Czołowe stoiska targowe

Wybierając się na tar­gi bran­żo­we, trze­ba odpo­wied­nio wcze­śniej zare­zer­wo­wać opty­mal­ne miej­sce do zapre­zen­to­wa­nia swo­ich pro­duk­tów i usług. Spośród sta­no­wisk tar­go­wych naj­lep­sze są te, do któ­rych jest łatwy dostęp, takie jak sto­iska czo­ło­we, zwa­ne rów­nież pół­wy­spa­mi. Jeśli zasta­na­wiasz się, jak je zago­spo­da­ro­wać, koniecz­nie prze­czy­taj ten wpis. Podpowiadamy, jak w peł­ni wyko­rzy­stać ich moż­li­wo­ści i tym samym pozy­skać nowych klientów.

Czym się charakteryzują czołowe stoiska na targi?

 

Należy pod­kre­ślić, że sto­iska czo­ło­we nale­żą do pre­sti­żo­wych, ale też droż­szych. Czy ta inwe­sty­cja się opła­ca? Z pew­no­ścią tak, jeże­li potrze­bu­jesz więk­szej prze­strze­ni, niż ofe­ru­je stan­dar­do­we, ogra­ni­czo­ne z trzech stron sto­isko sze­re­go­we. Nieco bar­dziej kom­for­to­we jest sta­no­wi­sko naroż­ne, ale tyl­ko pół­wy­sep pozwo­li Ci stwo­rzyć otwar­tą, nie­tu­zin­ko­wą, tym­cza­so­wą archi­tek­tu­rę, któ­ra przy­cią­gnie wie­lu zain­te­re­so­wa­nych i poten­cjal­nych kon­tra­hen­tów. Czym cha­rak­te­ry­zu­je się taka eks­po­zy­cja? Przede wszyst­kim tym, że ma tyl­ko jed­ną ścia­nę. Jest więc do niej dostęp z trzech stron, co sprzy­ja nawią­zy­wa­niu roz­mów i pre­zen­to­wa­niu pro­duk­tów. Poza tym zazwy­czaj sto­iska czo­ło­we są świet­nie usy­tu­owa­ne i wie­le osób mija je, zwie­dza­jąc targi.

Bezpieczne i wytrzymałe

Rezerwując pół­wy­sep, naj­le­piej zatrud­nić fachow­ców do jego zago­spo­da­ro­wa­nia. Warto więc prze­my­śleć swo­je ocze­ki­wa­nia i przed­sta­wić je fir­mie, któ­ra będzie odpo­wie­dzial­na za pro­jekt. Dzięki temu zyskasz czas i bez­piecz­ne sto­isko tar­go­we, któ­re zosta­nie przy­go­to­wa­ne zgod­nie z prze­pi­sa­mi BHP i Twoimi suge­stia­mi. Jego kon­struk­cja powin­na być wytrzy­ma­ła i pozba­wio­na ele­men­tów, któ­re zagra­ża­ły­by pra­cow­ni­kom lub odwie­dza­ją­cym. Poza tym pro­fe­sjo­nal­ny mon­taż gwa­ran­tu­je szyb­kie i spraw­ne demon­to­wa­nie. Bardzo waż­na jest też sama aran­ża­cja, dzię­ki któ­rej Twoje sto­isko nabie­rze bla­sku i będzie zapa­mię­ta­ne przez wszyst­kich, któ­rzy je zobaczą.

Efekty spe­cjal­ne

Wiele zale­ży od tego, czym zaj­mu­je się Twoja fir­ma. Niektóre bran­że są nasta­wio­ne na pre­zen­to­wa­nie mate­ria­łów rekla­mo­wych, inne w cza­sie tar­gów poka­zu­ją kon­kret­ne pro­duk­ty. Wszystkie jed­nak mają jeden cel – nawią­za­nie kon­tak­tu. Biorą udział w tego typu impre­zie po to, by zyskać zain­te­re­so­wa­nie, któ­re w przy­szło­ści prze­ło­ży się na suk­ces komer­cyj­ny. Dlatego aran­ża­cje sto­isk tar­go­wych są coraz bar­dziej nowo­cze­sne. Wykorzystuje się w nich mul­ti­me­dia i współ­cze­sne tech­no­lo­gie. Jednak waż­ne są też wygod­ne meble, na któ­rych klient może usiąść, odpo­wied­nio dobra­na kolo­ry­sty­ka i przy­ja­zne oświetlenie.

Postaw na wygodę 

Profesjonalnie wyko­na­ne sto­iska czo­ło­we są bar­dzo funk­cjo­nal­ne, zapro­jek­to­wa­ne z myślą o kom­for­cie pra­cow­ni­ków, ale też odwie­dza­ją­cych. Jeśli chcesz, by klien­ci zatrzy­ma­li się na Twoim pół­wy­spie dłu­żej, zadbaj o kana­py i fote­le, a tak­że o sto­lik kawo­wy. W zupeł­nie innym sty­lu będzie utrzy­ma­ne sta­no­wi­sko, w któ­rym poja­wi się lada i wyso­kie stoł­ki baro­we. Możliwości jest wie­le, istot­ne jed­nak jest to, by wypo­sa­że­nie sto­iska zachę­ca­ło do interakcji.

Warto też odpo­wied­nio zago­spo­da­ro­wać jedy­ną ścia­nę, jaką masz do dys­po­zy­cji w sto­isku czo­ło­wym. Można na niej zamon­to­wać pół­ki, tele­bi­my, ekra­ny doty­ko­we. Powinna być widocz­na z dale­ka i oddzia­ły­wać na poten­cjal­nych odbiorców.

Pamiętaj tak­że o zakry­ciu nie tyl­ko nie­este­tycz­nych kabli, ale też innych ele­men­tów, któ­re nie nale­żą do eks­po­zy­cji (pudła, kar­to­ny). Zachowaj czy­stość i porzą­dek. Nie zapo­mnij rów­nież o uśmie­chu, któ­ry na pew­no zjed­na Ci wie­lu rozmówców.

Idealna kom­po­zy­cja

Przy two­rze­niu aran­ża­cji sto­iska tar­go­we­go bar­dzo waż­na jest kre­atyw­ność, nie­sza­blo­no­we pomy­sły i nie­stan­dar­do­we podej­ście do tema­tu. Nie wyko­rzy­stuj więc cały czas tych samych sche­ma­tów – wyjdź poza nie i zaskocz klien­tów. Niech całość two­rzy spój­ny pro­jekt, któ­ry anga­żu­je oso­by prze­cho­dzą­ce w pobli­żu. Powinien im dostar­czyć zaba­wy lub sil­nych wra­żeń, któ­rych dłu­go nie zapomną.

Nie tyl­ko logo

Nie ogra­ni­czaj się więc do mini­mum, czy­li do pre­zen­to­wa­nia logo swo­jej fir­my i roz­da­wa­nia ulo­tek. To sta­now­czo za mało, by być zapa­mię­ta­nym przez uczest­ni­ków impre­zy. W peł­ni wyko­rzy­staj moż­li­wo­ści sto­iska czo­ło­we­go. Wpływaj na odbior­ców przy pomo­cy dźwię­ków i zapa­chów, stwórz wyjąt­ko­wą atmos­fe­rę. W ten spo­sób zachę­cisz wie­le osób do pozna­nia Twoich pro­duk­tów lub usług.

Zobacz nasze realizacje!

Skontaktuj się z nami:

Tel. +48 61 845 63 07
Tel. +48 61 845 63 19
marketing@melinski-minuth.com.pl