Uszczypnij Raka

Mieliśmy przy­jem­ność uczest­ni­czyć w orga­ni­za­cji wyda­rze­nia Uszczypnij Raka 6 lute­go 2015 roku w Galerii City Center w Poznaniu. Zbudowaliśmy sto­iska, w któ­rych goście gale­rii mogli wyko­nać dar­mo­we bada­nia i dowie­dzieć się wię­cej o pro­fi­lak­ty­ce cho­rób nowo­two­ro­wych. Głównym orga­ni­za­to­rem był Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego. Celem wyda­rze­nia było zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści spo­łe­czeń­stwa na temat wystę­po­wa­nia i prze­ciw­dzia­ła­nia cho­ro­bom onkologicznych.