Brama Poznania

Osłony ochronne PLEXI
Przegroda z plek­si to ide­al­ny spo­sób na stwo­rze­nie bez­piecz­nej, wydzie­lo­nej prze­strze­ni w miej­scach gdzie docho­dzi do kon­tak­tu bez­po­śred­nie­go pomię­dzy oso­ba­mi.
Oferujemy:
  • ple­xi na wymiar
  • osło­ny ple­xi anty­wi­ru­so­we
  • osło­ny dla pra­cow­ni­ków przed wiru­sa­mi
  • prze­gro­dy sys­te­mo­we octa­norm
  • prze­gro­dy ochron­ne z pły­ty HDF
  • osło­ny z pły­ty HDF + PLEXI

Osłona stan­dar­do­wa, a może pod kon­kret­ny wymiar?

Napisz do nas!

Kategoria:
Osłony ochronne
Projekt & realizacja:

Meliński Minuth