wnętrze kuchni Hayne

Zaprojektujemy Twój Showroom

Jeżeli roz­wa­żasz zaaran­żo­wa­nie show­ro­omu lub innej, komer­cyj­nej prze­strze­ni, koniecz­nie zapo­znaj się z tym arty­ku­łem. Nasi pra­cow­ni­cy od lat reali­zu­ją pro­jek­ty loka­li han­dlo­wych i chęt­nie dzie­lą się swo­im doświad­cze­niem. Sprawdź, co proponujemy!

Sprzedaż poza siecią

Na wzra­sta­ją­cą popu­lar­ność zaku­pów onli­ne wpły­wa coraz wię­cej czyn­ni­ków. Przede wszyst­kim istot­ny jest czas, któ­re­go nie trze­ba poświę­cać na cho­dze­nie po skle­pach. Wystarczy usiąść przed kom­pu­te­rem lub wziąć do ręki tele­fon i zamó­wić to, cze­go potrze­ba, z dosta­wą do domu, bez sta­nia w kolej­kach. To kuszą­ce roz­wią­za­nie ma wie­lu zwo­len­ni­ków, dla­te­go sprze­daż poza sie­cią spa­da. Wzrasta jedy­nie w tych skle­pach i punk­tach obsłu­gi, w któ­rych dla klien­tów stwo­rzo­no spe­cjal­ną prze­strzeń, a tak­że zapew­nio­no facho­we pora­dy kon­sul­tan­tów. Dlatego show­ro­omy sta­ją się waż­nym ele­men­tem każ­dej stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej, któ­ra zakła­da zwięk­sze­nie obro­tów i pro­mo­cję marki.

Dlaczego warto postawić na showroom?

Bezpośredni kon­takt z klien­tem pozwa­la nie tyl­ko zachę­cić go do zaku­pu takie­go czy inne­go pro­duk­tu. Jest też oka­zją do budo­wa­nia rela­cji, co w zaku­pach onli­ne jest bar­dzo utrud­nio­ne. Nic nie zastą­pi bowiem roz­mo­wy z kon­kret­ną oso­bą, któ­ra dora­dzi, pod­po­wie, a przy tym wyka­że się empa­tią lub sym­pa­tycz­nie się uśmiech­nie. Showroom, czy­li salon wysta­wo­wy, jest miej­scem spo­tkań, prze­strze­nią, w któ­rej dany pro­dukt moż­na nie tyl­ko obej­rzeć, ale też prze­te­sto­wać. Jeżeli lokal ten zosta­nie odpo­wied­nio zaaran­żo­wa­ny, będzie przy­cią­gał kolej­nych klien­tów, któ­rzy lubią oso­bi­ście spraw­dzić, co kupu­ją, a to z cza­sem przy­nie­sie wymier­ne korzy­ści finansowe.

Wypada tam być

Showroomy, zwłasz­cza te zwią­za­ne z modą, sprzę­tem elek­tro­nicz­nym czy wystro­jem wnętrz są czę­sto wyko­rzy­sty­wa­ne w pre­sti­żo­wych loka­li­za­cjach dużych miast. Specjalnie zapro­jek­to­wa­ne prze­strze­nie przy­cią­ga­ją jak magnes wszyst­kich poszu­ku­ją­cych nowo­ści pro­duk­to­wych czy inspi­ra­cji w aran­ża­cji prze­strze­ni komer­cyj­nych. Jednak tego typu prze­strzeń moż­na wypro­mo­wać tak­że w nie­wiel­kiej, lokal­nej spo­łecz­no­ści. Bez wzglę­du na to, jakiej ran­gi będzie Twój salon wysta­wo­wy, powi­nie­neś zadbać o jego pro­fe­sjo­nal­ny wystrój. Z przy­jem­no­ścią pomo­że­my Ci go urządzić!

Funkcjonalne i estetyczne

Tworząc pro­jekt, sta­wia­my na funk­cjo­nal­ne roz­wią­za­nia. Zależy nam, by show­ro­om speł­niał ocze­ki­wa­nia pra­cow­ni­ków, jak i odwie­dza­ją­cych go gości, był ele­ganc­ki, a zara­zem prak­tycz­ny. Śledzimy tren­dy i wyko­rzy­stu­je­my nowo­cze­sne tech­no­lo­gie. Stosujemy nie tyl­ko mul­ti­me­dia, ale też róż­ne rodza­je oświe­tle­nia, któ­re two­rzą nie­po­wta­rzal­ną atmos­fe­rę. Łączymy sty­le lub (w zależ­no­ści od potrzeb) pozo­sta­je­my w wybra­nym, jasno okre­ślo­nym nur­cie. Nasze kon­cep­cje w dużym stop­niu są oczy­wi­ście zależ­ne od suge­stii klien­tów, ale zawsze mamy coś do zapro­po­no­wa­nia. Zachęcamy więc do kon­sul­ta­cji. Wspólnie stwo­rzy­my coś unikatowego!

Na impre­zach branżowych

Warto pod­kre­ślić, że show­ro­om wca­le nie musi być kon­kret­nym loka­lem. Czasami powsta­je w ramach sto­iska tar­go­we­go na impre­zach bran­żo­wych. Wówczas ma przy­cią­gać nie tyl­ko klien­tów, ale też kon­tra­hen­tów, z któ­ry­mi fir­ma w przy­szło­ści chcia­ła­by współ­pra­co­wać. W tym przy­pad­ku aran­ża­cje bywa­ją bar­dziej spek­ta­ku­lar­ne i pomy­sło­we, ponie­waż muszą wyróż­nić się spo­śród wie­lu innych. Ich wygląd w dużej mie­rze jest też zależ­ny od tego, jakie sto­isko jest do dys­po­zy­cji. Najłatwiejsze do zago­spo­da­ro­wa­nia są sta­no­wi­ska wyspo­we, do któ­rych dostęp jest z czte­rech stron. Dają one dużo możliwości.

Dbamy o szczegóły

Oprócz show­ro­omów aran­żu­je­my rów­nież róż­ne­go rodza­ju prze­strze­nie komer­cyj­ne. Niezależnie jed­nak od tego, czy pro­jek­tu­je­my mini­ma­li­stycz­ną salę kon­fe­ren­cyj­ną, czy roz­bu­do­wa­ne sto­isko tar­go­we, zawsze dba­my o szcze­gó­ły i sta­ran­ne wykoń­cze­nie. Zdajemy sobie spra­wę, że takie reali­za­cje wyma­ga­ją nie tyl­ko umie­jęt­no­ści i wie­dzy, ale przede wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nia. Współpracując z nami, masz gwa­ran­cję jako­ści. Na pew­no speł­ni­my Twoje oczekiwania!

Twój pomysł, nasze wykonanie

Jeżeli więc zale­ży Ci na budo­wa­niu bez­po­śred­niej rela­cji z klien­tem i decy­du­jesz się na sprze­daż sta­cjo­nar­ną, zain­we­stuj w nowo­cze­sny show­ro­om. To dosko­na­ły punkt wyj­ścia do pro­mo­wa­nia kon­kret­nej fir­my, jej pro­duk­tów lub usług. Już dzi­siaj skon­tak­tuj się z nami, by omó­wić szczegóły!

Zobacz nasze realizacje!

Skontaktuj się z nami:

Tel. +48 61 845 63 07
Tel. +48 61 845 63 19
marketing@melinski-minuth.com.pl