Raport CSR

Gorąco zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z naszym rapor­tem CSR za lata 2016-2018, w któ­rym zna­leźć moż­na m.in. infor­ma­cje o struk­tu­rze fir­my, zdo­by­tych nagro­dach, a tak­że naszych dzia­ła­niach na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska i lokal­nej społeczności.

[Pobierz raport 2016 – 2018]

[Pobierz raport 2014 – 2015]