Rodzaje frontów kuchennych

Przewodnika mate­ria­ło­we­go ciąg dal­szy! Tym razem pre­zen­tu­je­my rodza­je fron­tów kuchennych.

Zaczynamy od FRONTÓW LAMINOWANYCH.

Materiał skła­da się z pły­ty i poło­żo­ne­go na nią lami­na­tu. Tak, jak wspo­mi­na­li­śmy wcze­śniej może­my sto­so­wać je zarów­no na fron­ty, jak i bla­ty kuchen­ne. Jest to jeden z naj­czę­ściej uży­wa­nych materiałów.
Ich zale­tą jest duży wybór kolo­rów i struk­tur. Dzięki temu w łatwy spo­sób może­my stwo­rzyć nad­zwy­czaj­ną kuchnię.

FRONTY LAKIEROWANE

Tego rodza­ju fron­ty, to nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści kolo­ry­stycz­ne! Mogą być mato­we, półmatowe lub w poły­sku. Zaletą mate­ria­łu jest łatwe czysz­cze­nie i duża odpor­ność na zary­so­wa­nia. Płyta MDF pokry­wa­na jest lakie­rem w kil­ku war­stwach, wybra­nym kolo­rem z pale­ty RAL. Dużą zale­tą jest moż­li­wość stwo­rze­nia uchwy­tów frezowanych.
Jeżeli marzysz o nie­stan­dar­do­wej kolo­ry­sty­ce kuch­ni z pew­no­ścią znaj­dziesz coś dla siebie :).

FRONTY AKRYLOWE

W ostat­nich cza­sach mate­riał zyskał popu­lar­ność. To połączenie pły­ty z gru­bą war­stwą akry­lu, dzięki cze­mu są twar­de i jesz­cze bar­dziej wytrzy­ma­łe. W zesta­wie­niu z fron­ta­mi lakie­ro­wa­ny­mi, te są bar­dziej odpor­ne na wszel­kie­go rodza­ju zary­so­wa­nia. Największą popularnością cie­szą się fron­ty akry­lo­we w wyso­kim połysku.

Warto pod­kre­ślić, że jako jeden z nie­licz­nych mate­ria­łów nie oddzia­łu­je na pro­mie­nie UV, co ozna­cza, że jego kolor pozo­sta­nie niezmienny.

FRONTY FORNIROWANE

Tego rodza­je fron­ty, to podob­ne roz­wią­za­nie do fron­tów drew­nia­nych. Składają się one z pły­ty pokry­tej cien­ką okle­iną drewnianą.
Materiał pre­zen­tu­je się bar­dzo sty­lo­wo we wnętrzach. Jest wytrzy­ma­ły, jed­nak trud­niej­szy w odno­wie­niu w przy­pad­ku uszko­dzeń mechanicznych.

FRONTY DREWNIANE

Na koniec przed­sta­wia­my tra­dy­cyj­ne roz­wią­za­nie, któ­re pasu­je zarów­no do nowo­cze­snej, jak i kla­sycz­nej kuch­ni. Jeżeli doce­nia­my natu­ral­ne pięk­no i jego nie­do­sko­na­ło­ści, jest to ide­al­ny wybór dla nas.

O tego typu mate­riał war­to w odpo­wied­ni spo­sób zadbać, nato­miast w przy­pad­ku więk­szych uszko­dzeń mecha­nicz­nych, dużą zale­tą jest łatwa obrób­ka i odnowienie.

Drewno moż­na fre­zo­wać, a w rezul­ta­cie uzy­skać wyjąt­ko­wy wzór lub funk­cjo­nal­ne, ukry­te uchwyty.

Chcesz poroz­ma­wiać o moż­li­wo­ściach w Twojej nowej kuchni?

Chętnie pomo­że­my stwo­rzyć wyjąt­ko­wą i ponad­cza­so­wą prze­strzeń o jakiej marzysz :).

Zobacz nasze realizacje!

Skontaktuj się z nami:

Tel. +48 61 845 63 07
Tel. +48 61 845 63 19
marketing@melinski-minuth.com.pl