Jaki typ stoiska wybrać?

Profesjonalna rekla­ma pozwa­la nie tyl­ko zapre­zen­to­wać kon­kret­ną mar­kę i pozy­skać nowych odbior­ców, ale też jest wizy­tów­ką danej fir­my. Sprawdza się szcze­gól­nie na bran­żo­wych tar­gach. Dlatego war­to zadbać o odpo­wied­nią pre­zen­cję i przy­cią­ga­ją­ce uwa­gę sto­isko tar­go­we. W dużej mie­rze to od nie­go zale­ży, ilu klien­tów i kon­tra­hen­tów zain­te­re­su­je się Twoją ofertą.

Twoja wizja, nasz projekt

Jesteśmy spe­cja­li­sta­mi w swo­jej dzie­dzi­nie. Stoiska tar­go­we to nasz konik i mamy ogrom­ne doświad­cze­nie w ich wyko­ny­wa­niu. Wystarczy, że powiesz, w jakiej bran­ży dzia­łasz, a my od razu przed­sta­wi­my Ci moż­li­wo­ści jak w odpo­wied­ni spo­sób zaaran­żo­wać prze­strzeń i przy­go­tu­je­my pro­jekt atrak­cyj­ne­go sto­iska. To będzie zale­d­wie wstęp do tego, co wspól­nie może­my stwo­rzyć! Jeżeli tyl­ko zdra­dzisz nam wię­cej szcze­gó­łów, będzie­my mogli dopre­cy­zo­wać ofer­tę. Razem usta­li­my deta­le i wykreu­je­my miej­sce, któ­re będzie klu­czem do Twojego sukcesu.

Duży wybór typu stoisk

Imprezy bran­żo­we mają róż­ny cha­rak­ter i tym samym wie­lo­ra­kie wyma­ga­nia. Dlatego tak waż­ny jest wybór odpo­wied­nie­go sto­iska, któ­re ma się wyróż­niać, ale w pozy­tyw­nym zna­cze­niu tego sło­wa. Powinno ono być:
• ory­gi­nal­ne – niech budzi zain­te­re­so­wa­nie, ale nie sensację,
• przy­ku­wa­ją­ce uwa­gę – pro­fe­sjo­nal­ne wyko­na­nie i sto­sow­ne zaaran­żo­wa­nie przy­cią­ga wzrok,
• otwar­te na klien­ta – zachę­ca­ją­ce do bez­po­śred­nie­go kontaktu,
• zaska­ku­ją­ce – czy­li peł­ne nie­spo­dzia­nek i nie­oczy­wi­stych rozwiązań,
• dopa­so­wa­ne do sty­lu even­tu, pod­czas któ­re­go jest prezentowane.

Wybierając się na tar­gi, każ­da fir­ma ma okre­ślo­ne cele, któ­re chce osią­gnąć. Projektując sta­no­wi­ska tar­go­we, zawsze bie­rze­my je pod uwa­gę. Wybór jest ogrom­ny, ale my pomo­że­my Ci go dokonać!

Charakter działalności

W dużym stop­niu wybór sto­iska jest uza­leż­nio­ny od rodza­ju dzia­łal­no­ści, jaką pro­wa­dzi dana fir­ma. Jeżeli są to usłu­gi dorad­cze, bez pre­zen­ta­cji pro­duk­tów, to dba­my przede wszyst­kim o kom­for­to­we warun­ki do kon­sul­ta­cji czy udzie­la­nia porad. W tym wypad­ku powin­no być pro­fe­sjo­nal­nie, ale też wygod­nie, by poten­cjal­ny klient czuł się dobrze, odwie­dza­jąc sta­no­wi­sko i zbyt szyb­ko nie odszedł.
Natomiast w przy­pad­ku sprze­da­ży okre­ślo­nych arty­ku­łów dba­my, by zain­te­re­so­wa­ni zechcie­li je zoba­czyć z bli­ska i zapo­znać się z jak naj­szer­szą ofer­tą. Nasza wizja sto­iska zale­ży więc od tego, co pra­gniesz zare­kla­mo­wać. Jeżeli są to książ­ki dla przed­szko­la­ków, sto­isko może być minia­tu­ro­wym poko­jem dzie­cię­cym. Naturalne kosme­ty­ki możesz sprze­da­wać w mikro manufakturze.
Możliwości jest mnó­stwo, a nasza kre­atyw­ność nie zna gra­nic! Jeśli więc marzysz, by wokół Twojego sta­no­wi­ska tar­go­we­go zawsze był tłum, dobrze prze­myśl, co masz do zaofe­ro­wa­nia i jak to możesz wyko­rzy­stać. Jeżeli nie masz pomy­słu – zapra­sza­my do kon­tak­tu – my na pew­no coś wymy­śli­my! Wcześniej przej­rzyj nasze port­fo­lio i prze­ko­naj się, jak spek­ta­ku­lar­nych efek­tów możesz się spodziewać!

Zainwestuj w jakość stoisk

Poszczególne sto­iska w fazie począt­ko­wej róż­nią się od sie­bie przede wszyst­kim metra­żem. Dobierz odpo­wied­nią wiel­kość sto­iska do swo­ich potrzeb. Pamiętaj, że każ­dą prze­strzeń moż­na atrak­cyj­nie zago­spo­da­ro­wać. Jeżeli tyl­ko pro­dukt albo usłu­ga, któ­re pre­zen­tu­jesz, nie wyma­ga­ją dużej prze­strze­ni, możesz zde­cy­do­wać się na mniej­sze, ale świet­nie zaaran­żo­wa­ne sto­isko. Przy jego two­rze­niu postaw na jakość – ta jest zawsze zauwa­żal­na gołym okiem i doce­nia­na przez klien­tów. Poza tym każ­dy z nas lubi spę­dzać czas w cie­ka­wym, solid­nie wyko­na­nym wnę­trzu. Nie oszczę­dzaj więc na nim i spraw, by Twoja fir­ma zosta­ła nie tyl­ko pozy­tyw­nie oce­nio­na, ale też zapa­mię­ta­na przez wie­le osób.

Odpowiednie miejsce

Jeżeli pla­nu­jesz wziąć udział w tar­gach, pamię­taj, by odpo­wied­nio wcze­śnie zare­zer­wo­wać miej­sce. Do wybo­ru są:
• sto­iska sze­re­go­we – mało atrak­cyj­ne dla zwie­dza­ją­cych, bo pro­wa­dzą do two­rze­nia się kolejek,
• sta­no­wi­ska naroż­ne – nie­co lep­sze z mar­ke­tin­go­we­go punk­tu widzenia,
• sto­iska czo­ło­we – jed­ne z naj­bar­dziej popu­lar­nych, dają­ce duże moż­li­wo­ści, bo dostęp­ne z trzech stron,
• wyspy – dosko­na­le widocz­ne i moż­na dostać się do nich z każ­dej strony.
Te ostat­nie są też opty­mal­ne z punk­tu widze­nia pro­jek­tan­tów – moż­na na nich budo­wać nie­zwy­kłe kon­struk­cje, takie jak mini dom­ki, zagro­dy, pla­ce zabaw, kosmicz­ne kap­su­ły i wie­le innych form – w zależ­no­ści od potrzeb.

Bądź ory­gi­nal­ny!
Wiele firm korzy­sta z tak zwa­nych sto­isk sys­te­mo­wych. Są one pro­ste w obsłu­dze, a mon­taż oraz demon­taż moż­na prze­pro­wa­dzić szyb­ko i samo­dziel­nie. Doceniane przez tych, któ­rzy nie mają zbyt wie­lu środ­ków finan­so­wych. Jednak ich minu­sem jest powta­rzal­ność – wszyst­kie są podob­ne i nie dają wie­lu moż­li­wo­ści. Tworzy się je z goto­wych ste­la­ży i jest to dużym ogra­ni­cze­niem – zwłasz­cza, jeże­li w pla­nie jest ory­gi­nal­ny projekt.
Więcej roz­wią­zań i udo­god­nień możesz wpro­wa­dzić na indy­wi­du­al­nym sto­isku tar­go­wym. Można je zaaran­żo­wać w dowol­ny spo­sób, dosto­so­wy­wać i prze­ra­biać. Potraktuj sta­no­wi­sko jak inwe­sty­cję w przy­szłość i wybierz takie, któ­re przy­nie­sie Ci naj­wię­cej korzyści.

W kolo­rach logo
To naj­bar­dziej popu­lar­ny, ale też bar­dzo prak­tycz­ny spo­sób pre­zen­ta­cji sto­iska. Twoje logo koja­rzy się – mniej lub bar­dziej – z Twoją fir­mą. Wykorzystaj to! Możesz:
•stwo­rzyć ścian­kę rekla­mo­wą, przy któ­rej sze­fo­wie, pra­cow­ni­cy, ale też odwie­dza­ją­cy, będą mogli sobie robić zdjęcia,
•zamó­wić pul­pit lub inne meble z logo.
Pomysł ten spraw­dzi się też w przy­pad­ku mało zna­nych firm, bo dzię­ki takim dzia­ła­niom sta­ną się bar­dziej roz­po­zna­wal­ne na rynku.

Efektowne deko­ra­cje
Jakie są moż­li­wo­ści, jeże­li cho­dzi o deko­ra­cje? Nieograniczone! W naszych pro­jek­tach są to przede wszyst­kim ele­men­ty oświe­tle­nia – pod­świe­tla­ne frag­men­ty sce­no­gra­fii, rzę­dy LED-ów, wiel­kie, nowo­cze­sne lam­py i żyran­do­le. Wszystkie te deta­le robią ogrom­ne wra­że­nie, świet­nie wycho­dzą na zdję­ciach, dosko­na­le pre­zen­tu­ją się w fol­de­rach i są widocz­ne z dale­ka. Neony nawią­zu­ją rów­nież do zna­nej od wie­ków tra­dy­cji wie­sza­nia szyl­dów rekla­mo­wych. Bardzo efek­tow­nie wyglą­da­ją też ścia­ny, któ­re są oświe­tlo­ne od wewnątrz. Tego typu ozdo­by zawsze przy­cią­ga­ją klien­tów. Sprawiają, że kon­kret­ne sta­no­wi­sko może stać się punk­tem orien­ta­cyj­nym całych targów.
Poza tym naszym klien­tom pro­po­nu­je­my nowo­cze­sne roz­wią­za­nia – takie jak mul­ti­me­dial­ne pro­jek­to­ry, ekra­ny doty­ko­we, dodat­ko­we, pła­skie moni­to­ry i inne nowin­ki tech­no­lo­gicz­ne, dzię­ki któ­rym moż­na zapre­zen­to­wać krót­kie spo­ty czy fil­mi­ki z roz­mów z eks­per­ta­mi. To dosko­na­ły spo­sób na przy­cią­gnię­cie uwa­gi prze­cho­dzą­cych obok sto­iska osób.

Wersja mini­ma­li­stycz­na
Jeżeli nie możesz prze­zna­czyć na eks­po­zy­cję na tar­gi zbyt wie­lu środ­ków, zadbaj o to, by sto­isko było mak­sy­mal­nie prak­tycz­ne – czy­li odpo­wied­nio ozna­ko­wa­ne, w sto­sow­nie dobra­nych kolo­rach, o prze­my­śla­nym ukła­dzie. Przyjazna kon­struk­cja (i obsłu­ga!) ma ogrom­ne zna­cze­nie w zjed­ny­wa­niu sobie klien­tów i sym­pa­ty­ków. Jeśli ogra­ni­cza­ją Cię finan­se, zre­zy­gnuj też z wie­lu ozdób na rzecz jed­ne­go, za to bar­dzo cha­rak­te­ry­stycz­ne­go ele­men­tu. Może to być fotel w neo­no­wym kolo­rze, wiel­ki miś lub inny rekwi­zyt, któ­ry nie tyl­ko zachę­ci do odwie­dze­nia Twojego sto­iska, ale też będzie inspi­ra­cją do robie­nia zdjęć i ozna­cza­nia fir­my w mediach społecznościowych.

Zadbaj o bezpieczeństwo
Niezależnie od tego, jakie sto­isko tar­go­we wybie­rzesz i w jakim miej­scu, naj­waż­niej­sze jest to, by było bez­piecz­ne. Dlatego zama­wiaj je tyl­ko u zaufa­ne­go i doświad­czo­ne­go pro­du­cen­ta – będziesz mieć pew­ność, że niko­mu nie będzie zagra­żać. Nie dzia­łaj na wła­sną rękę – zaufaj fachow­com. Projekt tak­że war­to zamó­wić u pro­fe­sjo­na­li­sty, któ­ry może się pochwa­lić kon­kret­ny­mi reali­za­cja­mi. W ten spo­sób zyskasz sta­no­wi­sko, któ­re pozwo­li Ci w peł­ni wyko­rzy­stać każ­dy dzień impre­zy bran­żo­wej i pozo­sta­wi same dobre wspo­mnie­nia, a w przy­szło­ści przy­nie­sie wymier­ne korzyści.

Zobacz nasze realizacje!

Skontaktuj się z nami:

Tel. +48 61 845 63 07
Tel. +48 61 845 63 19
marketing@melinski-minuth.com.pl