Stoiska półwyspowe oraz narożne

Chcesz zapre­zen­to­wać swo­ją fir­mę więk­sze­mu gro­nu odbior­ców i pozy­skać nowych kon­tra­hen­tów? Koniecznie wybierz się na tar­gi bran­żo­we, któ­re są dosko­na­łą oka­zją do nawią­za­nia rela­cji biz­ne­so­wych. Pamiętaj jed­nak, że suk­ces na tego typu impre­zach jest zależ­ny od kil­ku czyn­ni­ków. Duże zna­cze­nie ma mię­dzy inny­mi wybór sto­iska. Spośród wie­lu moż­li­wo­ści opty­mal­ne są sta­no­wi­ska pół­wy­spo­we i naroż­ne. W jaki spo­sób je zaaran­żo­wać i jak wyko­rzy­stać ich moż­li­wo­ści? Przeczytaj nasze podpowiedzi!

 

Przemyślany wybór

Dlaczego tak waż­ne jest, gdzie znaj­dzie się Twoje sto­isko tar­go­we i jaki będzie mieć kształt? Bo to od tego zale­ży licz­ba odwie­dzin, któ­ra prze­kła­da się na moż­li­wo­ści roz­wo­ju fir­my. Przede wszyst­kim istot­ne jest, by do sto­iska było dobre doj­ście. Im bli­żej głów­ne­go przej­ścia, tym więk­sze szan­se, że ktoś zwró­ci na nie uwa­gę i zechce się przy nim zatrzy­mać. Jeżeli będzie poło­żo­ne na ubo­czu, to wie­le osób może je po pro­stu prze­ga­pić. Na począt­ku wybierz więc dogod­ną loka­li­za­cję. Pamiętaj też, że bli­skość głów­nej sce­ny może sta­no­wić duże utrud­nie­nie – hałas unie­moż­li­wia pro­wa­dze­nie swo­bod­nej roz­mo­wy. W mia­rę moż­li­wo­ści dowiedz się, z kim będziesz sąsia­do­wać i jak roz­lo­ko­wa­na jest konkurencja.

Następnie zde­cy­duj się na kon­kret­ny rodzaj sto­iska. Tych do wybo­ru jest kilka:

  • zali­cza­ne do naj­tań­szych i dają­ce naj­mniej moż­li­wo­ści aran­ża­cyj­nych sto­iska sze­re­go­we (ina­czej zwa­ne rzędowymi),
  • sprzy­ja­ją­ce nawią­zy­wa­niu kon­tak­tu z klien­tem sto­iska naroż­ne – otwar­te z dwóch stron,
  • sta­no­wi­ska pół­wy­spo­we (czo­ło­we) – bar­dzo atrak­cyj­ne, ogra­ni­czo­ne tyl­ko jed­ną ścianą,
  • wyspo­we (zwa­ne rów­nież wyspą) to sto­iska bez żad­ne­go sąsia­da, są one naj­droż­sze, poło­żo­ne w naj­lep­szych miej­scach, świet­nie widocz­ne i dostęp­ne sto­iska, któ­re dają dużą swo­bo­dę aranżacji.

Profesjonalista jest w sta­nie odpo­wied­nio zago­spo­da­ro­wać każ­de z nich. Jednak bez wąt­pie­nia nie­któ­re moc­niej sprzy­ja­ją kre­atyw­nym roz­wią­za­niom. Im wię­cej prze­strze­ni, tym bar­dziej roz­bu­do­wa­ny może być wystrój. Nie bez zna­cze­nia są też nakła­dy finan­so­we. Jeśli pla­nu­jesz wyna­ję­cie sto­iska tar­go­we­go, musisz liczyć się z wydatkami.

Stoisko na rogu

 

W cza­sie tar­gów goście prze­miesz­cza­ją się w róż­nych kie­run­kach. Stoisko naroż­ne jest uzna­wa­ne przez więk­szość firm za opty­mal­ne, ponie­waż moż­na do nie­go podejść z wie­lu stron. Daje spo­ro prze­strze­ni i szans na nawią­za­nie kon­tak­tu z oso­ba­mi, któ­re obok nie­go prze­cho­dzą. Warto więc zain­we­sto­wać nie­co wię­cej środ­ków i w ten spo­sób w peł­ni wyko­rzy­stać moż­li­wo­ści, jakie stwa­rza każ­da impre­za branżowa.

Wynajmując takie sta­no­wi­sko tar­go­we, przed­się­bior­cy nasta­wia­ją się głów­nie na komu­ni­ka­cję. Można w nim zre­zy­gno­wać ze zwy­czaj­nej lady, stwo­rzyć przy­ja­zną atmos­fe­rę i posta­wić sto­lik kawo­wy wraz z fote­la­mi. To zachę­ca do roz­mo­wy i pozo­sta­nia w tym miej­scu nie­co dłu­żej. W takich warun­kach łatwiej pro­wa­dzi się inte­re­sy. Aranżacja i wystrój są jed­nak zależ­ne od pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści. To ona jest punk­tem wyj­ścia, a sto­isko naroż­ne, cho­ciaż zazwy­czaj nie nale­ży do naj­więk­szych, moż­na kre­atyw­nie zagospodarować.

Lokalizacja „na rogu” jest na tyle prze­strzen­na, że sprzy­ja prze­miesz­cza­niu się – obsłu­gu­ją­cy nie sie­dzą lub nie sto­ją w jed­nym miej­scu. Dzięki temu sta­le jest tam ruch, co jest pozy­tyw­nie odbie­ra­ne przez zwie­dza­ją­cych i wpły­wa na licz­bę odwie­dzin. Najważniejsza w przy­pad­ku tych sto­isk tar­go­wych jest jed­nak eks­po­zy­cja. Świetnie nada­ją się do pre­zen­ta­cji pro­duk­tów i usług, bo są otwar­te z dwóch stron. Pozwalają w peł­ni poka­zać, co ofe­ru­je dana firma.

Jak widać, zalet sta­no­wisk naroż­nych jest napraw­dę dużo. Zachęcamy do tego, by je prze­te­sto­wać. Poza walo­ra­mi mar­ke­tin­go­wy­mi są one też lubia­ne przez per­so­nel i pra­cow­ni­ków, ponie­waż nie jest w nich tak cia­sno, jak w sto­iskach rzę­do­wych, któ­rych metraż czę­sto jest bar­dzo ograniczony.

Stoisko niczym wyspa

 

Nieco bar­dziej eks­klu­zyw­ne (tak­że pod wzglę­dem ceny) są sta­no­wi­ska pół­wy­spo­we. Wybierają je fir­my o więk­szym budże­cie. Określa się je tak­że sto­iska­mi czo­ło­wy­mi. Zazwyczaj ich loka­li­za­cja jest bar­dzo dobra. Przeznacza się na nie spe­cjal­ne miej­sca, ponie­waż ich budo­wa jest spe­cy­ficz­na – mają tyl­ko jed­ną ścia­nę. Są na tyle otwar­te, że same w sobie sta­no­wią zachę­tę do odwie­dzin. W ich urzą­dza­nie naj­le­piej zaan­ga­żo­wać pro­fe­sjo­nal­ne­go pro­jek­tan­ta, któ­ry nada im cha­rak­ter i stwo­rzy kom­for­to­wą, przy­cią­ga­ją­cą odwie­dza­ją­cych przestrzeń.

Dostępne z trzech stron sta­no­wi­sko tar­go­we może stać się frag­men­tem salo­nu meblo­we­go, ele­ganc­kim gabi­ne­tem lub pla­cem zabaw. Wszystko zale­ży od kre­atyw­no­ści i środ­ków finan­so­wych, jaki­mi dys­po­nu­jesz. Specjalnie na tar­gi powsta­ją wyjąt­ko­we, budzą­ce podziw insta­la­cje, obok któ­rych trud­no przejść obojętnie.

Odpowiednio zaaran­żo­wa­ne sto­isko pół­wy­spo­we to gwa­ran­cja suk­ce­su. Przyciąga klien­tów i kon­tra­hen­tów w cza­sie impre­zy, a tak­że zosta­je w pamię­ci dłu­go po jej zakończeniu.

Niebanalny wystrój

Wybierając się na tar­gi, nale­ży pamię­tać o tym, że inwe­stu­jąc w dobrze poło­żo­ne sta­no­wi­sko, war­to w peł­ni wyko­rzy­stać jego poten­cjał. Jeżeli fir­ma ma w pla­nie tyl­ko roz­da­wać ulot­ki i kata­lo­gi, nie będzie potrze­bo­wać spe­cjal­nej prze­strze­ni. Tymczasem sto­iska pół­wy­spo­we i naroż­ne są ide­al­ne do tego, by anga­żo­wać odbior­ców. Sprzyja temu nie­ba­nal­ny wystrój, a ten jest uzy­ski­wa­ny mię­dzy inny­mi poprzez oświe­tle­nie czy mul­ti­me­dial­ne dodat­ki, takie jak pro­jek­to­ry i ekra­ny doty­ko­we. Nowoczesne roz­wią­za­nia przy­cią­ga­ją jak magnes, a elek­tro­nicz­ne nośni­ki są pod­sta­wą współ­cze­sne­go mar­ke­tin­gu. Wykorzystaj je nawet wte­dy, gdy Twoje sta­no­wi­sko tar­go­we utrzy­ma­ne jest w sty­lu retro. Niech Twoi klien­ci mają pew­ność, że podą­żasz za trendami.

Profesjonalna zabu­do­wa sto­isk to dzi­siaj już stan­dard. Mało któ­ry uczest­nik tar­gów zaj­mu­je się tym we wła­snym zakre­sie. Lepiej zatrud­nić fachow­ców, któ­rzy stwo­rzą pro­jekt i wyko­na­ją sta­no­wi­sko od podstaw.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy projektanta?

 

Przede wszyst­kim jest to duża oszczęd­ność cza­su. Profesjonalista szyb­ko i spraw­nie wyko­na pro­jek­ty i zapre­zen­tu­je, jak może wyglą­dać Twoje sta­no­wi­sko tar­go­we. Przedstawi kil­ka moż­li­wych wer­sji, by moż­na było wybrać tę opty­mal­ną i w peł­ni odpo­wia­da­ją­cą wize­run­ko­wi fir­my. Nawet jeże­li masz wła­sną wizję, dzię­ki pro­jek­tan­to­wi nabie­rze ona real­nych kształ­tów i będzie wyko­na­na zgod­nie z naj­now­szy­mi tren­da­mi wysta­wien­ni­czy­mi. Poza tym pro­jek­tant podpowie:

  • w jaki spo­sób wyeks­po­no­wać logo,
  • co zro­bić, by sto­isko było nie tyl­ko efek­tow­ne, ale też funkcjonalne,
  • jak naj­le­piej wyko­rzy­stać wyna­ję­tą przestrzeń,
  • czym moż­na zwró­cić uwa­gę prze­cho­dzą­cych osób.
  • jak zapre­zen­to­wać ofer­tę produktową

Taka pomoc może mieć klu­czo­we zna­cze­nie, nie­za­leż­nie od tego, czy wybie­rzesz sta­no­wi­sko pół­wy­spo­we, czy naroż­ne. Im wię­cej miej­sca, tym trud­niej je zago­spo­da­ro­wać. Dlatego w ramach przy­go­to­wań do tar­gów naj­le­piej zatrud­nić fir­mę, któ­ra dopil­nu­je wszyst­kich szcze­gó­łów i spra­wi, że obok Twojego sto­iska nikt nie przej­dzie obojętnie.

Profesjonalny mon­taż

Równie istot­ne są wzglę­dy tech­nicz­ne. Samodzielne mon­to­wa­nie poszcze­gól­nych ele­men­tów wystro­ju może być nie tyl­ko uciąż­li­we, ale wręcz nie­moż­li­we. Im bar­dziej skom­pli­ko­wa­na aran­ża­cja, tym będzie trud­niej. Dlatego zabu­do­wa sto­isk tar­go­wych zle­ca­na jest fachow­com, któ­rzy mają wpra­wę w tego typu pra­cach. Sprawdza się to zwłasz­cza przy oma­wia­nych sta­no­wi­skach, któ­re mie­wa­ją roz­bu­do­wa­ną kon­struk­cję czy oświe­tle­nie. Jest to też prak­tycz­ne, bo nie anga­żu­je pra­cow­ni­ków fir­my – ci przy­cho­dzą „na goto­we” i stu­pro­cen­to­wo mogą zaan­ga­żo­wać się w powie­rzo­ne im obo­wiąz­ki oraz obsłu­gę klien­tów. Poza tym pro­fe­sjo­nal­ny mon­taż daje gwa­ran­cję bezpieczeństwa.

 

Postaw na oryginalność

W przy­pad­ku tar­gów – tak jak przy innych inwe­sty­cjach – im wię­cej inwe­stu­jesz środ­ków, tym lep­szy efekt chcesz osią­gnąć. Jeżeli więc zde­cy­du­jesz się na sto­isko pół­wy­spo­we lub naroż­ne, nie oszczę­dzaj na jego aran­ża­cji. Wręcz prze­ciw­nie – w peł­ni wyko­rzy­staj jego poten­cjał i stwórz ory­gi­nal­ny wystrój. Nie ogra­ni­czaj się do mini­mum i wyróż­nij się spo­śród innych wyjąt­ko­wą kolo­ry­sty­ką, tech­no­lo­gicz­ny­mi cie­ka­wost­ka­mi lub jakimś jed­nym, cha­rak­te­ry­stycz­nym ele­men­tem. Stoisko tar­go­we jest insta­la­cją stwo­rzo­ną tyl­ko na chwi­lę, ale wspo­mnie­nia z nim zwią­za­ne powin­ny pozo­stać w odbior­cach na dłu­go. Dlatego war­to poświę­cić czas i zadbać nie tyl­ko o pro­fe­sjo­nal­ną obsłu­gę, ale też dodat­ko­we atrakcje.