Dołącz do nas 

Jesteśmy otwarci na spontaniczne kandydatury. 

Meliński Minuth to gru­pa ludzi o róż­nych tem­pe­ra­men­tach i cha­rak­te­rach. Pasją, któ­ra nas łączy, są tar­gi oraz satys­fak­cja z pracy.
Cenimy rze­tel­ność i pro­fe­sjo­na­lizm, poczu­cie humo­ru i dystans do siebie.
Stawiamy na to, by wspól­nie osią­gać nasze cele.

Stań się czę­ścią nasze­go zespo­łu, jeśli:

 • chcesz uczest­ni­czyć w reali­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych projektów
 • lubisz dzia­łać i anga­żo­wać się w to, co robisz
 • cenisz sobie róż­no­rod­ność wyko­ny­wa­nych zadań
 • chęt­nie dzie­lisz się wła­sny­mi pomysłami
 • potra­fisz współpracować
 • szu­kasz pra­cy, w któ­rej będziesz miał(a) szan­sę się wyka­zać, a Twoja ini­cja­ty­wa zosta­nie doceniona.

Obecnie prowadzimy rekrutację na następujące stanowiska: 

Project Manager / Projektant Stoisk Targowych

Obowiązki:

 • Kompleksowe zarzą­dza­nie pro­jek­tem w opar­ciu o ocze­ki­wa­nia klien­ta (pro­jekt, spe­cy­fi­ka­cja techniczna)
 • Planowanie, przy­go­to­wa­nie oraz nad­zór nad reali­za­cją sto­isk w opar­ciu o ści­śle okre­ślo­ne ramy cza­so­we i budżetowe
 • Opracowywanie kal­ku­la­cji i kosz­tów pro­jek­to­wych oraz ich optymalizacja
 • Efektywna komu­ni­ka­cja z człon­ka­mi zespo­łu pro­jek­to­we­go oraz z klientami
 • Przygotowywanie i dostar­cza­nie wyma­ga­nych raportów
 • Analiza wyni­ków i wska­za­nie obsza­rów problemowych
 • Proponowanie inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań w odnie­sie­niu do pro­jek­to­wa­nia i budo­wy sto­isk targowych
 • Bieżące wpro­wa­dza­nie zmian w pro­jek­cie, iden­ty­fi­ka­cja zagro­żeń i opra­co­wy­wa­nie pla­nów awaryjnych

Wymagane kwa­li­fi­ka­cje:

 • Preferowane wykształ­ce­nie wyż­sze techniczne
 • Doświadczenie w bran­ży tar­go­wej i / lub bran­ży eventowej
 • Znajomość AutoCAD i inne­go opro­gra­mo­wa­nia, takie­go jak: Corel Draw, 3ds Max Photoshop, vec­tor­works będzie dodat­ko­wym atutem
 • Znajomość MS Office (Word, Excel)
 • Bardzo dobra zna­jo­mość języ­ka angielskiego
 • Mile widzia­na zna­jo­mość innych języ­ków obcych
 • Zdolności komu­ni­ka­cyj­ne oraz umie­jęt­ność pra­cy w zespole
 • Zdolność pra­cy pod pre­sją czasu
 • Gotowość do podróżowania

Oferujemy :

 • Zatrudnienie w wio­dą­cej fir­mie w bran­ży targowej
 • Udział w inte­re­su­ją­cych mię­dzy­na­ro­do­wych projektach
 • Przyjazne śro­do­wi­sko pra­cy wspie­ra­ją­ce roz­wój oso­bi­sty i wła­sne inicjatywy
 • Możliwość ela­stycz­nych form zatrudnienia

Kosztorysant

Obowiązki:

 • Opracowywanie kal­ku­la­cji i kosz­tów pro­jek­to­wych oraz ich optymalizacja
 • Efektywna komu­ni­ka­cja z człon­ka­mi zespo­łu pro­jek­to­we­go oraz z dzia­łem produkcyjnym
 • Przygotowywanie i dostar­cza­nie wyma­ga­nych raportów
 • Analiza wyni­ków i wska­za­nie obsza­rów problemowych
 • Proponowanie inno­wa­cyj­nych rozwiązań.

Wymagane kwa­li­fi­ka­cje:

 • Preferowane wyma­ga­nie wyż­sze techniczne,
 • Doświadczenie w bran­ży tar­go­wej i/lub bran­ży even­to­wej mile widziane
 • Zaawansowana zna­jo­mość MS Office (Word, Excel)
 • Bardzo dobra zna­jo­mość języ­ka angielskiego
 • Mile widzia­na zna­jo­mość innych języ­ków – szcze­gól­nie języ­ka niemieckiego
 • Znajomość AutoCAD i innych pro­gra­mów pokrew­nych będzie dodat­ko­wym atutem
 • Zdolności komu­ni­ka­cyj­ne oraz umie­jęt­ność pra­cy w zespole

Oferujemy :

 • Zatrudnienie w wio­dą­cej fir­mie w bran­ży targowej,
 • Udział w inte­re­su­ją­cych mię­dzy­na­ro­do­wych projektach,
 • Przyjazne śro­do­wi­sko pra­cy wspie­ra­ją­ce roz­wój oso­bi­sty i wła­sne inicjatywy,
 • Możliwość ela­stycz­nych form zatrudnienia.

Stolarz

Wymagania:

 • Znajomość rze­mio­sła stolarskiego
 • Doświadczenie w obsłu­dze maszyn stolarskich
 • Umiejętność czy­ta­nia rysun­ku technicznego
 • Mile widzia­ne doświad­cze­nie w bran­ży tar­go­wej lub zwią­za­nej z wykań­cza­niem wnętrz
 • Samodzielność

Oferujemy:

 • Pracę w dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cej się fir­mie bran­ży targowej
 • Rozwój zawo­do­wy poprzez udział w ambit­nych projektach
 • Wysokie zarob­ki
 • Pracę w Poznaniu

Magazynier

Wymagania:

 • doświad­cze­nie na sta­no­wi­sku magazyniera,
 • upraw­nie­nia i doświad­cze­nie do pra­cy na wóz­ku widłowym,
 • zna­jo­mość zagad­nień gospo­dar­ki magazynowej,
 • pra­co­wi­tość, sumien­ność, dokład­ność, dyspozycyjność
 • umie­jęt­ność pra­cy w zespole,
 • sta­ran­ność i zaangażowanie,
 • umie­jęt­ność pra­cy pod pre­sją czasu,
 • samo­dziel­ność,
 • nie­ka­ral­ność,

Oferujemy:

 • atrak­cyj­ne wynagrodzenie,
 • moż­li­wość roz­wo­ju zawodowego,
 • szko­le­nie teo­re­tycz­ne i prak­tycz­ne do wyko­ny­wa­nej pracy,
 • moż­li­wość uczest­nic­twa w inte­re­su­ją­cych projektach
 • pra­cę peł­ną wyzwań w mło­dym dyna­micz­nym zespo­le, w reno­mo­wa­nej fir­mie          w bran­ży targowej.

Ekipa Monterska Stoisk Targowych

Wymagania

 • umie­jęt­no­ści manu­al­ne, tzw. „zło­ta rączka”,
 • zaan­ga­żo­wa­nie oraz chęć do pracy,
 • mile widzia­ni sto­la­rze oraz cie­śle, a tak­że mala­rze z umie­jęt­no­ścią szpachlowania,
 • mile widzia­na zna­jo­mość języ­ka obce­go (angiel­ski, nie­miec­ki, hiszpański).

Oferujemy:

 • moż­li­wość zdo­by­cia doświad­cze­nia zawodowego,
 • moż­li­wość uczest­nic­twa w inte­re­su­ją­cych pro­jek­tach na tere­nie Europy (mię­dzy inny­mi Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Francja),
 • pra­cę peł­ną wyzwań w mło­dym i dyna­micz­nym zespo­le, w reno­mo­wa­nej fir­mie w bran­ży targowej.

Elektryk

Wymagania

 • nie­ka­ral­ność;
 • wykształ­ce­nie zawo­do­we lub techniczne;
 • mile widzia­ne doświad­cze­nie w zawodzie;
 • samo­dziel­ność;
 • mile widzia­ne upraw­nie­nia SEP
 • pra­wo jaz­dy kat. B,
 • sta­ran­ność, dokład­ność, rze­tel­ność i zaangażowanie,
 • umie­jęt­ność czy­ta­nia rysun­ku technicznego,
 • zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go w stop­niu komunikatywnym,

Oferujemy:

 • pra­cę od zaraz w Poznaniu,
 • moż­li­wość roz­wo­ju poprzez uczest­nic­two przy pro­jek­tach tar­go­wych na tere­nie Europy (mię­dzy inny­mi Anglia, Niemcy, Hiszpania, Francja),
 • pra­cę peł­ną wyzwań w mło­dym dyna­micz­nym zespo­le, w reno­mo­wa­nej fir­mie w bran­ży targowej.
 • Forma zatrud­nie­nia umo­wa zle­ce­nie lub wła­sna dzia­łal­ność gospodarcza

Lakiernik

Wymagania:

 • doświad­cze­nie
 • umie­jęt­ność przy­go­to­wa­nia ele­men­tów do lakierowania/ lakierowanie
 • umie­jęt­ność czy­ta­nia rysun­ku technicznego
 • doświad­cze­nie w bran­ży tar­go­wej lub zwią­za­nej z wykań­cza­niem wnętrz mile widziane
 • umie­jęt­ność pra­cy pod pre­sją czasu
 • dys­po­zy­cyj­ność

Oferujemy:

 • Współpracę z dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­ca się fir­mą w bran­ży tar­go­wej (Poznań)
 • Możliwość roz­wo­ju poprzez uczest­nic­two w inte­re­su­ją­cych projektach
 • Wysokie zarob­ki ade­kwat­ne do umie­jęt­no­ści i zaangażowania
 • Lokalizacja zakła­du w Poznaniu

Stażysta/Stażystka

Możliwość odby­cia odby­cia sta­żu w nastę­pu­ją­cych działach:

 • mar­ke­tin­gu,
 • pro­jek­to­wym,
 • księ­go­wo­ści

oraz na produkcji.

Wykreuj przestrzeń, wykreuj siebie. 

Chętnie dowiemy się czegoś o Tobie. 

Osoby zain­te­re­so­wa­ne pra­cą pro­si­my o wypeł­nie­nie Formularza rekru­ta­cyj­ne­go lub prze­sła­nie swo­je­go CV oraz listu moty­wa­cyj­ne­go dro­gą e-mailową na adres praca@melinski-minuth.com.pl. W tytu­le pro­si­my wpi­sać „nazwę sta­no­wi­ska”. Wysyłając doku­men­ty pro­si­my o załą­cze­nie klauzuli:

Zapoznałem się z infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych kan­dy­da­tów do pra­cy w spół­ce Meliński Minuth Sp. z o. o. i wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych osobowych.