Certyfikat Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy

Firma Meliński Minuth zosta­ła wyróż­nio­na Certyfikatem Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy za wspie­ra­nie dzia­łań, mają­cych na celu ochro­nę śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go. Certyfikat przy­zna­wa­ny jest fir­mom, któ­re aktyw­nie dzia­ła­ją na rzecz budo­wa­nia odpo­wie­dzial­no­ści biz­ne­su, a tak­że sto­su­ją się do naj­wyż­szych stan­dar­dów dba­ło­ści o śro­do­wi­sko natu­ral­ne, poprzez roz­sąd­ne zarzą­dza­nie sprzę­tem elektronicznym.