Rodzaje stoisk targowych

Udział w tar­gach to inwe­sty­cja, któ­rą trze­ba dobrze prze­my­śleć. Istotny jest przede wszyst­kim dobór odpo­wied­nie­go sto­iska tar­go­we­go. W dużej mie­rze to od nie­go zale­ży, czy dana fir­ma osią­gnie suk­ces i zakła­da­ny cel. Dlatego przed osta­tecz­ną decy­zją war­to zapo­znać się z róż­ny­mi rodza­ja­mi sta­no­wisk i ich spe­cy­fi­ką. Sprawdź, na co zwró­cić uwagę!

Budżet = rodzaj stoiska

Na samym wstę­pie nale­ży okre­ślić budżet, jaki chcesz prze­zna­czyć na sto­isko. To on ma w znacz­nym stop­niu wpływ na dobór wystro­ju i miej­sca wysta­wo­we­go. Im więk­sze moż­li­wo­ści finan­so­we, tym rośnie szan­sa, że na tar­gach uda Ci się stwo­rzyć nie­za­po­mnia­ną aran­ża­cję, któ­ra przy­cią­gnie wie­lu odwie­dza­ją­cych. Oczywiście moż­na wyka­zać się też kre­atyw­no­ścią bez gene­ro­wa­nia dużych kosz­tów, ale nowo­cze­sne, pro­fe­sjo­nal­ne sto­isko wyma­ga nakła­dów finan­so­wych – zwłasz­cza gdy chcesz, by było mul­ti­me­dial­ne i solidne.

Istotna jest rów­nież loka­li­za­cja – orga­ni­za­to­rzy tar­gów dosko­na­le wie­dzą, któ­re miej­sca są opty­mal­ne i odpo­wied­nio do nich dopa­so­wu­ją ceny. Tańsze będą więc sto­iska poło­żo­nym na ubo­czu, a nie przy głów­nej alej­ce. Trzeba jed­nak pamię­tać, że ma to bez­po­śred­nie prze­ło­że­nie na licz­bę poten­cjal­nych klien­tów zain­te­re­so­wa­nych pro­duk­tem lub usługą.

Dobre położenie stoiska

Jakie więc sta­no­wi­sko jest naj­tań­sze? Określa się je mia­nem rzę­do­we­go lub sze­re­go­we­go, czy­li (jak nazwa wska­zu­je) poło­żo­ne­go w rzę­dzie obok innych, podob­nych sto­isk tar­go­wych. Jego zale­tą jest na pew­no cena. Ma jed­nak wie­le man­ka­men­tów. Przede wszyst­kim łatwo je prze­ga­pić. Wystarczy, że zatrzy­ma się przy nim kil­ka osób i już zni­ka z pola widze­nia tych, któ­rzy prze­cho­dzą obok. Poza tym two­rzą się przy nim kolej­ki, bo zazwy­czaj odwie­dza­ją­cy mają trud­ność, by do nie­go wejść. To budzi znie­cier­pli­wie­nie i znie­chę­ce­nie ocze­ku­ją­cych, tym bar­dziej że na tar­gach zazwy­czaj są tłu­my i sta­nie w przej­ściu jest mało kom­for­to­we. Stoisko rzę­do­we jest ogra­ni­czo­ne z trzech stron, jest więc trud­ne w urzą­dze­niu – daje nie­wie­le moż­li­wo­ści ekspozycyjnych.

Nieco wygod­niej­sze jest sta­no­wi­sko naroż­ne, do któ­re­go ist­nie­je dostęp z dwóch stron. Dzięki temu łatwiej obsłu­żyć klien­tów i nawią­zać z nimi kon­takt. Takie sto­isko tar­go­we sprzy­ja pre­zen­to­wa­niu ofe­ro­wa­nych przez daną fir­mę pro­duk­tów. Dzięki poło­że­nie na rogu – ist­nie­je duża szan­sa, że będzie koło nie­go prze­cho­dzić wie­le osób. Można je odpo­wied­nio zago­spo­da­ro­wać i stwo­rzyć prze­strzeń przy­ja­zną spotkaniom.

Duże moż­li­wo­ści
Jeśli dys­po­nu­jesz odpo­wied­ni­mi środ­ka­mi i chcesz, by Twoja fir­ma zosta­ła zauwa­żo­na, zain­we­stuj w sto­isko czo­ło­we (pół­wy­spo­we) – ogra­ni­czo­ne ścia­ną tyl­ko z jed­nej stro­ny. Daje ono wie­le moż­li­wo­ści i jest opty­mal­ne, nie­za­leż­nie od tego, czy:

  • chcesz robić prezentacje,
  • pla­nu­jesz spo­tka­nia z zapro­szo­ny­mi gośćmi,
  • zamie­rzasz zachę­cać klien­tów do roz­mów i interakcji.

Możesz je otwo­rzyć dla osób zwie­dza­ją­cych tar­gi i pozwo­lić im z bli­ska zapo­znać się z Twoimi pro­duk­ta­mi – to naj­lep­szy spo­sób na nawią­za­nie kon­tak­tu, a w przy­szło­ści tak­że biz­ne­so­wej rela­cji. Taka inwe­sty­cja zazwy­czaj szyb­ko się zwra­ca, o ile oczy­wi­ście loka­li­za­cja będzie szła w parze z odpo­wied­nim wystro­jem, któ­ry zachę­ci do zatrzy­ma­nia się przy sto­isku na dłu­żej oraz wyso­kim pozio­mem obsłu­gi klienta.

Kreatywna wyspa
Trzeba pod­kre­ślić, że na tar­gach naj­bar­dziej cenio­ne są tzw. wyspy. Na czym pole­ga ich feno­men? Przede wszyst­kim na tym, że moż­na je prze­kształ­cić w dowol­ny spo­sób – może na nich powstać frag­ment salo­nu samo­cho­do­we­go, poko­ju dzie­cię­ce­go, księ­gar­ni, pla­cu zabaw lub ogro­du. Tak napraw­dę wyspę możesz urzą­dzić, jak chcesz i na pew­no nikt jej nie prze­ga­pi. Zawsze poło­żo­na jest w cen­trum i dostęp­na z każ­dej stro­ny. Taka prze­strzeń sta­no­wi atrak­cję tar­gów i zazwy­czaj zachwy­ca pomy­sło­wo­ścią oraz kre­atyw­no­ścią. Przy jej aran­żo­wa­niu war­to sko­rzy­stać z pomo­cy fachow­ców, któ­rzy w peł­ni wyko­rzy­sta­ją jej potencjał.

Mapa obiek­tu
Ważne jest to, by nie rezer­wo­wać sto­iska tar­go­we­go w ciem­no. Przed pod­ję­ciem decy­zji, trze­ba zapo­znać się z mapą obiek­tu, w któ­rym odbę­dą się tar­gi. Dobrze też wie­dzieć, jak roz­lo­ko­wa­na jest kon­ku­ren­cja i przy­jąć odpo­wied­nią stra­te­gię. Poza tym, jeśli już wybie­rasz tanie sta­no­wi­sko, niech będzie naj­lep­sze z tych w niskich cenach. Sprawdź, do któ­re­go sto­iska naj­ła­twiej i naj­szyb­ciej moż­na dojść, a tak­że jaka odle­głość dzie­li je od wej­ścia, wyj­ścia i sce­ny. Targi to impre­za, na któ­rej dużo się dzie­je i kon­fe­ran­sjer może zagłu­szyć Twoje pró­by nawią­za­nia kon­tak­tu czy roz­mo­wy z klientami.

Promocja i degustacja
Należy też wspo­mnieć o sto­iskach o cha­rak­te­rze jar­marcz­nym, któ­re poja­wia­ją się na tar­gach. Często są jed­na­ko­we, dosto­so­wa­ne do tema­ty­ki lub dane­go regio­nu, w któ­rym odby­wa się event. Umożliwiają przede wszyst­kim degu­sta­cję i pro­mo­cję pro­duk­tów spo­żyw­czych. Jeżeli jest taka moż­li­wość, kre­owa­ne są indy­wi­du­al­nie i dopa­so­wa­ne do potrzeb kon­kret­nej fir­my. Zazwyczaj są to zabu­do­wy robio­ne na zamó­wie­nie. Mogą być mobil­ne i wyko­rzy­sty­wa­ne tak­że na pla­cach tar­go­wych. Raz wyko­na­ne, mają wie­le zasto­so­wań, dla­te­go opła­ca się w nie inwe­sto­wać. Łatwo się je roz­kła­da i mon­tu­je, więc są ide­al­ne na targi.

Niekoniecznie jed­no­ra­zo­we
Często na tar­gach spo­tkać moż­na eks­po­zy­cje, któ­re są nie­ba­nal­ne i nie­po­wta­rzal­ne. Tworzy się je na kon­kret­ne tar­gi i demon­tu­je po ich zakoń­cze­niu. Dotyczy to zwłasz­cza dużych, bran­żo­wych imprez, na któ­rych na wystrój każ­de­go sto­iska prze­zna­cza się ogrom­ne sumy. Są to nie­zwy­kłe wnę­trza, per­fek­cyj­nie dopra­co­wa­ne. Jednak mniej­sze fir­my sta­wia­ją na bar­dziej prak­tycz­ne roz­wią­za­nia i zama­wia­ją sta­no­wi­ska, któ­rych moż­na użyć ponow­nie. Zazwyczaj nie skła­da­ją ich samo­dziel­nie – do mon­ta­żu zatrud­nia­ją facho­wą eki­pę, aby mieć pew­ność, że kon­struk­cja będzie solid­na, bez­piecz­na i trwa­ła. Nieco róż­ni­cu­ją ich wygląd w zależ­no­ści od rodza­ju tar­gów, ale kon­cep­cja pozo­sta­je taka sama. Jest to bar­dzo prak­tycz­ne i pozwa­la znacz­nie obni­żyć kosz­ty, dla­te­go zama­wia­jąc wypo­sa­że­nie i pro­jekt sto­iska tar­go­we­go, nale­ży zapy­tać, czy będzie moż­li­we jego ponow­ne odtwo­rze­nie. Wielokrotność wyko­rzy­sta­nia ele­men­tów, to tak­że coś na co zwra­ca­ją uwa­gę fir­my odpo­wie­dzial­ne spo­łecz­nie. Dla nich ponow­ne uży­cie, nie­ko­niecz­nie całe­go sto­iska, ale choć­by jego ele­men­tów, to ozna­ka dba­ło­ści o śro­do­wi­sko naturalne.

Nasz pomysł – Twój zysk!
Chciałbyś wziąć udział w tar­gach, ale nie masz cza­su lub nie wiesz jak zapro­jek­to­wać sto­isko? Brakuje Ci kon­cep­cji i kre­atyw­nych pomy­słów? Zgłoś się do nas! Z przy­jem­no­ścią podzie­li­my się z Tobą naszym doświad­cze­niem. Specjalnie dla Ciebie stwo­rzy­my uni­ka­to­we i funk­cjo­nal­ne sto­isko tar­go­we, któ­re przy­ćmi kon­ku­ren­cję. Dlaczego war­to? Bo na tar­gi przy­cho­dzą oso­by zain­te­re­so­wa­ne daną tema­ty­ką, pasjo­na­ci i przed­się­bior­cy, któ­rzy szu­ka­ją part­ne­rów biz­ne­so­wych. Dzięki nim Twoja fir­ma może wie­le zyskać. Nie zwle­kaj, sprawdź nasze dotych­cza­so­we reali­za­cje i zamów wyjąt­ko­wy pro­jekt, któ­ry sta­nie się klu­czem do Twojego sukcesu.

Zobacz nasze realizacje!

Skontaktuj się z nami:

Tel. +48 61 845 63 07
Tel. +48 61 845 63 19
marketing@melinski-minuth.com.pl