Blog 

 • Jesteśmy szcze­gól­nie wraż­li­wi na los naj­młod­szych. Regularnie wspie­ra­my ośrod­ki wycho­waw­cze czy fun­da­cje, któ­rych pod­opiecz­ny­mi są dzie­ci. Do bene­fi­cjen­tów naszej pomo­cy nale­żą m.in.: Polska Akcja Humanitarna, Dom Dziecka w Sowczycach, Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Konstancin Jeziorna czy Szkoła Podstawowa nr 15 w Zielonej Górze. 

 • Firma Meliński Minuth sta­wia na sport! Nasi pra­cow­ni­cy mogą liczyć na dofi­nan­so­wa­nie udzia­łu w zawo­dach, a poznań­skie ośrod­ki spor­to­we na naszą pomoc. Wielokrotnie słu­ży­li­śmy wspar­ciem Akademickiemu Związkowi Sportowemu w Poznaniu, Klubowi Sportowemu Olimpia Poznań czy Fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo. Patronowaliśmy też Poznańskiemu Stowarzyszeniu Żużlowemu czy dru­ży­nie rug­by kobiet Black Roses. 

 • W ramach wolon­ta­ria­tu pra­cow­ni­cze­go wyre­mon­to­wa­li­śmy nale­żą­ce do Domu Dziecka nr 2 miesz­ka­nie, któ­re umoż­li­wia samo­dziel­ny start w doro­słość wycho­wan­kom pla­ców­ki. Nie zapo­mi­na­jąc o naj­młod­szych pod­opiecz­nych odno­wi­li­śmy rów­nież plac zabaw znaj­du­ją­cy się na tere­nie ośrod­ka. Pracownicy naszej fir­my przy­go­to­wa­li tak­że dla dzie­ci miko­łaj­ko­wą nie­spo­dzian­kę w posta­ci pokaź­ne­go zesta­wu gier planszowych. 

 • Uczestnictwem w akcji chcie­li­śmy oka­zać nasze posza­no­wa­nie dla zwie­rząt. W ramach pomo­cy zwie­rzę­tom ze schro­ni­ska poda­ro­wa­li­śmy kar­mę i potrzeb­ne im koce. 

 • Wsparcie akcji hono­ro­we­go krwio­daw­stwa „Wampiriada” oraz pro­mo­cja wyda­rze­nia w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Organizatorem even­tu jest Niezależne Stowarzyszenie Studentów. 

 • Wiemy jak waż­ne jest wspar­cie finan­so­we osób potrze­bu­ją­cych. Program reali­zo­wa­ny jest przez orga­ni­za­cję Fundacja Dzieciom, któ­ra poma­ga naj­młod­szym wal­czą­cym dziel­nie o powrót do zdrowia. 

 • Mieliśmy przy­jem­ność w orga­ni­za­cji wyda­rze­nia Uszczypnij Raka 6 lute­go 2015 roku w Galerii City Center w Poznaniu. Zbudowaliśmy sto­iska gdzie goście gale­rii mogli wyko­nać dar­mo­we bada­nia i dowie­dzieć się wię­cej o pro­fi­lak­ty­ce w cho­ro­bach nowo­two­ro­wych. Głównym orga­ni­za­to­rem był Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego. Celem wyda­rze­nia było zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści spo­łe­czeń­stwa na temat wystę­po­wa­nia i prze­ciw­dzia­ła­nia cho­ro­bom onkologicznych. 

 • Nasz zespół czyn­nie wspie­ra tą szla­chet­ną ini­cja­ty­wę. Cieszymy się, że każ­de­go roku do pusz­ki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tra­fia­ją zło­tów­ki z nasze­go budże­tu. Gramy z Orkiestrą do koń­ca Świata i o jeden dzień dłużej! 

 • Firma Meliński Minuth zosta­ła wyróż­nio­na Certyfikatem Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy za wspie­ra­nie dzia­łań mają­cych na celu ochro­nę śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go. Certyfikat przy­zna­wa­ny jest fir­mom, któ­re aktyw­nie dzia­ła­ją na rzecz budo­wa­nia odpo­wie­dzial­no­ści biz­ne­su, a tak­że sto­su­ją się do naj­wyż­szych stan­dar­dów dba­ło­ści o śro­do­wi­sko natu­ral­ne, poprzez roz­sąd­ne zarzą­dza­nie sprzę­tem elektronicznym. 

 • Pomaganie mamy we krwi. Wraz z fir­ma­mi zrze­szo­ny­mi w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego wspól­nie poma­ga­my rodzi­nom z Poznania w ramach pro­jek­tu Szlachetna Paczka. Do akcji dołą­cza­ją się też nasi Pracownicy. 

 • Od wie­lu lat jeste­śmy sym­bo­lem nowo­cze­sne­go pro­jek­to­wa­nia. Prezes Zarządu Meliński Minuth Andrzej Meliński szcze­gól­ną wagę przy­wią­zu­je do wspie­ra­nia insty­tu­cji kształ­cą­cych mło­dych pro­jek­tan­tów. W 2008 nasza fir­ma nawią­za­ła współ­pra­cę z Uniwersytet Artystycznym, któ­ra zaowo­co­wa­ła uczest­nic­twem w pro­jek­cie Arena Design (P-EP). Projekt pro­mu­je pra­ce stu­den­tów w zakre­sie nowo­cze­snych roz­wią­zań bran­ży meblar­skiej. Z przy­jem­no­ścią poma­ga­my w stwo­rze­niu prze­strze­ni eks­po­zy­cyj­nej umoż­li­wia­ją­cej pro­jek­tan­tom zapre­zen­to­wa­nie swo­ich pomy­słów sze­ro­kiej publicz­no­ści. Wystawa odby­wa się pod­czas Międzynarodowych Targów Meblowych w Poznaniu. Stale umoż­li­wia­my też mło­dym, zdol­nym ludziom odby­wa­nie prak­tyk w naszych Dziale Projektowym, dzie­ląc się wie­dzą i doświadczeniem 

 • Firma Meliński Minuth jest ofi­cjal­nym part­ne­rem Uniwersytetu SWPS, któ­ry jako pierw­szy w Polsce zapro­po­no­wał Studia Podyplomowe Aranżacja prze­strze­ni tar­go­wych i wysta­wien­ni­czych. Jesteśmy pew­ni, że wspól­na wymia­na wie­dzy oraz doświad­czeń przy­czy­ni się do zasi­le­nia nie tyl­ko pol­skiej bran­ży tar­go­wej wykwa­li­fi­ko­wa­ny­mi i kre­atyw­ny­mi pracownikami.