Dom Dziecka w Poznaniu

W ramach wolon­ta­ria­tu pra­cow­ni­cze­go, wyre­mon­to­wa­li­śmy nale­żą­ce do Domu Dziecka nr 2 miesz­ka­nie, któ­re umoż­li­wia samo­dziel­ny start w doro­słość wycho­wan­kom pla­ców­ki. Nie zapo­mi­na­jąc o naj­młod­szych pod­opiecz­nych, odno­wi­li­śmy rów­nież plac zabaw znaj­du­ją­cy się na tere­nie ośrod­ka. Pracownicy naszej fir­my przy­go­to­wa­li tak­że dla dzie­ci miko­łaj­ko­wą nie­spo­dzian­kę w posta­ci pokaź­ne­go zesta­wu gier plan­szo­wych.