Popraw bezpieczeństwo w swoim lokalu! 

Przegrody do restau­ra­cji, kawiar­ni, barów oraz hote­li zna­czą­co popra­wia­ją bez­pie­czeń­stwo epi­de­micz­ne w Twoim loka­lu, ogra­ni­cza­jąc pro­pa­ga­cję powie­trza wydy­cha­ne­go przez zaka­żo­ne osoby.

Produkt nada­je się rów­nież do gabi­ne­tów kosme­tycz­nych, lekar­skich oraz innych miejsc gdzie wska­za­ne jest zacho­wa­nie ostrożności.

Więcej infor­ma­cji:
Tel. +48 61 842 92 83
biuro@melinski-minuth.com.pl

Przegrody zna­czą­co popra­wia­ją bez­pie­czeń­stwo epi­de­micz­ne, ogra­ni­cza­jąc pro­pa­ga­cję powie­trza wydy­cha­ne­go przez zaka­żo­ne oso­by. Nie są to jed­nak prze­gro­dy szczel­ne, takie jak ślu­zy w szpi­ta­lach zakaź­nych, stąd nie zapew­nia­ją peł­nej ochro­ny przed czyn­ni­ka­mi infekcyjnymi.

Osłony antywirusowe 

Bezpieczeństwo przede wszystkim 

Przegroda z plek­si to ide­al­ny spo­sób na stwo­rze­nie bez­piecz­nej, wydzie­lo­nej prze­strze­ni w miej­scach gdzie docho­dzi do kon­tak­tu bez­po­śred­nie­go pomię­dzy oso­ba­mi. Tego typu prze­gro­dy z powo­dze­niem może­my sto­so­wać: w biu­rach, w recep­cjach i w ośrod­kach uży­tecz­no­ści publicz­nej. 

Jako fir­ma posia­da­ją­ca spe­cja­li­stycz­ny sprzęt, jeste­śmy w sta­nie stwo­rzyć prze­gro­dę dopa­so­wa­ną do Państwa potrzeb oraz wymia­rów. 

Pamiętajmy, pro­fi­lak­ty­ka w ochro­nie przed wiru­sa­mi jest bar­dzo waż­na. W dużej mie­rze pole­ga ona na ogra­ni­cza­niu kon­tak­tu z oso­ba­mi poten­cjal­nie cho­ry­mi. Nasze prze­gro­dy z ple­xi sku­tecz­nie poma­ga­ją dbać o zdro­wie pra­cow­ni­ków. 

Tworzymy prze­gro­dy dla:

 • biur
 • prze­strze­ni open space
 • hal pro­duk­cyj­nych
 • fabryk
 • pocze­kal­ni
 • salo­nów kosme­tycz­nych i fryzjerskich
 • biblio­tek
 • szkół
 • restau­ra­cji
 • muze­ów
 • hote­li
 • prze­strze­ni wspólnych
 • gale­rii handlowych
 • skle­pów spożywczych
 • tak­só­wek
 • trans­por­tu publicznego
 • buti­ków
 • show­ro­omów itp.

Oferujemy:

 • ple­xi na wymiar
 • osło­ny ple­xi antywirusowe
 • osło­ny dla pra­cow­ni­ków przed wirusami
 • prze­gro­dy sys­te­mo­we octanorm
 • prze­gro­dy ochron­ne z pły­ty HDF
 • osło­ny z pły­ty HDF + PLEXI

Tel. +48 61 842 92 83
biuro@melinski-minuth.com.pl

Napisz do nas 

  Składając zamó­wie­nie akcep­tu­jesz Ogólne warun­ki sprze­da­ży.