Formularz rekrutacji 


   

  Informacje pod­sta­wo­we doty­czą­ce prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych kan­dy­da­tów do pracy

  Administrator danych - Meliński Minuth
  Cele prze­twa­rza­nia - Ocena kwa­li­fi­ka­cji kan­dy­da­ta do pra­cy / współ­pra­cy u Administratora danych na pod­sta­wie umo­wy cywil­no­praw­nej na okre­ślo­nym sta­no­wi­sku. Ocena zdol­no­ści i umie­jęt­no­ści kan­dy­da­ta potrzeb­nych do pra­cy u Administratora danych na okre­ślo­nym sta­no­wi­sku. Wybór odpo­wied­niej oso­by lub odpo­wied­nich osób do zatrud­nie­nia u Administratora danych. 

  Podstawy praw­ne prze­twa­rza­nia - Obowiązek praw­ny. Umowa o pra­cę. Twoja zgo­da. Nasz uza­sad­nio­ny interes.

  Odbiorcy danych - Podmioty prze­twa­rza­ją­ce dane w imie­niu Administratora danych

  Prawa zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem danych - Prawo wyco­fa­nia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych. Prawo dostę­pu do danych oso­bo­wych oraz pra­wo żąda­nia ich spro­sto­wa­nia, ich usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia ich prze­twa­rza­nia. Inne pra­wa okre­ślo­ne w infor­ma­cji szczegółowej.

   

   

  * pola wymagane