Najnowsze trendy w branży targowej

Profesjonalne sto­iska tar­go­we nie są już postrze­ga­ne tyl­ko jako miej­sce spo­tka­nia z poten­cjal­ny­mi klien­ta­mi. Stanowią bowiem waż­ny ele­ment pro­mo­cji i budo­wa­nia wize­run­ku danej fir­my. Dlatego przy­kła­da się do nich tyle uwa­gi – war­to więc znać naj­now­sze tren­dy w tej bran­ży! Chcesz wie­dzieć wię­cej? Zapoznaj się z poniż­szym artykułem!

Światło i kolor
Przede wszyst­kim przy pro­jek­to­wa­niu sto­iska war­to posta­wić na inten­syw­ne kolo­ry, któ­re przy­cią­ga­ją wzrok. Najlepiej, gdy są neo­no­we lub kon­tra­sto­we. To mię­dzy inny­mi od nich zale­ży, czy dana fir­ma zosta­nie zauwa­żo­na i zapa­mię­ta­na. Do tego koniecz­ne jest pro­fe­sjo­nal­ne oświe­tle­nie, któ­re z roku na rok jest coraz bar­dziej nowo­cze­sne. Wielkie, zwi­sa­ją­ce lam­py, deko­ra­cyj­ne żyran­do­le i pod­świe­tla­ne ele­men­ty rekla­mo­we two­rzą nie­po­wta­rzal­ną atmos­fe­rę, któ­ra bez­po­śred­nio wpły­wa na odwie­dza­ją­cych. Z mody nadal nie wyszły tra­dy­cyj­ne gablo­ty i lady, któ­re też eks­po­nu­je się przy pomo­cy odpo­wied­nie­go świa­tła. Bardzo popu­lar­ne jest rów­nież oświe­tle­nie punk­to­we – sub­tel­niej­sze od tego poło­żo­ne­go w centrum.
Warto pamię­tać, że na tar­gach bra­ku­je zazwy­czaj świa­tła natu­ral­ne­go. Dlatego to, któ­re będzie domi­no­wać na Twoim sto­isku, powin­no zachę­cić do zatrzy­ma­nia i jed­no­cze­śnie zapo­zna­nia się z pro­po­no­wa­ny­mi przez Ciebie pro­duk­ta­mi. Niestety dzia­ła to też w dru­gą stro­nę – źle dobra­ne oświe­tle­nie może znie­chę­cić poten­cjal­nych klientów.

Strefy funk­cjo­nal­ne
Istotą tar­gów jest nawią­za­nie kon­tak­tu z odbior­ca­mi – nie­za­leż­nie od tego, czy są to indy­wi­du­al­ni zwie­dza­ją­cy, czy fir­my, któ­re chcą korzy­stać z kon­kret­nych pro­duk­tów lub usług. Ważne, by pod­czas imprez bran­żo­wych, posta­rać się ich w jakiś spo­sób zaan­ga­żo­wać – dać moż­li­wość do wyge­ne­ro­wa­nia wspól­nych doświad­czeń oraz wspo­mnień. W tym pro­ce­sie klu­czo­wym ele­men­tem jest sto­isko tar­go­we, któ­re ma intry­go­wać i zachę­cać do dzia­ła­nia. Dlatego wie­lu wystaw­ców rezy­gnu­je z tra­dy­cyj­ne­go wystro­ju i ukła­du na rzecz zaska­ku­ją­cych, nowo­cze­snych rozwiązań.
Powszechne jest stwa­rza­nie w obrę­bie sto­iska stref funk­cjo­nal­nych, któ­re moż­na uzy­skać dzię­ki spe­cjal­nym ścian­kom, wyko­na­nym z róż­nych mate­ria­łów na przy­kład z drew­na, plek­si czy szkła. Jednak uży­tecz­ne zago­spo­da­ro­wa­nie tak nie­wiel­kiej prze­strze­ni nie jest łatwe, dla­te­go war­to korzy­stać z pomo­cy fachow­ców. Profesjonalna fir­ma zapro­jek­tu­je sto­isko tar­go­we i zadba o deta­le, dzię­ki któ­rym sta­nie się ono wyjątkowe.

Unikatowe kon­struk­cje
Większe przed­się­bior­stwa już od jakie­goś cza­su nie ogra­ni­cza­ją się do tra­dy­cyj­nych bok­sów tar­go­wych. Wynajmują powierzch­nię, na któ­rej mogą coś stwo­rzyć (a wła­ści­wie zbu­do­wać!) od pod­staw. To spo­rej wiel­ko­ści, uni­ka­to­we kon­struk­cje, któ­re mogą być zarów­no frag­men­tem salo­nu samo­cho­do­we­go, jak i ele­ganc­ką sypial­nią, pla­cem zabaw czy labi­ryn­tem. Takie sto­iska mają mnó­stwo zalet – przede wszyst­kim są odręb­nym „świa­tem” wśród wie­lu stan­dar­do­wo urzą­dzo­nych prze­strze­ni. Jednak ich przy­go­to­wa­nie zaj­mu­je dużo wię­cej cza­su, a mon­taż jest bar­dzo pra­co­chłon­ny. Do tego docho­dzą kosz­ty – tego typu pro­jek­ty są indy­wi­du­al­nie wyceniane.

Wykorzystaj mul­ti­me­dia
W codzien­nym życiu uży­wa­my wie­lu gadże­tów, dzię­ki któ­rym łatwiej nam się funk­cjo­nu­je. Nowoczesne tech­no­lo­gie są wszech­obec­ne, a tar­gi są dosko­na­łym miej­scem, by je wyko­rzy­stać do przy­cią­gnię­cia uwa­gi i pro­mo­wa­nia mar­ki. Analogowe roz­wią­za­nia odcho­dzą do lamu­sa – dzi­siaj sta­wia się na mul­ti­me­dial­ne pre­zen­ta­cje, inte­rak­tyw­ne gry, olbrzy­mie ekra­ny doty­ko­we i inne for­my pozwa­la­ją­ce za pomo­cą obra­zu i dźwię­ku zachę­cić do zaku­pów lub sko­rzy­sta­nia z kon­kret­nych usług. Poza tym wpły­wa­ją one na wize­ru­nek fir­my, któ­ra jest postrze­ga­na jako taka, któ­ra idzie z duchem czasu.

Wyróżnij swoje stoisko targowe!

Wybierając się na tar­gi, chcesz wzbu­dzić zain­te­re­so­wa­nie swo­ją mar­ką. Dlatego w tej bran­ży w każ­dym sezo­nie mod­na jest otwar­tość na klien­ta i ory­gi­nal­ność. Ta ostat­nia powin­na być jed­nak wywa­żo­na i spój­na z dzia­łal­no­ścią fir­my. Warto się wyróż­niać w dobrym sty­lu! Należy o tym pamię­tać i szu­kać inspi­ra­cji – im cie­kaw­sze będzie sto­isko, tym więk­sza szan­sa na inte­re­su­ją­ce, nowe kon­tak­ty. Skorzystaj więc ze wska­zó­wek pro­fe­sjo­na­li­stów, nie zapo­mi­naj o naj­now­szych tren­dach i zapre­zen­tuj się od naj­lep­szej strony!

Zobacz nasze realizacje!

Skontaktuj się z nami:

Tel. +48 61 845 63 07
Tel. +48 61 845 63 19
marketing@melinski-minuth.com.pl