Eleganckie stoiska targowe z tkaniny

Jeżeli chcesz wyróż­nić się na impre­zie bran­żo­wej, roz­waż zamó­wie­nie sto­iska tar­go­we­go z tka­ni­ny. Na pew­no zosta­nie zauwa­żo­ne wśród wie­lu zwy­czaj­nych sto­isk i zapa­mię­ta­ne przez odwie­dza­ją­cych. Zastanawiasz się, jak moż­na je urzą­dzić? Szukasz cie­ka­wych inspi­ra­cji? Koniecznie prze­czy­taj nasze podpowiedzi!

 

Nietypowa aran­ża­cja

Tkaniny nie są stan­dar­do­wym ele­men­tem aran­ża­cji sto­isk tar­go­wych. Wynika to przede wszyst­kim z tego, że ich zasto­so­wa­nie wyma­ga doświad­cze­nia w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia takich prze­strze­ni. Nie każ­dy desi­gner podej­mie się takie­go wyzwa­nia. Poza tym urzą­dza­nie sto­iska z zasto­so­wa­niem mate­ria­łów jest cza­so­chłon­ne. Trzeba bowiem nie tyl­ko stwo­rzyć kon­cep­cję, ale też dobrać wła­ści­we tka­ni­ny, zaku­pić je i odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Czy zatem war­to? Jeżeli zale­ży Ci na nie­ty­po­wej aran­ża­cji, to zde­cy­do­wa­nie tak!

 

Wiele moż­li­wo­ści

Korzystając z tka­nin, two­rzy­my nie tyl­ko prze­strzeń prze­zna­czo­ną do pre­zen­to­wa­nia kon­kret­nych pro­duk­tów i odby­wa­nia spo­tkań biz­ne­so­wych. Dzięki mate­ria­łom w obrę­bie sto­iska tar­go­we­go powsta­je coś na kształt sce­no­gra­fii sce­nicz­nej, co nada­je mu nie­zwy­kłe­go cha­rak­te­ru. Z odpo­wied­nio dobra­nych tka­nin moż­na utwo­rzyć prze­pie­rze­nia, zasło­ny, kota­ry lub kur­ty­ny doda­ją­ce tajem­ni­czo­ści, two­rząc nie­tu­zin­ko­wy kli­mat. Możliwości jest napraw­dę mnó­stwo, ponie­waż materiały:

  • są bar­dzo zróż­ni­co­wa­ne pod wzglę­dem trans­pa­rent­no­ści i dostęp­nych wzorów,
  • pozwa­la­ją zre­ali­zo­wać wie­le kre­atyw­nych pomysłów,
  • zazwy­czaj są ela­stycz­ne i łatwe do uformowania.

Dlatego moż­na je zasto­so­wać do urzą­dza­nia sto­iska nie­mal każ­dej fir­my, nie­za­leż­nie od rodza­ju bran­ży. Wystarczy tyl­ko stwo­rzyć kon­cep­cję i umie­jęt­nie wypeł­nić ją sta­ran­nie dopa­so­wa­ny­mi motywami.

Inne korzy­ści

Zalet wyko­rzy­sty­wa­nia tka­nin do stwo­rze­nia sto­iska tar­go­we­go jest spo­ro. Przede wszyst­kim tka­ni­ny spra­wia­ją, że prze­strzeń sta­je się bar­dziej przy­ja­zna. Zwłaszcza te natu­ral­ne, takie jak len lub płót­no, świet­nie się pre­zen­tu­ją. Poza tym uroz­ma­ica­ją design. Dzięki nim sto­isko jest nie­po­wta­rzal­ne i przy­cią­ga wzrok. Ich walo­rem jest rów­nież bogac­two barw i odcie­ni. Wśród nich każ­da fir­ma znaj­dzie coś, co będzie uzu­peł­nie­niem lub tłem dla pod­sta­wo­wej, koja­rzo­nej z tym kon­kret­nym biz­ne­sem kolorystyki.

Należy jed­nak pamię­tać, że mate­riał może cał­ko­wi­cie odmie­nić cha­rak­ter sto­iska, dodać mu tajem­ni­czo­ści, spra­wić, że będzie mrocz­ne lub wręcz prze­ciw­nie – sen­su­al­ne i eteryczne.

 

Jaki efekt stoiska chcesz osiągnąć?

Nie wystar­czy więc decy­zja o zamó­wie­niu takiej aran­ża­cji. Trzeba dokład­nie okre­ślić, w jakim celu ma być stwo­rzo­na. Profesjonalny pro­jek­tant na pew­no zapro­po­nu­je wie­le roz­wią­zań. Warto jed­nak wstęp­nie go nakie­ro­wać i spre­cy­zo­wać swo­je ocze­ki­wa­nia. Bez jego pomo­cy trud­no będzie stwo­rzyć funk­cjo­nal­ną i efek­tow­ną prze­strzeń przy uży­ciu tka­nin, ale Twoje suge­stie będą dla nie­go naj­waż­niej­szą wskazówką.

Plusz i aksamit

Jeżeli zale­ży Ci na ele­gan­cji i moc­nych akcen­tach, zatrud­nio­ny spe­cja­li­sta powi­nien Ci pod­po­wie­dzieć zasto­so­wa­nie plu­szu i aksa­mi­tu. Wrażenie robią nie tyl­ko meble obi­te tymi mate­ria­ła­mi, ale przede wszyst­kim sty­lo­we, cięż­kie zasło­ny koja­rzo­ne z kró­lew­ski­mi kom­na­ta­mi. W zesta­wie­niu z nowo­cze­sny­mi ele­men­ta­mi wystro­ju two­rzą nie­ba­nal­ną aran­ża­cję, któ­ra na pew­no zosta­nie doce­nio­na przez gości targów.

Interesującym roz­wią­za­niem jest też obi­cie ścian bok­su piko­wa­nym welu­rem o inten­syw­nej bar­wie lub tapi­ce­ro­wa­ny­mi pane­la­mi. Sprawiają one, że wnę­trze sta­je się bar­dzo przy­tul­ne i oryginalne.

 

Delikatne niczym mgiełka

Zupełnie inny efekt dają tka­ni­ny trans­pa­rent­ne. Można z nich wyko­nać lek­kie fira­ny, któ­re podzie­lą sto­isko na czę­ści. Sprawdza się to przede wszyst­kim w przy­pad­ku sta­no­wisk wyspo­wych, do któ­rych doj­ście jest z czte­rech stron. Takie prze­pie­rze­nia doda­ją uro­ku i dzia­ła­ją na zmy­sły, a poza tym są bar­dzo prak­tycz­ne, bo pozwa­la­ją stwo­rzyć odosob­nio­ne stre­fy (biz­ne­so­wą, sprze­da­ży itd.). Zwróć jed­nak uwa­gę, z jakie­go mate­ria­łu zosta­ły wyko­na­ne – powin­ny być wytrzy­ma­łe i solid­nie obszy­te, bo w cza­sie tar­gów będą inten­syw­nie eks­plo­ato­wa­ne i jeśli oka­żą się zbyt cien­kie, szyb­ko się podrą.

 

Gra świa­teł

Tworząc sto­iska tar­go­we z mate­ria­łu, nie moż­na zapo­mnieć o odpo­wied­nim oświe­tle­niu. To od nie­go zale­ży osta­tecz­ny efekt, zwłasz­cza w przy­pad­ku tka­nin prze­zro­czy­stych. Znaczenie mają nawet naj­mniej­sze pół­cie­nie, a tak­że rodzaj świa­tła. Efektownym ele­men­tem wystro­ju mogą być też aba­żu­ry. Odpowiednie lam­py będą uzu­peł­nie­niem aran­ża­cji wyko­na­nej z tka­nin, pod­kre­ślą jej walo­ry i stwo­rzą wyjąt­ko­wą atmos­fe­rę. Te dwa ele­men­ty powin­ny ze sobą współ­grać i przed­sta­wiać har­mo­nij­ną całość zachę­ca­ją­cą do odwie­dzin i zatrzy­ma­nia się na sto­isku nie­co dłużej.

Efektowne dodat­ki

Nawet jeże­li nie zde­cy­du­jesz się, by moty­wem prze­wod­nim wystro­ju Twojego sta­no­wi­ska tar­go­we­go były tka­ni­ny, możesz je wyko­rzy­stać w for­mie dodat­ku. Umiejętnie zasto­so­wa­ne pod­kre­ślą cha­rak­ter aran­ża­cji i ocie­plą wize­ru­nek fir­my. Do naj­bar­dziej popu­lar­nych ele­men­tów tego typu zali­cza się:

  • narzu­ty, koce, pledy,
  • kolo­ro­we makatki,
  • róż­ne­go rodza­ju poduszki,
  • obru­sy i bieżniki,
  • ele­ganc­kie kur­ty­ny i baldachimy,
  • puszy­ste dywany.

Oryginalnym dodat­kiem są tak­że tka­ni­ny pod­wie­sza­ne u sufi­tu w for­mie huś­ta­wek. Z mate­ria­łu moż­na zro­bić wie­le rodza­jów ozdób i deko­ra­cji. Spora część z nich powsta­je z myślą o kon­kret­nej fir­mie z oka­zji tar­gów i innych imprez bran­żo­wych. Często są one jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku, ale uzy­ska­ne dzię­ki nim efek­ty wizu­al­ne są niezapomniane.

 

Postaw na jakość

Zatrudniając pro­jek­tan­ta do stwo­rze­nia wyjąt­ko­we­go sto­iska, musisz też liczyć się z inny­mi kosz­ta­mi. Zalicza się do nich nie tyl­ko opła­ce­nie pod­wy­ko­naw­ców, któ­rzy mon­tu­ją całą kon­struk­cję i dba­ją o to, by była bez­piecz­na. Przede wszyst­kim do kosz­to­ry­su trze­ba dodać zakup mate­ria­łów, któ­re nie nale­żą do naj­tań­szych. W tym wypad­ku trze­ba się­gnąć po te droż­sze – nie tyl­ko ład­niej­sze, ale przede wszyst­kim bar­dziej wytrzy­ma­łe, dodat­ko­wo posia­da­ją­ce ate­sty wyma­ga­ne przez orga­ni­za­to­rów tar­gów. Jedynie takie spraw­dzą się na tar­gach, w któ­rych cza­sie sto­isko jest odwie­dza­ne przez set­ki, a cza­sa­mi tysią­ce użyt­kow­ni­ków. Warto to wziąć pod uwa­gę, bo obe­rwa­ne, poszar­pa­ne i tym samym zwi­sa­ją­ce smęt­nie tka­ni­ny wyglą­da­ją mało este­tycz­nie i na pew­no znie­chę­cą poten­cjal­nych kontrahentów.

Dlaczego war­to?

Przede wszyst­kim sto­iska z mate­ria­łu wpły­wa­ją na zmy­sły i wyobraź­nię. Aura tajem­ni­czo­ści spra­wia, że chcesz zaj­rzeć i wej­dziesz do środ­ka! Liczy się wzbu­dze­nie emo­cji i to już na samym wstępie.

Tkaniny poma­ga­ją w wykre­owa­niu atmos­fe­ry, koja­rzą się z przy­tul­no­ścią, domem. Sprzyjają stwo­rze­niu rela­cji peł­nej zaufa­nia. Eleganckie i luk­su­so­we tka­ni­ny sta­no­wią rów­nież o sta­tu­sie fir­my i tym samym kreu­ją jej wizerunek.

Niezależnie od tego, jaki rodzaj mate­ria­łu wybie­rzesz, na pew­no pozwo­li on na wyka­za­nie się kre­atyw­no­ścią i stwo­rze­nie nie­ba­nal­nej prze­strze­ni, któ­rą każ­dy będzie chciał zwiedzić.

 

Eklektyzm w dobrym stylu

W trak­cie imprez bran­żo­wych, twór­cy sto­isk prze­ści­ga­ją się w pomy­słach. Obecnie przede wszyst­kim sta­wia­ją na mul­ti­me­dia i nowo­cze­sne tech­no­lo­gie. Ich połą­cze­nie z natu­ral­ny­mi tka­ni­na­mi jest zaska­ku­ją­ce, ale stwa­rza wie­le nowych, aran­ża­cyj­nych moż­li­wo­ści. Eklektyzm w dobrym sty­lu nigdy nie wycho­dzi z mody, więc jeśli Twoja fir­ma chce się wyróż­nić, prze­myśl ten pomysł i zre­ali­zuj go w naj­bliż­szym czasie!

Zobacz nasze reali­za­cje ⟶ Portfolio

Skontaktuj się z nami:

Tel. +48 61 845 63 07
Tel. +48 61 845 63 19
marketing@melinski-minuth.com.pl