Zdążyć z pomocą

Wiemy, jak waż­ne jest wspar­cie finan­so­we osób potrze­bu­ją­cych. Program reali­zo­wa­ny jest przez orga­ni­za­cję Fundacja Dzieciom, któ­ra poma­ga naj­młod­szym wal­czą­cym dziel­nie o powrót do zdrowia.