Wampiriada

Wspieramy akcję hono­ro­we­go krwio­daw­stwa „Wampiriada” oraz pro­mu­je­my wyda­rze­nia w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Organizatorem even­tu jest Niezależne Stowarzyszenie Studentów.