Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Nasz zespół czyn­nie wspie­ra tę szla­chet­ną ini­cja­ty­wę. Cieszymy się, że każ­de­go roku do pusz­ki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tra­fia­ją zło­tów­ki z nasze­go budże­tu. Gramy z Orkiestrą do koń­ca świa­ta i o jeden dzień dłużej!