Ażurowe stoiska targowe

Jako przed­się­bior­ca masz mnó­stwo moż­li­wo­ści, by zapre­zen­to­wać swo­je pro­duk­ty. Jednym ze spo­so­bów na przy­cią­gnię­cie uwa­gi klien­tów jest stwo­rze­nie ory­gi­nal­nej zabu­do­wy tar­go­wej pod­czas spo­tka­nia bran­żo­we­go. Z tego wpi­su dowiesz się, jakie zale­ty nio­są ze sobą ażu­ro­we sto­iska wysta­wien­ni­cze, a tak­że w jaki spo­sób je przy­go­to­wać, by sku­tecz­nie pro­mo­wać swo­ją fir­mę. Zapraszamy do lektury!

 

Najnowsze trendy w aranżacjach targowych

W cią­gu ostat­nich lat prze­mysł wysta­wien­ni­czy bar­dzo się roz­wi­nął. Zwiększyła się nie tyl­ko licz­ba tech­nik, ale i mate­ria­łów wyko­rzy­sty­wa­nych pod­czas budo­wy sto­iska na tar­gi. Na chwi­lę obec­ną naj­mod­niej­sze jest pro­jek­to­wa­nie prze­strze­ni w taki spo­sób, by oddzia­ły­wać na róż­ne zmy­sły klien­tów. Stymulacja wzro­ko­wa, węcho­wa czy doty­ko­wa zachę­ca do kon­tak­tu z mar­ką, jed­no­cze­śnie pozo­sta­jąc w pamię­ci odbior­cy przez dłu­gi czas.

Na fali naj­go­ręt­szych tren­dów pozo­sta­ją też lek­kie i funk­cjo­nal­ne sys­te­my wysta­wien­ni­cze. Klasyczne ścian­ki rekla­mo­we na tar­gach coraz czę­ściej zastę­pu­ją nowo­cze­sne ele­men­ty, któ­re w umie­jęt­ny spo­sób łączą uży­tecz­ność z kre­atyw­no­ścią. Warto też dodać, że wystaw­cy odcho­dzą od tra­dy­cyj­ne­go „ukła­du pudeł­ko­we­go”. Współczesna prze­strzeń tar­go­wa ma być nie­sza­blo­no­wa i atrak­cyj­na pod wzglę­dem wizu­al­nym, wpły­wa­jąc na per­cep­cję odwiedzających.

Nowoczesne i lekkie ażurowe stoiska targowe

Trend nie­stan­dar­do­we­go podej­ścia do archi­tek­tu­ry wysta­wien­ni­czej bar­dzo dobrze odzwier­cie­dla­ją ażu­ro­we sto­iska tar­go­we. Poza tym, że przy­ku­wa­ją uwa­gę nie­ba­nal­nym desi­gnem, odzna­cza­ją się też wyjąt­ko­wo lek­ką kon­struk­cją. Charakterystyczne, ele­ganc­kie prze­świ­ty nie tyl­ko wpusz­cza­ją świa­tło. Sprawiają też, że prze­strzeń optycz­nie sta­je się więk­sza i bar­dziej otwar­ta dla gości. Przy pomo­cy ażu­ro­wych ele­men­tów moż­na skon­stru­ować zarów­no jed­no­po­zio­mo­we, jak i dwu­po­zio­mo­we sto­isko targowe.

Prześwitujące akcen­ty świet­nie spraw­dzą się nie tyl­ko jako poje­dyn­cze deta­le. Przy pomo­cy tego rodza­ju ścia­nek możesz stwo­rzyć spój­ną i este­tycz­ną aran­ża­cję, sta­no­wią­cą sty­lo­we roz­wią­za­nie nie­mal­że dla każ­dej z branż. Jeśli cenisz sobie mini­ma­lizm i nowo­cze­sność, na takim sto­isku z całą pew­no­ścią się odnaj­dziesz. Elegancję kon­struk­cji pod­kre­ślisz poprzez sta­ran­nie dobra­ne kolo­ry oraz odpo­wied­nie oświe­tle­nie. W tej kwe­stii możesz poku­sić się np. o zasto­so­wa­nie bar­dzo mod­nych punk­to­wych źró­deł świa­tła. W ten spo­sób zwięk­szysz widocz­ność eks­po­no­wa­nych pro­duk­tów, a tak­że uatrak­cyj­nisz przestrzeń.

 

W jaki sposób stworzyć ażurowe stoisko na targi?

Tutaj masz dwie moż­li­wo­ści. Jeśli dobrze znasz bran­żę wysta­wien­ni­czą i na bie­żą­co śle­dzisz naj­now­sze tren­dy, możesz zde­cy­do­wać się na dzia­ła­nie na wła­sną rękę. Wystarczy, że zamó­wisz goto­we mate­ria­ły. Jeżeli jed­nak nie masz doświad­cze­nia w tej dzie­dzi­nie lub po pro­stu nie dys­po­nu­jesz wystar­cza­ją­cą ilo­ścią cza­su, budo­wę ażu­ro­we­go sto­iska tar­go­we­go możesz powie­rzyć pro­fe­sjo­na­li­stom. Podejmując współ­pra­cę z wyspe­cja­li­zo­wa­ną fir­mą, nie tyl­ko zaosz­czę­dzisz cen­ne godzi­ny. Eksperci opra­cu­ją dla Ciebie indy­wi­du­al­ny pro­jekt, uwzględ­nia­jąc spe­cy­fi­kę bran­ży, w któ­rej dzia­łasz oraz Twoje szcze­gó­ło­we wyma­ga­nia. Podpowiedzą Ci też, co jest obec­nie naj­bar­dziej pożą­da­ne, a któ­re roz­wią­za­nia prze­sta­ły być modne.

Korzystając z usług doświad­czo­ne­go przed­się­bior­stwa, zyskasz:

  • ory­gi­nal­ne sto­isko o wyglą­dzie zgod­nym ze świa­to­wy­mi tren­da­mi w prze­my­śle wystawienniczym,
  • solid­ną i bez­błęd­nie zapro­jek­to­wa­ną konstrukcję,
  • pomoc w dobo­rze odpo­wied­nich mate­ria­łów do budo­wy stoiska,
  • facho­we wspar­cie na każ­dym eta­pie reali­za­cji zamówienia.

Podsumowanie

Planując udział w wyda­rze­niu bran­żo­wym, musisz zadbać o umie­jęt­ne połą­cze­nie ze sobą kwe­stii mery­to­rycz­nych z kre­atyw­no­ścią i naj­now­szy­mi tren­da­mi. Ażurowe sto­isko tar­go­we to cie­ka­wa pro­po­zy­cja na stwo­rze­nie ory­gi­nal­nej aran­ża­cji, obok któ­rej żaden odwie­dza­ją­cy nie przej­dzie obo­jęt­nie. Jeśli szu­kasz fir­my, któ­ra ma w swo­jej ofer­cie pro­jek­to­wa­nie i mon­taż sto­isk tar­go­wych, zgłoś się do Meliński Minuth. Nasz zespół przy­go­tu­je dla Ciebie kom­plek­so­wy pro­jekt od A do Z, a Ty nie będziesz musiał przej­mo­wać się żad­nym szczegółem!

Zobacz nasze realizacje!

Skontaktuj się z nami:

Tel. +48 61 845 63 07
Tel. +48 61 845 63 19
marketing@melinski-minuth.com.pl