Przegrody ochronne w Twoim lokalu

Jeżeli szu­kasz naj­lep­szych roz­wią­zań dla Twojej fir­my, koniecz­nie prze­czy­taj nasze wska­zów­ki doty­czą­ce prze­gród anty­wi­ru­so­wych. To dosko­na­ła ochro­na, nie tyl­ko w loka­lach o małej powierzch­ni. Dzięki nim zarów­no pra­cow­ni­cy, jak i klien­ci mogą czuć się bez­piecz­nie. Sprawdź, co ofe­ru­je­my w tym zakresie!

Wyodrębniona przestrzeń dzięki ochronnej przegrodzie

Aby Twoja fir­ma mogła funk­cjo­no­wać, powi­nie­neś pomy­śleć nie tyl­ko o masecz­kach i środ­kach dezyn­fe­ku­ją­cych. Czasami dane sto­isko lub kon­kret­ną prze­strzeń dodat­ko­wo war­to odizo­lo­wać. W ten spo­sób chro­nisz zdro­wie osób, któ­re w tym miej­scu pra­cu­ją, ale przede wszyst­kim dajesz poczu­cie bez­pie­czeń­stwa tym, któ­rzy korzy­sta­ją z Twoich usług. Inwestowanie w prze­gro­dy anty­wi­ru­so­we jest więc swe­go rodza­ju wyra­zem sza­cun­ku dla klien­tów, któ­rzy decy­du­ją się odwie­dzić Twoją firmę.

Indywidualnie dopa­so­wa­ne

W skle­pach zazwy­czaj poja­wia­ją się zwy­czaj­ne osło­ny, któ­re są wyko­na­ne jedy­nie z ple­xi. Nie mają one walo­rów este­tycz­nych, cho­ciaż speł­nia­ją swo­ją funk­cję ochron­ną. U nas zamó­wisz dosko­na­łe jako­ścio­wo prze­gro­dy dopa­so­wa­ne do wystro­ju i sta­ran­nie wykoń­czo­ne. Dbamy o to, by były dosto­so­wa­ne do cha­rak­te­ru danej dzia­łal­no­ści i korzyst­nie pre­zen­to­wa­ły się w kon­kret­nej prze­strze­ni. Jako pro­du­cent sto­isk tar­go­wych mamy doświad­cze­nie w two­rze­niu róż­ne­go rodza­ju para­wa­nów i prze­pie­rzeń. Niezależnie od tego, czy pro­wa­dzisz siłow­nię, czy kawiar­nię, zapro­jek­tu­je­my dla Ciebie pro­fe­sjo­nal­nie wyko­na­ne ele­men­ty pozwa­la­ją­ce zacho­wać dystans społeczny.

Wiele mode­li

Najprostszą, ofe­ro­wa­ną przez nas prze­gro­dą anty­wi­ru­so­wą jest bia­ła, drew­nia­na pły­ta na sta­lo­wych nogach. Minimalistyczna i pro­sto­li­nij­na może być zasto­so­wa­na w kawiar­niach lub salo­nach kosme­tycz­nych, a tak­że w gabi­ne­tach lekar­skich i przy­chod­niach. Ogranicza moż­li­wość roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sów i sepa­ru­je od innych, obcych osób.

W ofer­cie mamy też osło­ny prze­zro­czy­ste, któ­re na pierw­szy rzut oka są nie­mal nie­wi­docz­ne i spra­wia­ją, że lokal wyda­je się bar­dziej prze­stron­ny. Ich kolor i roz­miar może­my dopa­so­wać indy­wi­du­al­nie do potrzeb danej fir­my. Skontaktuj się z nami i dopy­taj o szczegóły!

Na wymiar

Posiadamy odpo­wied­ni sprzęt i mate­ria­ły, a przede wszyst­kim zatrud­nia­my doświad­czo­nych pra­cow­ni­ków, dla­te­go reali­zu­je­my prze­gro­dy anty­wi­ru­so­we tak­że na zamó­wie­nie. Są to mniej lub bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne pro­jek­ty, tak­że takie, któ­re są na tyle atrak­cyj­ne, że sta­ją się cha­rak­te­ry­stycz­nym ele­men­tem aran­ża­cji wnętrz. Jeżeli więc masz pomysł i szu­kasz kogoś, kto go zre­ali­zu­je, koniecz­nie zgłoś się do nas. Wspólnie opra­cu­je­my kon­cep­cję i stwo­rzy­my dla Ciebie wyjąt­ko­we osłony!

W biu­rach i fabrykach

Na dużych prze­strze­niach, takich jak biu­ra, hale pro­duk­cyj­ne i fabry­ki tra­dy­cyj­ne prze­gro­dy mogą nie wystar­czyć. Wówczas, by ogra­ni­czyć bez­po­śred­ni kon­takt pomię­dzy pra­cu­ją­cy­mi oso­ba­mi, war­to zain­sta­lo­wać spe­cjal­ne boxy. Są to odpo­wied­nio skon­stru­owa­ne ścian­ki, któ­re two­rzą całość, jed­no­cze­śnie świet­nie się pre­zen­tu­jąc i nie utrud­nia­jąc wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków. Nowoczesny design łączą z prak­tycz­nym zasto­so­wa­niem i sta­no­wią ochro­nę przed wirusami.

Na bazar­kach i w ogródkach

Boxy mogą się przy­dać tak­że na zewnątrz. Jeżeli Twoje sto­isko na tar­gu nie jest odse­pa­ro­wa­ne, roz­waż zakup spe­cjal­nej osło­ny zło­żo­nej z trzech ścian i sufi­tu. Solidne wyko­na­nie daje gwa­ran­cję, że będziesz mógł jej uży­wać przez dłuż­szy czas. To odpor­na na uszko­dze­nia i bar­dzo prak­tycz­na konstrukcja.

Tego typu zewnętrz­na prze­gro­da znaj­dzie też zasto­so­wa­nie w ogród­kach restau­ra­cyj­nych, o ile są one na tyle duże, by prze­su­nąć poszcze­gól­ne sto­li­ki na więk­sze odle­gło­ści. Koniecznie zobacz w naszej ofer­cie, jak takie boxy wyglądają!

Praktyczne roz­wią­za­nie

Należy pod­kre­ślić, że pro­du­ko­wa­ne przez nas osło­ny anty­wi­ru­so­we nie są tak szczel­ne, jak ślu­zy w szpi­ta­lach zakaź­nych, czy­li nie zapew­nia­ją peł­nej ochro­ny przed czyn­ni­ka­mi infek­cyj­ny­mi. Minimalizują nato­miast moż­li­wość zaka­że­nia, więc war­to roz­wa­żyć ich zakup i tym samym zadbać o zdro­wie swo­je oraz innych. Wypróbuj i ogra­nicz ryzy­ko roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sów w naj­bliż­szym otoczeniu!

Zobacz nasze realizacje!

Skontaktuj się z nami:

Tel. +48 61 845 63 07
Tel. +48 61 845 63 19
marketing@melinski-minuth.com.pl