Uniwersytet SWPS

Firma Meliński Minuth jest ofi­cjal­nym part­ne­rem Uniwersytetu SWPS, któ­ry jako pierw­szy w Polsce zapro­po­no­wał Studia Podyplomowe o kie­run­ku Aranżacja prze­strze­ni tar­go­wych i wysta­wien­ni­czych. Jesteśmy pew­ni, że wspól­na wymia­na wie­dzy oraz doświad­czeń, przy­czy­ni się do zasi­le­nia nie tyl­ko pol­skiej bran­ży tar­go­wej wykwa­li­fi­ko­wa­ny­mi i kre­atyw­ny­mi pracownikami.

Jednocześnie ofe­ru­je­my stu­den­tom sze­ro­ki pro­gram prak­tyk zawo­do­wych w dzia­le pro­jek­to­wym, mar­ke­tin­gu, a tak­że jako wspar­cie naszej produkcji.