Projekty specjalne 

Potrzeby naszych Klientów są naszą inspiracją. 

Podsumowując lata naszej dzia­łal­no­ści mamy poczu­cie, iż w spo­sób zna­czą­cy wpły­nę­li­śmy na roz­wój bran­ży tar­go­wej i even­to­wej w Polsce, sta­jąc się też jed­nym z lide­rów ryn­ku. 

Jednak nie spo­czy­wa­my na lau­rach. Mimo wie­lu lat w bran­ży wciąż nie tra­ci­my pasji   i odkry­wa­my na nowo to, co wyda­wa­ło się już nie mieć przed nami tajem­nic. Chcąc odpo­wie­dzieć na zmie­nia­ją­ce się potrze­by naszych Klientów oraz coraz sze­rzej zakro­jo­ne dzia­ła­nia mar­ke­tin­go­we firm, nie­ustan­nie poszu­ku­je­my inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań i świe­żych pomy­słów. 

Mamy świa­do­mość, że dziś sto­isko tar­go­we jest dla Państwa czę­ścią szer­szej stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej i jed­nym z wie­lu narzę­dzi sprze­da­ży. 

Oferujemy więc Państwu pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi tak­że w zakre­sie two­rze­nia show­ro­omów, sto­isk POS czy kom­plek­so­wej obsłu­gi even­tów.