Arena Design (P-EP)

Od wie­lu lat jeste­śmy sym­bo­lem nowo­cze­sne­go pro­jek­to­wa­nia. Prezes Zarządu Meliński Minuth Andrzej Meliński szcze­gól­ną wagę przy­wią­zu­je do wspie­ra­nia insty­tu­cji kształ­cą­cych mło­dych pro­jek­tan­tów. W 2008 nasza fir­ma nawią­za­ła współ­pra­cę z Uniwersytetem Artystycznym, któ­ra zaowo­co­wa­ła uczest­nic­twem w pro­jek­cie Arena Design (P-EP). Projekt pro­mu­je pra­ce stu­den­tów w zakre­sie nowo­cze­snych roz­wią­zań bran­ży meblar­skiej. Z przy­jem­no­ścią poma­ga­my w stwo­rze­niu prze­strze­ni eks­po­zy­cyj­nej, umoż­li­wia­ją­cej pro­jek­tan­tom zapre­zen­to­wa­nie swo­ich pomy­słów sze­ro­kiej publicz­no­ści. Wystawa odby­wa się pod­czas Międzynarodowych Targów Meblowych w Poznaniu. Stale umoż­li­wia­my też mło­dym, zdol­nym ludziom odby­wa­nie prak­tyk w naszych Dziale Projektowym, dzie­ląc się wie­dzą i doświadczeniem.