ISO 20121 – zrównoważone zarządzanie eventami

 

Igrzyska Olimpijskie w Londynie uświa­do­mi­ły mię­dzy­na­ro­do­wym orga­ni­za­cjom potrze­bę opra­co­wa­nia nowe­go stan­dar­du okre­śla­ją­ce­go zrów­no­wa­żo­ny sys­tem zarzą­dza­nia w bran­ży even­to­wej. Regularny wzrost licz­by imprez oraz świa­to­wy zasięg takich przed­się­wzięć wyma­ga­ją odpo­wie­dzial­ne­go podej­ścia, któ­re będzie uwzględ­nia­ło eko­no­micz­ne, śro­do­wi­sko­we i spo­łecz­ne kon­se­kwen­cje wyda­rzeń o cha­rak­te­rze maso­wym. W związ­ku z powyż­szym Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna wpro­wa­dzi­ła IS0 20121: Sustainability in event mana­ge­ment”, w któ­re­go opra­co­wa­nie włą­czy­ło się 30 państw i insty­tu­cji. W obrę­bie nowe­go stan­dar­du ISO 20121 zosta­ły nakre­ślo­ne ramy pro­eko­lo­gicz­nych roz­wią­zań moż­li­we do zasto­so­wa­nia nie tyl­ko przez orga­ni­za­to­rów even­tów, ale rów­nież przez poszcze­gól­nych uczest­ni­ków łań­cu­cha dostaw. Takie sys­te­mo­we dzia­ła­nie „od pod­staw” ma dopro­wa­dzić do dłu­go­trwa­łych i wie­lo­płasz­czy­zno­wych zmian, któ­re w istot­ny spo­sób zmi­ni­ma­li­zu­ją nega­tyw­ny wpływ prze­my­słu na środowisko.