Powrót na targi? Czemu by nie! Od czego zacząć?

Sytuacja epi­de­mio­lo­gicz­na pokrzy­żo­wa­ła nam wszyst­kim pla­ny. Zamknięci przez lock­down z utę­sk­nie­niem wycze­ki­wa­li­śmy na roz­luź­nie­nie obostrzeń. W bran­ży tar­go­wej wie­le firm bory­ka­ło się wal­ką o dal­szą egzy­sten­cję, aby unik­nąć upa­dło­ści, w ośrod­kach tar­go­wych pano­wa­ły pust­ki, a fir­my chcą­ce się wysta­wiać, musia­ły zna­leźć odpowiedni/adekwatny zamien­nik. Wielu wystaw­ców nadal ma oba­wę o pod­ję­ciu decy­zji o powro­cie na obiek­ty targowe.
Ale czy rze­czy­wi­ście jest cze­go się oba­wiać? Czy korzy­ści z udzia­łu w tar­gach nie są więk­sze niż poten­cjal­ne oba­wy? Czy nasz biz­nes po ponad pół­to­ra roku bra­ku spo­tkań na tar­gach nie wyma­ga już wspar­cia w tym zakre­sie? Czy wszyst­kie wymo­gi sani­tar­ne będą speł­nio­ne? Jakie jest ryzy­ko zara­że­nia się pod­czas impre­zy tar­go­wej? Czy na pew­no chcę uczest­ni­czyć w even­tach, któ­re zrze­sza­ją ludzi z całe­go świata?

To są pyta­nia, któ­re zada­je sobie każ­da oso­ba, któ­ra chcia­ła­by uczest­ni­czyć w tar­gach, ale nie jest pew­na co do bez­pie­czeń­stwa i sku­tecz­nej ochro­ny przed wiru­sem. Nie taki dia­beł strasz­ny jak go malują!

Polski rząd 6 czerw­ca 2021 odmro­ził bran­żę tar­go­wą, a co za tym idzie – może­my orga­ni­zo­wać tar­gi, wyda­rze­nia kon­fe­ren­cyj­ne i impre­zy inte­gra­cyj­ne. Wszyscy chcą powro­tu do nor­mal­no­ści – czy to w sfe­rze zawo­do­wej, czy pry­wat­nej. Pamiętajmy, że nasze fir­my rów­nież potrze­bu­ją wspar­cia, aby­śmy mogli ponow­nie poczuć wiatr w żaglach i roz­wi­jać sieć nowych kon­tak­tów biznesowych.

Nasz arty­kuł kie­ru­je­my zarów­no dla wystaw­ców, jak i uczest­ni­ków tar­gów. Celem tego wpi­su jest przedstawienie:

 • korzy­ści z uczest­nic­twa w targach,
 • zasad sani­tar­nych, któ­re powin­ny być uwzględ­nia­ne przy orga­ni­zo­wa­niu imprezy,
 • wymie­nie­nie ele­men­tów, o któ­rych nale­ży pomy­śleć przed targami,
 • orga­ni­za­cji pra­cy zespo­łu targowego.

Zapraszamy do lektury!

Targi są waż­nym ele­men­tem życia gospo­dar­cze­go każ­de­go kra­ju, w tym rów­nież Polski. Generują miej­sca pra­cy, repre­zen­tu­ją pań­stwo na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej oraz są ide­al­ną for­mą nawią­zy­wa­nia nowych kon­tak­tów. Podczas orga­ni­za­cji tar­gów, wystaw­cy chcą zadbać o bez­pie­czeń­stwo uczest­ni­ków, jak i swo­ich pra­cow­ni­ków. Organizatorzy przy­go­to­wu­ją hale tar­go­we tak, aby zmi­ni­ma­li­zo­wać do zera ewen­tu­al­ne zagro­że­nie chorobowe.

Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w targach? 

 • Dostęp do nowo­cze­snych tech­no­lo­gii i inno­wa­cyj­nych rozwiązań.
 • Możliwość pro­mo­cji swo­je­go biz­ne­su i ofer­ty produktowej.
 • Zbieranie infor­ma­cji o ryn­ku – mar­ket research.
 • Analiza dzia­łań konkurencji.
 • Pozyskiwanie nowych kon­tak­tów biz­ne­so­wych, nie tyl­ko z kraju.
 • Budowanie sta­łych rela­cji z uczest­ni­ka­mi targów.
 • Możliwość pozy­ska­nia nowych klientów.
 • Poznanie pre­fe­ren­cji klien­tów w celu efek­tyw­niej­szej adap­ta­cji do zmie­nia­ją­ce­go się popytu.
 • Możliwość pozna­nia nowych kul­tur i trendów.
 • Możliwość fizycz­ne­go przed­sta­wie­nia i obej­rze­nia produktu.

Zasady sanitarne podczas trwania imprezy 

Strefa powi­tal­na gości

Pierwsze wra­że­nie jest zawsze naj­waż­niej­sze. Nie będzie już dru­giej szan­sy na wywo­ła­nie efek­tu “WOW” u zwie­dza­ją­cych. Dlatego waż­nym aspek­tem jest lada recep­cyj­na i odpo­wied­nia oso­ba, któ­ra będzie zachę­ca­ła gości do obej­rze­nia pro­jek­tu. W dzi­siej­szych cza­sach ladę moż­na wypo­sa­żyć w prze­sło­nę ple­xi, któ­ra sta­no­wi barie­rę dla wiru­sa. Również war­to prze­my­śleć usta­wie­nie słup­ków zabez­pie­cza­ją­cych przej­ście i regu­lu­ją­cych wej­ścia oraz wyj­ścia naszych gości.
Funkcjonalnym ele­men­tem tej stre­fy może być tablicz­ka infor­ma­cyj­na o nie­poda­wa­niu rąk przez per­so­nel. Możemy rów­nież na niej przed­sta­wić inne spo­so­by na przy­wi­ta­nie się z zespo­łem tar­go­wym. W świe­cie biz­ne­so­wym naj­po­pu­lar­niej­szą for­mą pozdro­wie­nia stał się tzw. “żół­wik”. Dodatkowo w tym miej­scu powin­ny zostać umiesz­czo­ne środ­ki ochro­ny bez­po­śred­niej: maski, ręka­wicz­ki oraz płyn do dezynfekcji.
Pamiętajmy, że orga­ni­za­to­rzy insta­lu­ją urzą­dze­nia do pomia­ru tem­pe­ra­tu­ry, lam­py UV, sys­te­my ozo­no­wa­nia, oczysz­cza­nia powie­trza itp., aby jesz­cze bar­dziej zabez­pie­czyć odwie­dza­ją­cych. Na obiek­tach tar­go­wych może­my czuć się bez­piecz­nie. Stosujmy się do zale­ceń orga­ni­za­to­rów i śmia­ło może­my powró­cić na obiek­ty tar­go­we w roli wystaw­cy, jak i zwiedzających.

Strefa roz­mów

Jest to miej­sce, któ­re powin­no być wygod­ne i zara­zem funk­cjo­nal­ne, aby goście mie­li moż­li­wość swo­bod­ne­go prze­pro­wa­dze­nia roz­mów pry­wat­nych lub negocjacji.
W tej stre­fie sto­li­ki powin­ny być usta­wio­ne z zacho­wa­niem 1,5 m odstę­pu. To uła­twi poru­sza­nie się uczest­ni­ków i zmniej­szy ryzy­ko zara­że­nia się wirusem.
Kolejną radą jest ogra­ni­cze­nie wie­lo­oso­bo­wych VIP roomów. Można je podzie­lić na kil­ka mniej­szych, aby goście mie­li pew­ność, że są bez­piecz­ni. Limity osób prze­by­wa­ją­cych w jed­nym pomiesz­cze­niu, zna­czą­co redu­ku­ją trans­fer wirusa.
Dezynfekcja pomiesz­cze­nia po każ­dym spo­tka­niu jest rów­nież waż­nym aspek­tem, któ­ry trze­ba brać pod uwa­gę pod­czas orga­ni­za­cji imprez targowych.
Jeżeli nasze sto­isko jest za małe na zacho­wa­nie więk­sze­go odstę­pu pomię­dzy sto­li­ka­mi moż­na roz­wa­żyć zasto­so­wa­nie ścian­ki z ple­xi, by oddzie­lić poszcze­gól­ne sek­to­ry. W tym celu war­to wyko­rzy­stać rów­nież tka­ni­ny, drew­nia­ne kon­struk­cje oraz pane­le dotykowe.
Pamiętajmy, że takie prze­gro­dy mogą w este­tycz­ny spo­sób zostać wkom­po­no­wa­ne w kon­struk­cję sto­iska. Zerknijcie na nasze przy­kła­dy jak jesz­cze przed pan­de­mią sto­so­wa­li­śmy tego typu roz­wią­za­nia. Nasi pro­jek­tan­ci z pew­no­ścią dora­dzą i pod­po­wie­dzą jak może­my zaaran­żo­wać sto­isko, aby rów­nież było „bez­piecz­ne” w dzi­siej­szych czasach.

Strefa produktowa/ ekspozycyjna

Jest to naj­waż­niej­sza z dotych­czas oma­wia­nych stref. Esencja każ­de­go sto­iska. Po to przy­cho­dzą uczest­ni­cy tar­gów – aby móc zoba­czyć, co wystaw­ca ma do zaoferowania.
Podczas pan­de­mii waż­ne jest, aby mini­ma­li­zo­wać ilość pro­duk­tów, do któ­rych klien­ci mają bez­po­śred­ni dostęp. Postarajmy się, żeby przed­sta­wiać fla­go­we pro­duk­ty. Resztę swo­jej ofer­ty moż­na zapre­zen­to­wać za pomo­cą krót­kich fil­mi­ków lub z wyko­rzy­sta­niem mul­ti­me­dial­nych roz­wią­zań. W przy­pad­ku korzy­sta­nia przez gości z jakie­goś pro­duk­tu, pamię­taj o jego dezyn­fek­cji lub umieść jed­no­ra­zo­we ręka­wicz­ki dla zwięk­sze­nia bez­pie­czeń­stwa na stoisku.
Jak moż­na ina­czej zaaran­żo­wać prze­strzeń eks­po­zy­cyj­ną? Pomagają w tym ozna­cze­nia w posta­ci strza­łek na pod­ło­dze lub dro­go­wska­zy, któ­re wyzna­cza­ją kie­ru­nek zwie­dza­nia. W ten spo­sób każ­dy odwie­dza­ją­cy będzie miał pew­ność jak prze­bie­ga kolej­ność wysta­wia­nych produktów.
Dobrym pomy­słem jest skie­ro­wa­nie nie­któ­rych pro­duk­tów na zewnątrz sto­iska tak, aby zwięk­szyć ich dostęp­ność, bez gene­ro­wa­nia dodat­ko­we­go tłoku.

O czym należy pomyśleć przed targami?

 • prze­ana­li­zuj wytycz­ne i regu­la­cje orga­ni­za­to­ra targów,
 • zaopatrz sie­bie i innych w masecz­ki oraz środ­ki do dezynfekcji,
 • przed wyjaz­dem za gra­ni­cę sprawdź sytu­ację epi­de­mio­lo­gicz­ną oraz zasa­dy poru­sza­nia się na tere­nie dane­go kraju,
 • przy­go­tuj jed­no­ra­zo­we kubki,
 • skom­po­nuj indy­wi­du­al­nie zapa­ko­wa­ny poczę­stu­nek dla swo­ich gości,
 • zapew­nij bez­piecz­ną prze­strzeń dla uczest­ni­ków, któ­rzy ocze­ku­ją w kolej­ce na wejście,
 • prze­pro­wadź wywia­dy epi­de­mio­lo­gicz­ne wśród pracowników,
 • zastąp for­mu­la­rze w wer­sji papie­ro­wej kwe­stio­na­riu­sza­mi online,
 • upew­nij się, że ser­wis sprzą­ta­ją­cy otrzy­mał szcze­gó­ło­wy plan zacho­wa­nia higieny.

Organizacja pracy zespołu targowego

Wystawco, pamię­taj o swo­im personelu!
Zespół tar­go­wy skła­da się z ludzi, któ­rzy są na pierw­szej linii fron­tu poprzez bez­po­śred­ni kon­takt z uczest­ni­ka­mi impre­zy. Niemniej jed­nak pamię­taj­my, że cho­ciaż­by w skle­pach docho­dzi codzien­nie do podob­nych kon­tak­tów mię­dzy­ludz­kich. Zachowując naj­wyż­sze stan­dar­dy bez­pie­czeń­stwa nale­ży pomy­śleć o kil­ku pro­stych, ale jak bar­dzo potrzeb­nych, ele­men­tach, któ­re pozwo­lą zre­du­ko­wać ryzy­ko zara­że­nia się COVID-19.
Przede wszyst­kim maski i ręka­wicz­ki. Zaopatrz każ­de­go pra­cow­ni­ka w kil­ka mase­czek jed­no­ra­zo­wych, aby zwięk­szyć poziom higie­ny na stoisku.
Warto zain­we­sto­wać w sta­cję do dezyn­fek­cji, któ­ra jest auto­ma­tycz­na i nie nara­ża uczest­ni­ków tar­gów na doty­ka­nie opa­ko­wań od pły­nu. Dla pra­cow­ni­ków wygo­dą i zwięk­sze­niem bez­pie­czeń­stwa było­by zamon­to­wa­nie bez­do­ty­ko­we­go sys­te­mu otwie­ra­nia drzwi do zaple­cza. Postaraj się rów­nież zapew­nić pra­cow­ni­kom osob­ne szaf­ki na rze­czy oso­bi­ste, aby mie­li kom­fort z ich korzy­sta­nia. Ważnym wypo­sa­że­niem zaple­cza jest zlew, po to, aby obsłu­ga mogła regu­lar­nie myć ręce. Dotychczas był to czę­sto pomi­ja­ny aspekt w two­rze­niu sto­isk, ale w dzi­siej­szych cza­sach ma bar­dzo duże zna­cze­nie. W stre­fie gastro­no­micz­nej lub stre­fie roz­mów sto­suj napo­je butel­ko­wa­ne lub w jed­no­ra­zo­wych kub­kach. Oba roz­wią­za­nia możesz sper­so­na­li­zo­wać i wyko­rzy­stać swój bran­ding, co zwięk­szy roz­po­zna­wal­ność mar­ki. Również pomyśl nad ofe­ro­wa­niem lunch­bo­xów. Zrezygnuj z bufe­tu, któ­ry jesz­cze bar­dziej nara­ża nas na bli­skie kon­tak­ty z innym uczest­ni­kiem i doty­ka­nie tych samych przed­mio­tów przez wie­le osób. Do każ­de­go zesta­wu lun­cho­we­go powi­nie­neś dodać jed­no­ra­zo­we sztućce.

Podsumowanie

Każdy z nie­cier­pli­wo­ścią ocze­ku­je szyb­kie­go powro­tu do nor­mal­no­ści. W trak­cie kie­dy wszyst­kie tar­gi były zamknię­te zarząd i pra­cow­ni­cy ośrod­ków tar­go­wych nie próż­no­wa­li. Prowadzili roz­mo­wy i wdra­ża­li sku­tecz­ne roz­wią­za­nia, któ­re mia­ły na celu zor­ga­ni­zo­wa­nie bez­piecz­nej impre­zy z zacho­wa­niem obostrzeń w reżi­mie sani­tar­nym. Firmy wyko­nu­ją­ce sto­iska tar­go­we rów­nież dosto­so­wu­ją swo­je pro­jek­ty i roz­wią­za­nia kon­struk­cyj­ne do panu­ją­cych wyma­gań zwią­za­nych z pan­de­mią. Projektanci fir­my Meliński Minuth z przy­jem­no­ścią dora­dzą Państwu jak moż­na efek­tyw­nie roz­pla­no­wać sto­isko i wyko­rzy­stać jego poten­cjał na targach.

Zerknij na naszą ulot­kę jak bez­piecz­nie powró­cić na targi.