Drewniane stoiska targowe

Wielu oso­bom drew­nia­ne sto­iska tar­go­we koja­rzą się z pro­sty­mi bud­ka­mi na kier­ma­szach i jar­mar­kach. Tymczasem na halach tar­go­wych sto­iska drew­nia­ne to nowo­cze­sne kon­struk­cje, któ­re aran­żu­je się zgod­nie z potrze­ba­mi danej fir­my. Są kli­ma­tycz­ne i nie­ba­nal­ne. Zachwycają i zachę­ca­ją do tego, by spę­dzić w nich tro­chę wię­cej cza­su. Przyciągają cha­rak­te­ry­stycz­nym zapa­chem. Jeśli roz­wa­żasz wyko­rzy­sta­nie takie­go sto­iska, koniecz­nie prze­czy­taj ten wpis! Dowiesz się, jakie są inne jego zale­ty i w jaki spo­sób naj­le­piej je urządzić.

Oryginalny wystrój

Stawiając na drew­no, decy­du­jesz się na ory­gi­nal­ny wystrój. Materiał ten świet­nie się pre­zen­tu­je, dla­te­go chęt­nie jest wyko­rzy­sty­wa­ny w bran­ży wysta­wien­ni­czej. Intensywnie pach­nie, jest natu­ral­ny i pięk­ny, a przy tym bar­dzo wytrzy­ma­ły. Tak samo, jak we wnę­trzach, tak na tar­gach jest to jeden z tych dodat­ków, któ­ry stwa­rza wyjąt­ko­wą atmosferę.

Projekt drew­nia­ne­go sto­iska tar­go­we­go jest spe­cy­ficz­ny pod wie­lo­ma wzglę­da­mi. Przede wszyst­kim nale­ży zwró­cić uwa­gę na bez­pie­czeń­stwo, czy­li odpo­wied­nie uło­że­nie kabli i innych ele­men­tów, któ­re mogły­by dopro­wa­dzić do zwar­cia. Montaż takie­go sto­iska wyma­ga pre­cy­zji. Dlatego w tym wypad­ku naj­le­piej sko­rzy­stać z pomo­cy fachow­ców, któ­rzy mają doświad­cze­nie i mnó­stwo kre­atyw­nych pomysłów.

Odpowiednia loka­li­za­cja

Jeżeli zale­ży Ci na stwo­rze­niu nie­tu­zin­ko­wej archi­tek­tu­ry tym­cza­so­wej przy uży­ciu drew­na, wybierz sto­isko czo­ło­we lub wyspo­we. Są one otwar­te przy­naj­mniej z trzech stron i dzię­ki temu dają mnó­stwo moż­li­wo­ści aran­ża­cyj­nych. Można je zago­spo­da­ro­wać na wie­le spo­so­bów. Hale tar­go­we są zazwy­czaj wyso­kie, dla­te­go popu­lar­ne sta­ją się mię­dzy inny­mi wyso­kie sto­iska z ory­gi­nal­ny­mi kon­struk­cja­mi czy pod­wie­sze­nia­mi. Są bar­dzo cha­rak­te­ry­stycz­ne i zwra­ca­ją­ce uwa­gę zwie­dza­ją­cych. Na pew­no nie moż­na ich przegapić!

Wyróżnij się drewnianym stoiskiem targowym

Wybierając się na tar­gi, każ­da fir­ma ma na celu pozy­ska­nie nowych klien­tów i kon­tra­hen­tów. Aby osią­gnąć suk­ces mar­ke­tin­go­wy, trze­ba się wyróż­nić. Drewniane, sta­ran­nie zapro­jek­to­wa­ne sto­isko na pew­no będzie robić wra­że­nie na gościach. Z tego wyjąt­ko­we­go mate­ria­łu możesz wyko­nać takie jego ele­men­ty, jak:

  • podest
  • ścia­ny
  • lady infor­ma­cyj­ne, barowe
  • eks­po­zy­to­ry
  • meble, sto­ły
  • róż­ne­go rodza­ju pół­ki i lady
  • deko­ra­cje i ozdoby.

Tego typu wystrój świet­nie spraw­dza się w przy­pad­ku firm zaj­mu­ją­cych się sprze­da­żą nie­ru­cho­mo­ści. Jest tak­że dosko­na­łym tłem do pre­zen­to­wa­nia róż­ne­go rodza­ju mebli.

Stylowo i elegancko

Stworzenie drew­nia­ne­go sto­iska tar­go­we­go na bran­żo­wą impre­zę wie­le mówi o sytu­acji Twojej fir­my. Nie jest to roz­wią­za­nie naj­tań­sze, dostęp­ne dla każ­de­go przed­się­bior­cy. Trzeba liczyć się z tym, że wyma­ga więk­szych nakła­dów finan­so­wych. Jednak ta inwe­sty­cja bez wąt­pie­nia się opła­ca. Efekt zado­wa­la nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów. Szlachetne drew­no spra­wia, że całość jest sty­lo­wa i ele­ganc­ka. Jeśli dobie­rze się odpo­wied­nie dodat­ki, moż­na stwo­rzyć funk­cjo­nal­ną prze­strzeń, przy­ja­zną zarów­no pra­cow­ni­kom, jak i odwiedzającym.

Wiele moż­li­wo­ści

Zaletą drew­na i innych natu­ral­nych mate­ria­łów jest to, że pasu­ją do wie­lu sty­lów, tak­że nowo­cze­snych. Dlatego na swo­im sto­isku nie musisz rezy­gno­wać ze współ­cze­snych tech­no­lo­gii i mul­ti­me­diów. Koniecznie je zasto­suj, bo są one nie­odzow­nym ele­men­tem tar­gów bran­żo­wych. Przyciągają klien­tów, ale też zapew­nia­ją im roz­ryw­kę. Zamontuj więc duże ekra­ny dio­do­we, info­kio­ski lub sto­ły mul­ti­me­dial­ne, któ­re będą źró­dłem nie­za­po­mnia­nych wra­żeń i zatrzy­ma­ją odwie­dza­ją­cych na Twoim sto­isku nie­co dłu­żej. Zestawiaj drew­nia­ne ele­men­ty na róż­ne spo­so­by i eks­pe­ry­men­tuj. Pamiętaj jed­nak, że nawet eklek­tyzm wyma­ga pew­ne­go wyczu­cia. Zatrudnij więc pro­fe­sjo­na­li­stów, z któ­ry­mi stwo­rzysz coś wyjątkowego!

Dlaczego war­to?

Zalet drew­nia­ne­go sto­iska tar­go­we­go jest bar­dzo wie­le. Przede wszyst­kim jest to nie­ty­po­wa wizy­tów­ka Twojej fir­my, któ­ra dzia­ła na zmy­sły i zachę­ca do pozna­nia Twoich pro­duk­tów lub usług. Na pew­no war­to w nią zain­we­sto­wać! Poza tym takie sto­isko jest pre­sti­żo­we, nawet jeśli zosta­ło urzą­dzo­ne zgod­nie z zasa­da­mi mini­ma­li­zmu. Wyróżni się na tle innych i spra­wi, że Twoja mar­ka z pew­no­ścią zosta­nie zauważona.

Zobacz nasze realizacje!

Skontaktuj się z nami:

Tel. +48 61 845 63 07
Tel. +48 61 845 63 19
marketing@melinski-minuth.com.pl