Nagrodzone projekty – marka Coway na IFA Berlin

Zachęcamy do prze­czy­ta­nia kolej­ne­go wpi­su z serii Przegląd nagro­dzo­nych pro­jek­tów. Pamiętajcie, że nie­stan­dar­do­we roz­wią­za­nia przy­czy­nia­ją się do Waszego suk­ce­su na tar­gach. Atrakcyjnie zaaran­żo­wa­na prze­strzeń eks­po­zy­cyj­na, odpo­wied­nio dobra­ne mate­ria­ły kon­struk­cyj­ne, nie­sza­blo­no­we pomy­sły, dba­łość o naj­mniej­szy szcze­gół to czyn­ni­ki, któ­re powo­du­ją, że sto­iska przy­cią­ga­ją odwie­dza­ją­cych. To nie­wąt­pli­wie przy­czy­nia się do zwro­tu z inwe­sty­cji prze­zna­czo­nej na impre­zy targowe.
Jeżeli chcesz zoba­czyć jak to robią naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ne mar­ki to koniecz­nie prze­czy­taj nasz wpis. Zdradzamy, co przy­czy­ni­ło się do suk­ce­su fir­my Coway na tar­gach IFA Berlin 2019. Warto dodać, że sto­isko zaję­ło 1 miej­sce w kate­go­rii Ekspozycje tar­go­we zagra­nicz­ne powy­żej 50 m2 w kon­kur­sie Ekspozycja Roku 2019 ?

O wystawcy

Firma Coway roz­po­czę­ła swo­ją dzia­łal­ność w 1989 roku. Od same­go począt­ku misją fir­my była popra­wa codzien­ne­go życia ludzi i dba­łość o ich zdro­wie oraz dobre samo­po­czu­cie. W 2016 roku for­mal­nie okre­ślo­no nową wizję przy­szło­ści mar­ki: „The Life Care Company”. To nada­ło dyna­mi­ki roz­wo­jo­wi. Dzięki temu Coway jest nume­rem jeden na kore­ań­skim ryn­ku oczysz­cza­czy wody i powietrza.

Zanieczyszczone powie­trze, woda, cho­ro­by cywi­li­za­cyj­ne to pro­ble­my, z któ­ry­mi mie­rzy się współ­cze­sne spo­łe­czeń­stwo. Dbałość o zdro­wie to jed­no z naj­więk­szych obec­nie wyzwań czło­wie­ka. Pomagają w tym pro­duk­ty Coway, któ­re łączą nowo­cze­sne roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne z wyso­kiej jako­ści designem.

Marka przy­wią­zu­je ogrom­ną wagę zarów­no do desi­gnu, jak i jako­ści wyko­na­nia. Priorytetem jest funk­cjo­nal­ność oraz sku­tecz­ność produktów.

O targach

Targi Elektroniki użyt­ko­wej IFA to jed­na z naj­więk­szych i naj­waż­niej­szych imprez z pogra­ni­cza biz­ne­su, nauki, han­dlu i pro­duk­cji. Po raz pierw­szy impre­za ta odby­ła się w 1924 roku pod nazwą Berlin Radio Show. Corocznie tar­gi IFA odwie­dza­ją tłu­my miło­śni­ków sprzę­tu mul­ti­me­dial­ne­go spra­gnio­nych nowo­ści przed­sta­wia­nych przez wio­dą­cych pro­du­cen­tów elek­tro­ni­ki kon­su­menc­kiej. To wła­śnie w Berlinie podzi­wiać moż­na pre­mie­ro­we pro­duk­ty, naj­no­wo­cze­śniej­sze tech­no­lo­gie, inno­wa­cje i tren­dy. Targom towa­rzy­szy boga­ty pro­gram imprez dodat­ko­wych, dają­cych jed­no­cze­śnie sze­ro­ki i pogłę­bio­ny ogląd obec­nych tren­dów i prze­wi­dy­wa­nych przy­szłych kie­run­ków roz­wo­ju elek­tro­ni­ki użytkowej.

Inspiracje

Wnętrze sto­iska podzie­lo­no na stre­fy odpo­wia­da­ją­ce kate­go­riom pro­duk­to­wym Klienta. Nawiązywały one do dwóch natu­ral­nych żywio­łów, takich jak wodapowie­trze. Dzięki takiej kla­sy­fi­ka­cji pro­duk­ty mar­ki ide­al­nie dopa­so­wu­ją się do oto­cze­nia, a przy tym sto­isko sta­ło się łatwe w komu­ni­ka­cji z odbiorcą.

Produkty mar­ki zosta­ły stwo­rzo­ne z myślą o czło­wie­ku. Dzięki wyko­ny­wa­nym bada­niom oraz naj­now­szej tech­no­lo­gii dają nam moż­li­wość oddy­cha­nia czyst­szym powie­trzem. Ideą fir­my jest wia­ra o popra­wę zarów­no jako­ści życia, powie­trza, jak i zdro­wia. Należy tak­że zwró­cić uwa­gę na sam wygląd. Przedmioty zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne z dba­ło­ścią o każ­dy detal, nie zapo­mi­na­jąc jed­nak o ich funk­cjo­nal­no­ści oraz sku­tecz­no­ści.

Zastosowane materiały

Do budo­wy sto­iska zasto­so­wa­ne zosta­ły wyso­kiej jako­ści mate­ria­ły, któ­re dodat­ko­wo pod­kre­śla­ły jego pre­stiż. Jako wyko­naw­cy doło­ży­li­śmy wszel­kich sta­rań, aby każ­dy detal kon­struk­cji był dopracowany.

Pokrycie kon­struk­cji dibo­nem lustrza­nym, nie tyl­ko optycz­nie powięk­sza wnę­trze, ale tak­że nada­je jemu cech ekskluzywności.

W cen­trum budow­li znaj­do­wa­ły się wyspy zawie­ra­ją­ce eks­po­zy­cję Klienta. Nad każ­dą z nich umiesz­czo­no pod­wie­sza­ne kase­to­ny, któ­re zosta­ły wykoń­czo­ne bari­so­lem. Dzięki takie­mu zabie­go­wi stre­fy zosta­ły wyeks­po­no­wa­ne oraz doświetlone.

Spójnośćele­gan­cja przede wszyst­kim. Zarówno przy wykoń­cze­niu wnę­trza, jak i przy pro­jek­to­wa­niu pro­duk­tów COWAY, detal ma zna­cze­nie. Lustrzane lam­py peł­nią zarów­no funk­cję oświe­tla­ją­cą, jak i deko­ra­cyj­ną. Są rów­nież nawią­za­niem do lustrza­ne­go dibon­du wyko­rzy­sty­wa­ne­go w kil­ku stre­fach stoiska.

W pod­świe­tla­nej ladzie infor­ma­cyj­nej na Klientów cze­ka­ły obran­do­wa­ne butel­ki z wodą, któ­ra zosta­ła uprzed­nio przefiltrowana.

Konstrukcja sto­iska znaj­do­wa­ła się na pode­ście, co dodat­ko­wo zwięk­sza­ło jego prestiż.

Strefy stoiska

  • Strefy Meeting Room two­rzą ide­al­ną prze­strzeń do biz­ne­so­wych roz­mów. Znajdowały się w tyl­nej czę­ści sto­iska, a zasła­nia­ją­ce pomieszczenie-szkło, two­rzy­ło ciche i kom­for­to­we miejsce.
  • W stre­fie Air Zone w cie­ka­wy spo­sób zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne akce­so­ria i fil­try. Obok nich znaj­do­wał się panel doty­ko­wy, w któ­rym wyświe­tla­no pre­zen­ta­cję pro­duk­to­wą oraz dodat­ko­we infor­ma­cje techniczne.
  • W stre­fie Living Care, znaj­do­wa­ły się pod­świe­tla­ne wnę­ki, któ­re peł­ni­ły funk­cję eks­po­zy­to­rów. Ścianka w naroż­ni­ku była pokry­ta żebro­wa­ny­mi ele­men­ta­mi imi­tu­ją­cy­mi drew­no. Siedziska zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne z wyko­rzy­sta­niem tych samych mate­ria­łów, któ­re wystę­po­wa­ły na sto­isku. Dzięki temu wkom­po­no­wa­ły się w otoczenie.
  • Strefa Water Zone dodat­ko­wo zosta­ła obu­do­wa­na kon­struk­cją z pły­ty me lami­no­wa­nej drew­no­po­dob­nej. Panował tam cie­pły i domo­wy kli­mat. W jej gór­nej czę­ści zosta­ło umiesz­czo­ne oświe­tle­nie. Pozwoliło to na odpo­wied­nie doświe­tle­nie eks­po­zy­to­rów z pro­duk­ta­mi Klienta.
  • Największą atrak­cją była stre­fa Highlight Zone. Umieszczono tam ekra­ny LED, na któ­rych wyświe­tla­no wideo przed­sta­wia­ją­ce naj­now­szą tech­no­lo­gię fir­my. Zastosowanie dibon­du pod sufi­tem spra­wi­ło powsta­nie trój­wy­mia­ro­wej prze­strze­ni. Zdecydowanie to miej­sce peł­ni­ło rolę eyecat­che­ra.