Blum Polska

Warsaw Home
Stoisko na targi Blum

Warsaw Home to Międzynarodowe Targi Wyposażenia Wnętrz, przy­cią­ga­ją­ce entu­zja­stów dobre­go desi­gnu. Przez czte­ry dni moż­na spo­tkać wysta­wia­ją­cych się dys­try­bu­to­rów z bran­ży meblo­wej oraz deko­ra­cyj­nej, zarów­no z Polski, jak i z zagra­ni­cy. Wydarzenie ma cha­rak­ter biz­ne­so­wy, nato­miast jest rów­nież dosko­na­łą oka­zją do czer­pa­nia inspi­ra­cji przez pasjo­na­tów wnętrz.

Warsaw Home z roku na rok rośnie w siłę, a sto­iska tar­go­we pre­zen­to­wa­ne przez uczest­ni­czą­ce w wyda­rze­niu mar­ki, nie ustę­pu­ją tym z wło­skie­go Salone del Mobile.

Trendy 2019 uwi­docz­nio­ne zosta­ły w sto­isku fir­my BLUM z tar­gów Warsaw Home. Stoisko zapro­jek­to­wa­ła desi­gner­ka Meliński Minuth – Paulina Brodowska. Paulina jest  arty­stycz­ną duszą i naszą spe­cja­list­ką od pro­jek­to­wa­nia wiel­ko­po­wierzch­nio­wych sto­isk tar­go­wych. We współ­pra­cy z Klientem łączy kre­atyw­ną wizję z rze­czy­wi­sty­mi potrze­ba­mi firm, z któ­ry­mi współ­pra­cu­je­my. Jej wyczu­cie sty­lu i doświad­cze­nie zaowo­co­wa­ły tym, iż obję­ła sta­no­wi­sko Koordynatora Zespołu Kreatywnego w Dziale Projektowym.  Jej zna­jo­mość tren­dów i umie­jęt­ność słu­cha­nia klien­ta spra­wia, że nie tyl­ko sto­isko fir­my BLUM, ale tak­że inne przez nią zapro­jek­to­wa­ne speł­nią marze­nia klien­ta o kre­atyw­nej, ale i funk­cjo­nal­nej prze­strze­ni.

Inspiracją do stwo­rze­nia sto­iska BLUM  było nawią­za­nie do kon­struk­cji domu. Dzięki uzy­ska­niu takiej for­my, pro­duk­ty nasze­go Klienta ide­al­nie wkom­po­no­wa­ły się w zapro­jek­to­wa­ną prze­strzeń. Odwiedzający tar­gi mogli z łatwo­ścią wypró­bo­wać nowo­cze­sne roz­wią­za­nia oraz poczuć domo­wy kli­mat.

Ściany sto­iska wyko­na­no z malo­wa­nej pły­ty MDF, a na nich zawi­sły wiel­ko­for­ma­to­we gra­fi­ki imi­tu­ją­ce obra­zy. Stalowe rega­ły, były nie tyl­ko ele­men­tem kon­struk­cyj­nym sto­iska, ale też ele­men­tem deko­ra­cyj­nym, odno­śni­kiem do panu­ją­cych tren­dów. Stoisko zwień­czo­ne było fry­zem, któ­re­mu lek­ko­ści doda­wa­ły ażu­ro­we ele­men­ty. Poruszając się po tar­gach już z odda­li moż­na było zauwa­żyć przy­ku­wa­ją­ce wzrok, pod­świe­tla­ne logo fir­my. Umieszczono je w for­mie kase­to­nu, po dwóch stro­nach fry­zu.

Strefa roz­mów na sto­isku zosta­ła zaaran­żo­wa­na, w tyl­nej jego czę­ści. Znajdujący się przed nią regał z zie­lo­ny­mi akcen­ta­mi, nada­wał deli­kat­ny kamu­flaż temu miej­scu. Dzięki takie­mu zabie­go­wi, został zwięk­szo­ny kom­fort pod­czas roz­mów biz­ne­so­wych. Wejście na zaple­cze zasło­nię­to spe­cjal­nie dobra­ną tka­ni­ną, któ­ra dodat­ko­wo nada­wa­ła domo­we­go cha­rak­te­ru.

Wielką rolę na sto­isku odgry­wa­ły dodat­ki. Dzięki wypo­sa­że­niu eks­po­zy­cji w pro­duk­ty codzien­ne­go użyt­ku, odwie­dza­ją­cy mógł z łatwo­ścią odna­leźć się
w oto­cze­niu oraz zwi­zu­ali­zo­wać swo­ją wła­sną, domo­wą prze­strzeń. Detal dla fir­my BLUM ma zna­cze­nie. Ciekawym pomy­słem była eks­po­zy­cja zawia­sów, któ­re zapre­zen­to­wa­no w prze­szklo­nych naczy­niach na bla­cie kuchen­nym.   Próbki mate­ria­łów BLUM zosta­ły nato­miast zapre­zen­to­wa­ne w ele­ganc­ki i nie­sza­blo­no­wy spo­sób. Wkomponowano je w oto­cze­nie tak, aby jed­no­cze­śnie były łatwo dostęp­ne, ale tak­że nawią­zy­wa­ły sty­lem do pozo­sta­łych ele­men­tów znaj­du­ją­cych się na sto­isku. Każdy naj­mniej­szy ele­ment został ide­al­nie dopra­co­wa­ny.

Elementem przy­ku­wa­ją­cym uwa­gę odwie­dza­ją­cych tra­gi był light­box. Na zewnątrz sto­iska umiesz­czo­na zosta­ła gra­fi­ka. „Głowa z pomy­sła­mi” zawie­ra­ła dwie szu­fla­dy z kar­ta­mi peł­ny­mi inspi­ra­cji dla archi­tek­tów oraz sto­la­rzy korzy­sta­ją­cych
z sys­te­mów BLUM.

Na sto­isku waż­ne były tak­że eko ele­men­ty. W fir­mie Blum wszy­scy są prze­ko­na­ni, że w dłu­gim okre­sie eko­lo­gicz­ne postę­po­wa­nie przy­no­si tak­że eko­no­micz­ne korzy­ści. Trwałość pro­duk­tów jest tyl­ko jed­nym z wie­lu waż­nych aspek­tów. Dalszymi istot­ny­mi ele­men­ta­mi są: korzy­sta­nie z przy­ja­znych dla śro­do­wi­ska pro­ce­sów, mądre wyko­rzy­sta­nie mate­ria­łów i roz­sąd­ne gospo­da­ro­wa­nie ener­gią. Dobry prze­bieg pra­cy, opty­mal­ne wyko­rzy­sta­nie prze­strze­ni użyt­ko­wej i wyso­ki kom­fort ruchu to waż­ne cechy funk­cjo­nal­nej kuch­ni. Pomysły fir­my doty­czą­ce jej pla­no­wa­nia pozwa­la­ją zor­ga­ni­zo­wać wnę­trze mebli, by było ono funk­cjo­nal­ne, kom­for­to­we i ergo­no­micz­ne.

Przywiązanie do eko­lo­gicz­nych war­to­ści pod­kre­śla­ły też jabł­ka z lokal­ne­go sadu oraz met­ki z sza­re­go papie­ru, na któ­rych zawar­te były infor­ma­cje o pro­duk­tach.

Targi Warsaw Home każ­de­go roku są pięk­nym miej­scem, peł­nym inspi­ra­cji. Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na ich nową edy­cję, któ­ra zapew­ni na pew­no dużą daw­kę dobre­go desi­gnu!

Kategoria:
Stoiska Targowe
Targi:

Warsaw Home

Projekt stoiska & realizacja:

Meliński Minuth