Jak przygotować stoisko targowe?

Aktywne i czę­ste uczest­nic­two w tar­gach daje moż­li­wość pro­mo­cji, roz­po­wszech­nie­nia mar­ki i nawią­za­nia inte­re­su­ją­cych kon­tak­tów. Dlatego war­to brać w nich udział przy­naj­mniej kil­ka razy w roku. Jednak aby osią­gnąć suk­ces, nale­ży zadbać o odpo­wied­nie sto­isko tar­go­we. Podpowiadamy, jak je przy­go­to­wać i wypo­sa­żyć. Zapraszamy do lektury!

Perfekcyjnie wykonane stoisko na targi

Przede wszyst­kim sto­iska tar­go­we muszą być bez­piecz­ne. Dlatego nale­ży je zama­wiać tyl­ko ze spraw­dzo­ne­go źró­dła, czy­li naj­le­piej w fir­mie, któ­ra ma wie­lo­let­nie doświad­cze­nie i boga­te port­fo­lio. Ważne, by mon­taż sta­no­wi­ska był prze­pro­wa­dzo­ny przez fachow­ców – w ten spo­sób na pew­no prze­bie­gnie szyb­ko i spraw­nie. Daje to też gwa­ran­cję, że w cza­sie tar­gów eks­po­zy­cja nie roz­pad­nie się i nie ule­gnie uszko­dze­niu. Poza tym war­to poświę­cić czas na jej szcze­gó­ło­we pro­jek­to­wa­nie – w koń­cu jest ona wizy­tów­ką mar­ki, ma dobrze się koja­rzyć i zachę­cać do ponow­nych odwie­dzin (a tym samym do inwe­sto­wa­nia w projekt/produkt, któ­ry oferujesz).

Bardzo waż­ne jest to, aby zarów­no odpo­wied­nio dopa­so­wać wiel­kość sto­iska tar­go­we­go do potrzeb, jak i dokład­nie dosto­so­wać jego wygląd do for­my kam­pa­nii rekla­mo­wej. W ofer­cie firm pro­jek­tu­ją­cych tego typu roz­wią­za­nia moż­na zna­leźć pro­po­zy­cje uży­cia róż­ne­go rodza­ju mate­ria­łów – war­to brać pod uwa­gę takie, któ­re są wytrzy­ma­łe i łatwo je trans­por­to­wać, ale nie zapo­mi­naj­my o walo­rach estetycznych.

Co jesz­cze nale­ży brać pod uwa­gę, pla­nu­jąc zamó­wie­nie sto­isk tar­go­wych? Na pew­no wspo­mnia­ny już wybór fir­my spe­cja­li­zu­ją­cej się w pro­jek­to­wa­niu sto­isk wysta­wien­ni­czych. Kompleksowa obsłu­ga to fun­da­men­tal­ny aspekt w tym przy­pad­ku. Doświadczeni spe­cja­li­ści zaj­mą się pro­jek­tem, a do tego mon­ta­żem i aran­ża­cją kon­struk­cji na miej­scu. Dzięki temu zysku­jesz pew­ność, że Twoje przed­się­bior­stwo dosko­na­le zapre­zen­tu­je się w cza­sie waż­ne­go wyda­rze­nia, np. na tar­gach bran­żo­wych. Do tego war­to posta­wić na nie­stan­dar­do­we roz­wią­za­nia, któ­re wyróż­nią sto­isko z tłu­mu wystawców.

Odpowiednie miej­sce
Rezerwacja miej­sca na sto­isko wysta­wo­we w dużym stop­niu jest uza­leż­nio­na od finan­sów danej fir­my. Im lep­sza loka­li­za­cja, tym droż­sza. Optymalne są tzw. wyspy, do któ­rych z każ­dej stro­ny jest dostęp. Dają wie­le moż­li­wo­ści – pozwa­la­ją na stwo­rze­nie wyjąt­ko­wej prze­strze­ni, któ­ra na pew­no zosta­nie zapa­mię­ta­na przez uczest­ni­ków tar­gów. Budowa tak usy­tu­owa­nych sto­isk tar­go­wych jest zazwy­czaj wie­lo­eta­po­wa i wyma­ga­ją­ca, ale efekt przy­no­si dużo satys­fak­cji i prze­kła­da się na licz­bę odwiedzających.
Najmniej atrak­cyj­ne są nie­wiel­kie sta­no­wi­ska poło­żo­ne mię­dzy inny­mi sto­iska­mi – łatwo je prze­ga­pić i trud­no się przy nich obsłu­gu­je klien­tów. Poza tym mogą gene­ro­wać kolej­ki, a te zasła­nia­ją całą, nawet naj­bar­dziej wymyśl­ną ekspozycję.
Przy wybo­rze miej­sca dobrze jest znać roz­miesz­cze­nie sto­isk tar­go­wych kon­ku­ren­cji. Należy też uni­kać sta­no­wisk poło­żo­nych bli­sko sce­ny – na niej zawsze dużo się dzie­je. Bywa to uciąż­li­we i unie­moż­li­wia swo­bod­ne roz­mo­wy z kontrahentami.

Wyeksponuj swo­je logo
Co jest naj­waż­niej­sze w pro­jek­cie każ­de­go sto­iska tar­go­we­go? Oczywiście logo! Nie musi być olbrzy­mie, ale na pew­no powin­no być widocz­ne. Można je wyeks­po­no­wać na wie­le spo­so­bów – na przy­kład pod­świe­tla­jąc lub pre­zen­tu­jąc na spe­cjal­nych, mul­ti­me­dial­nych ekra­nach. Targi to naj­lep­sza oka­zja, by je roz­po­wszech­nić i poka­zać więk­sze­mu gro­nu. Standardowo nale­ży je umie­ścić tak­że na gadże­tach, takich jak smy­cze, dłu­go­pi­sy czy notesy.
Mało ory­gi­nal­nym, ale świet­nie się spraw­dza­ją­cym i powszech­nie sto­so­wa­nym roz­wią­za­niem jest dopa­so­wa­nie kolo­ry­sty­ki całe­go sto­iska wła­śnie do logo, czy­li do moty­wu domi­nu­ją­ce­go. To pozwa­la z dale­ka zlo­ka­li­zo­wać sta­no­wi­sko danej firmy.

Niezbędne dodatki na stoisku targowym

Profesjonalne sto­isko tar­go­we to nie tyl­ko odpo­wied­ni pro­jekt prze­strze­ni, ale też licz­ne mate­ria­ły pro­mo­cyj­ne. Zaliczamy do nich:
• wizytówki,
• katalogi,
• bane­ry i roll up’y,
• sto­ja­ki na ulotki.
• per­so­na­li­zo­wa­ne gadże­ty i akcesoria
Wiele z powyż­szych dodat­ków sta­no­wi nie­od­łącz­ny ele­ment każ­dych targów.
Należy nad­mie­nić, że takie mate­ria­ły trze­ba zama­wiać z dużym wyprze­dze­niem – pro­jekt i pro­duk­cja wyma­ga­ją dużo cza­su. Nie zapo­mnij o tym w trak­cie pla­no­wa­nia wystro­ju sto­iska. Zastanów się, co fak­tycz­nie Ci się przy­da i co naj­le­piej spraw­dzi się w przy­pad­ku Twojej fir­my. Pamiętaj, że wią­że się z to z dodat­ko­wy­mi kosz­ta­mi, któ­re musisz uwzględ­nić. Warto przy tym zwró­cić uwa­gę na dopa­so­wa­nie tych ele­men­tów do cało­ści eks­po­zy­cji sto­iska tar­go­we­go. Ważne jest tutaj zacho­wa­nie spój­no­ści z iden­ty­fi­ka­cją wizu­al­ną mar­ki. Ułatwia to pro­mo­wa­nie mar­ki i jed­no­cze­śnie pozwa­la na zwięk­sza­nie świa­do­mo­ści o niej, co jest celem każ­dej kam­pa­nii reklamowej.

Pokaż się z naj­lep­szej strony!
Wybierasz się na tar­gi? Zanim na nie dotrzesz, cze­ka Cię dużo pra­cy, przy­go­to­wań i szcze­gó­ło­wych usta­leń. Tylko w ten spo­sób osią­gniesz suk­ces – pro­fe­sjo­nal­ne sto­isko tar­go­we pozwo­li Ci zaist­nieć wśród wie­lu innych, podob­nych przed­się­biorstw. Jeśli będzie nie­chluj­ne lub nie­do­pra­co­wa­ne, możesz wie­le stra­cić – przede wszyst­kim szan­sę na zbu­do­wa­nie pozy­tyw­ne­go wize­run­ku. Dlatego war­to zain­we­sto­wać swój czas i pie­nią­dze w pro­jekt i budo­wę cie­ka­we­go sta­no­wi­ska wysta­wo­we­go. Czasami drob­ne deta­le, z pozo­ru nie­istot­ne, mogą mieć klu­czo­we zna­cze­nie, w związ­ku z tym zwróć uwa­gę na jakość zasto­so­wa­nych mate­ria­łów, cie­ka­wą wizu­al­nie kom­po­zy­cję kolo­ry­stycz­ną sto­iska tar­go­we­go, a tak­że moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia kom­po­nen­tów ponow­nie. Imprezy bran­żo­we trwa­ją zale­d­wie kil­ka dni, ale od tego, jak się do nich przy­go­tu­jesz, mogą zale­żeć dal­sze losy Twojej fir­my! Pamiętaj więc, aby przy­kła­dać dużo uwa­gi do pro­jek­tu oraz wyko­na­nia punk­tu wystawienniczego.

Zobacz nasze realizacje!

Skontaktuj się z nami:

Tel. +48 61 845 63 07
Tel. +48 61 845 63 19
marketing@melinski-minuth.com.pl