naj­now­szych tech­no­lo­giach oraz prak­ty­ką w jej sto­so­wa­niu. Daje nam moż­li­wość cią­głe­go roz­wo­ju i dosto­so­wy­wa­nia się do zmie­nia­ją­cych się wymo­gów Klientów. Własna pro­duk­cja i nowo­cze­sny park maszy­no­wy pozwa­la­ją nam na sta­łe kon­tro­lo­wa­nie jako­ści przy­go­to­wy­wa­nych przez nas ele­men­tów sto­isk. Potwierdzeniem wyso­kiej kla­sy obsłu­gi oraz rze­tel­no­ści wyko­na­nia naszych sto­isk tar­go­wych jest fakt, że 90% naszych Klientów decy­du­je się na ponow­ne sko­rzy­sta­nie z usług Meliński Minuth. 

Nagrody i wyróżnienia 

Lubimy czuć się doce­nie­ni i nie będzie­my tego ukry­wać. Każde wyróż­nie­nie jest dla nas potwier­dze­niem słusz­no­ści naszych dzia­łań i moty­wa­cją do dal­szej pra­cy. Żadnej z tych nagród nie otrzy­ma­li­by­śmy, gdy­by nie nasi Klienci. Tak napraw­dę naj­bar­dziej war­to­ścio­wą nagro­dą jest dla nas ta, z któ­rej radość może­my czer­pać razem.